งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ. บต.) จัดตั้งขึ้นตามพ. ร. บ. การบริหารราชการ จังหวัดชายแดนภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ. บต.) จัดตั้งขึ้นตามพ. ร. บ. การบริหารราชการ จังหวัดชายแดนภาคใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้

2 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ. บต.) จัดตั้งขึ้นตามพ. ร. บ. การบริหารราชการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ. ศ. 2553 กำหนดให้ ศอ. บต. เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะที่ไม่สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงมีฐานะเป็น นิติบุคคลขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ภารกิจของศอ. บต. ศอ. บต. เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการและ ประสานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ของรัฐฝ่ายพล เรือนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค ส่วนในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาในจังหวัด ชายแดนภาคใต้

3 วิสัยทัศน์ สนับสนุน และประสานทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่ใต้สันติสุข พันธกิจ 1. การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดย น้อมนำยุทธศาสตร์ พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นเครื่องมือ 2. การสร้างสังคมและวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของ ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ความ แตกต่าง และหลากหลายทางวัฒนธรรม ยึดมั่นใน หลักการสมานฉันท์ และจัดการความขัดแย้ง ใน สังคม โดยสันติวิธี 3. การปรับความคิดความเชื่อและสร้างความเข้าใจ ที่ถูกต้องในเรื่องวัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์

4 พรบ. การบริหาร ราชการ จชต. พ. ศ.2553 พื้นที่จังหวัด ปัตตานี / ยะลา / นราธิวาส / สตูล / สงขลา นโยบาย ด้านความ มั่นคง ด้านการ พัฒนา นโยบาย ด้านความ มั่นคง ด้านการ พัฒนา ม. ๘ ฐานะนิติบุคคล ขึ้นตรงกับ นายกรัฐมนตรี ม. ๘ ฐานะนิติบุคคล ขึ้นตรงกับ นายกรัฐมนตรี ม. ๙ อำนาจ หน้าที่ ศอ. บต.

5 มาตรา 9 อำนาจหน้าที่ มาตรา 9 อำนาจหน้าที่ 1. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา  ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร การ พัฒนา จชต.  สภาที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ 49 คน 2. จัดทำแผนปฏิบัติการให้เป็นไปตาม ยุทธศาสตร์ 3. เสนอแนะการบูรณาการแผนงานโครงการ ด้านการพัฒนาของกระทวง ทบวง กรม หน่วยงานของรัฐใน จชต. 4. ดำเนินการตามแผนงานโครงการอย่าง ต่อเนื่อง 5. กำกับ เร่งรัด ติดตาม

6 มาตรา 9 อำนาจหน้าที่ ( ต่อ ) มาตรา 9 อำนาจหน้าที่ ( ต่อ ) ๖. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพอำนวยความเป็น ธรรมและตรวจสอบเจ้าหน้าที่ประพฤติตัวไม่ เหมาะสม ๗. ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ อันสืบ เนื่องจากความไม่สงบใน จชต. ๘. ควรสร้างขวัญและกำลังเจ้าหน้าที่รัฐ ๙. ให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวิถี ชีวิตของประชาชน ๑๐. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค ส่วน

7 มาตรา 9 อำนาจหน้าที่ ( ต่อ ) มาตรา 9 อำนาจหน้าที่ ( ต่อ ) ๑๑. ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวกผู้ เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประเทศ ซาอุดีอาระเบีย ๑๒. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ๑๓. ประชาสัมพันธ์นโยบายการดำเนินงาน ของ ศอ. บต. และรัฐบาล

8 สน. ประสาน นโยบายการ พัฒนา เศรษฐกิจฯ สภาที่ ปรึกษา ฯ สน. พัฒนา บุคคลา กร สน. บริหารงาน ยุติธรรม สน. ประสาน นโยบาย การศึกษาฯ สน. นโยบา ยและ แผน กอง กิจการ ต่างประเ ทศ สน. ประสาน นโยบายสังคม จิตวิทยา ศูนย์ดำรง ธรรม จชต. สน. เยียวยา กอง กิจการ ฮัจย์

9 สำนักบริหารงาน ยุติธรรม สำนักบริหารงาน ยุติธรรม

10 สำนัก บริหารงาน ยุติธรรม กลุ่ม งาน คดี พิเศษ DSI กลุ่ม ประสา น งาน ยุติธร รม กลุ่ม ประสา น งาน ยุติธร รม กลุ่ม คุ้มคร อง สิทธิ เสรีภา พ กลุ่ม พัฒน า ระบบง าน ยุติธร รม

11 หน้าที่หลัก สำนัก บริหารงานยุติธรรม หน้าที่หลัก สำนัก บริหารงานยุติธรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การ อำนวยความเป็นธรรม การบังคับใช้ กฎหมาย การส่งเสริมนำหลักศาสนา ยุติธรรมชุมชน ในการแก้ไขปัญหา ความขัดแย้ง การเยียวยาและฟื้นฟูผู้ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรง

12 งานที่ได้รับมอบหมาย ถ่ายเอกสาร ติดต่อประสานงาน เช่น รับโทรศัพท์ ส่งแฟกส์ รับแฟกส์ จัดทำรูปเล่มเอกสารประกอบการประชุม จัดทำรายงานการประชุม ถอดเทปการประชุม เข้าร่วมฟังการประชุมต่างๆ นำเสนอแฟ้ม รับหนังสือ ส่งหนังสือ งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

13 ประมวลภาพการทำงาน

14 สัมภาษณ์ผู้ได้รับ ผลกระทบ

15 ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด ชายแดนภาคใต้

16 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี คนร้ายยิงครู บุคคลากรทางการศึกษา

17 ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการเสียชีวิตของ นายอับดุลลาเต๊ะ โต๊ะเดร์ ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี เจ้าหน้ายิงชาวบ้าน 5 ศพ ที่อำเภอกรงปีนัง

18 วันแรกของการสหกิจศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบใน ตำแหน่งพนักงานราชการของ ศอ. บต.

19 นายอุทัย ศรีสังข์ ( ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมชำนาญ พิเศษ ) หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือ ประชาชน

20

21 ของที่ระลึกจากสำนักบริหารงาน ยุติธรรม

22 Thank you

23 นางสาวบัสตี สารี นางสาวบัสตี สารี รหัสนักศึกษา 5220710040 รหัสนักศึกษา 5220710040 คณะรัฐศาสตร์ เอกการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ เอกการปกครอง สหกิจศึกษา : สหกิจศึกษา : สำนักบริหารงานยุติธรรม ศอ. บต. สำนักบริหารงานยุติธรรม ศอ. บต.


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ. บต.) จัดตั้งขึ้นตามพ. ร. บ. การบริหารราชการ จังหวัดชายแดนภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google