งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

2 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ กำหนดให้ ศอ.บต. เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือ ทบวงมีฐานะเป็นนิติบุคคลขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ภารกิจของศอ.บต. ศอ.บต.เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการและประสานการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ของรัฐฝ่ายพลเรือนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค ส่วนในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

3 วิสัยทัศน์ สนับสนุน และประสานทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่ ใต้สันติสุข
พันธกิจ 1. การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยน้อมนำยุทธศาสตร์ พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นเครื่องมือ 2. การสร้างสังคมและวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของประชาชนจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ภายใต้ความแตกต่าง และหลากหลายทางวัฒนธรรม ยึดมั่นใน หลักการสมานฉันท์ และจัดการความขัดแย้ง ในสังคม โดยสันติวิธี 3. การปรับความคิดความเชื่อและสร้างความเข้าใจ ที่ถูกต้องในเรื่องวัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์

4 พรบ.การบริหารราชการ จชต.พ.ศ.2553
พื้นที่จังหวัดปัตตานี/ยะลา/นราธิวาส/สตูล/สงขลา นโยบาย ด้านความมั่นคง ด้านการพัฒนา ศอ.บต. ม.๘ ฐานะนิติบุคคล ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี ม.๙ อำนาจหน้าที่

5 มาตรา 9 อำนาจหน้าที่ จัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร การ พัฒนา จชต. สภาที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ 49 คน จัดทำแผนปฏิบัติการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ เสนอแนะการบูรณาการแผนงานโครงการด้าน การพัฒนาของกระทวง ทบวง กรม หน่วยงานของรัฐใน จชต. ดำเนินการตามแผนงานโครงการอย่างต่อเนื่อง กำกับ เร่งรัด ติดตาม

6 มาตรา 9 อำนาจหน้าที่ (ต่อ)
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพอำนวยความเป็นธรรม และตรวจสอบเจ้าหน้าที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก การกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ อันสืบเนื่องจาก ความไม่สงบใน จชต. ควรสร้างขวัญและกำลังเจ้าหน้าที่รัฐ ให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวิถี ชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

7 มาตรา 9 อำนาจหน้าที่ (ต่อ)
ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวกผู้ เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประเทศ ซาอุดีอาระเบีย ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ประชาสัมพันธ์นโยบายการดำเนินงานของ ศอ.บต. และรัฐบาล

8 ศอ.บต. สน.นโยบายและแผน ศูนย์ดำรงธรรม จชต. กองกิจการฮัจย์ สภาที่ปรึกษาฯ
สน.ประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฯ สน.เยียวยา ศูนย์ดำรงธรรม จชต. สน.บริหารงานยุติธรรม ศอ.บต. สน.ประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา สน.ประสานนโยบายการศึกษาฯ สน.พัฒนาบุคคลากร กองกิจการต่างประเทศ กองกิจการฮัจย์ สภาที่ปรึกษาฯ

9 สำนักบริหารงานยุติธรรม

10 สำนักบริหารงานยุติธรรม กลุ่มงานคดีพิเศษ DSI
กลุ่มประสาน งานยุติธรรม กลุ่มคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กลุ่มพัฒนาระบบงานยุติธรรม

11 หน้าที่หลัก สำนักบริหารงานยุติธรรม
หน้าที่หลัก สำนักบริหารงานยุติธรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การ อำนวยความเป็นธรรม การบังคับใช้ กฎหมาย การส่งเสริมนำหลัก ศาสนา ยุติธรรมชุมชน ในการ แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การ เยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์รุนแรง

12 งานที่ได้รับมอบหมาย ถ่ายเอกสาร
ติดต่อประสานงาน เช่น รับโทรศัพท์ ส่งแฟกส์ รับแฟกส์ จัดทำรูปเล่มเอกสารประกอบการประชุม จัดทำรายงานการประชุม ถอดเทปการประชุม เข้าร่วมฟังการประชุมต่างๆ นำเสนอแฟ้ม รับหนังสือ ส่งหนังสือ งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

13 ประมวลภาพการทำงาน

14 สัมภาษณ์ผู้ได้รับผลกระทบ

15 ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

16 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคนร้ายยิงครู บุคคลากรทางการศึกษา

17 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเสียชีวิตของนายอับดุลลาเต๊ะ โต๊ะเดร์
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้ายิงชาวบ้าน 5 ศพ ที่อำเภอกรงปีนัง

18 วันแรกของการสหกิจศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบในตำแหน่งพนักงานราชการของ ศอ.บต.

19 นายอุทัย ศรีสังข์ (ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมชำนาญพิเศษ) หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือประชาชน

20

21 ของที่ระลึกจากสำนักบริหารงานยุติธรรม

22 Thank you

23 นางสาวบัสตี สารี รหัสนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ เอกการปกครอง สหกิจศึกษา : สำนักบริหารงานยุติธรรม ศอ.บต.


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google