งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทบทวน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศูนย์กลางการคมนาคมระดับอนุภูมิภาคและการค้าชายแดน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทบทวน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศูนย์กลางการคมนาคมระดับอนุภูมิภาคและการค้าชายแดน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทบทวน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศูนย์กลางการคมนาคมระดับอนุภูมิภาคและการค้าชายแดน

2 2 ผลลัพธ์สุดท้าย ผลสัมฤทธิ์ End Results หรือ Ultimate Results จาก ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาศูนย์กลางการคมนาคมระดับอนุ ภูมิภาคและการค้าชายแดน เพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน

3 3 Customers ของ ยุทธศาสตร์นี้ สิ่งที่ Customers ต้องการจะได้รับจาก ยุทธศาสตร์ ผู้ส่งออกยางพารา ผู้ผลิตที่มีศักยภาพใน การพัฒนา เพื่อการส่งออก ผู้ประกอบการไม้ผล เพื่อการส่งออก รายได้เพิ่ม ตลาดใหม่ 1. การพัฒนาศูนย์กลางการคมนาคมระดับอนุภูมิภาคและการค้าชายแดน

4 4 เพิ่มมูลค่า การค้า ชายแดน มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ มิติคุณภาพการให้บริการ รายได้ เพิ่ม พัฒนา ปัจจัยพื้นฐา น พัฒนาระบบ บริหาร และ จัดการ พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ มิติการพัฒนาองค์กร สร้าง แรงจูงใจให้ เกิดการค้า การลงทุน พัฒนา สมรรถนะ ของ บุคลากร ตลาด ใหม่ พัฒนา ศักยภาพ ความพร้อม ของ ผู้ประกอบก าร พัฒนาด้าน การตลาด และช่องทาง การจัด จำหน่าย

5 5 พัฒนา ศักยภาพ ความพร้อม ของ ผู้ประกอบก าร กระบวนงานการพัฒนาการค้า การลงทุน พัฒนา ปัจจัยพื้นฐา น พัฒนาด้าน การตลาด และ ช่องทาง การจัด จำหน่าย ร่วมแสดง สินค้า กับกรม ส่งเสริม การส่งออก ในประเทศ และ ต่างประเท ศ พัฒนาระบบ บริหาร และ จัดการ การพัฒนา ระบบ 0ne stop service กำหนด กลไกในการ บริหารและ กำกับดูแล การพัฒนา ด้านการค้า ชายแดน พัฒนา ระบบ สาธารณู ปโภค ส่งเสริมและ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ เพื่อการ ส่งออก พัฒนา อาชีพ และฝีมือ แรงงาน พัฒนา เครือข่าย สื่อสารและ ระบบ สารสนเทศ เสริมสร้าง โอกาสและ จัดหาแหล่ง ทุนเพื่อการ ส่งออก วิจัยและ พัฒนา วิทยาการ และ เทคโนโล ยี เสริมสร้าง การ รวมกลุ่ม และสร้าง เครือข่าย เพื่อการ ส่งออก กำหนด มาตรฐาน และหลักสูตร การพัฒนา ผู้ประกอบกา รเพื่อการ ส่งออก การ เจรจา การค้า สร้าง ภาพลักษ ณ์สินค้า จากแหล่ง ผลิตของ จังหวัด 2 การบูรณาการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการส่งออก Road show ใน ต่างประเ ทศ

6 6 สำหรับมิติที่ 1 และ 2

7 7

8 8 สำหรับมิติที่ 3 และ 4

9 9

10 10 สำหรับมิติที่ 3 และ 4

11 11 การจัดลำดับความสำคัญของ โครงการ ชื่อโครงการ โครงกา รระดับ กลุ่ม จังหวัด เป็น โครงการที่ จำเป็นที่จะ ทำให้ ตัวชี้วัด บรรลุเป้า มีมูลค่าเกิน 20 ล้าน 1. โครงการพัฒนาการค้าและ เชื่อมโยงตลาดเพื่อการ ส่งออก 14.55 2. โครงการปรับปรุงเพิ่ม มาตรฐานทางหลวง 500.00 3. โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานเมืองชายแดน เบตง 436.41 รวม 950.96


ดาวน์โหลด ppt การทบทวน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศูนย์กลางการคมนาคมระดับอนุภูมิภาคและการค้าชายแดน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google