งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันต แพทยศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แผนการพัฒนางานประ ปีงบประมาณ 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันต แพทยศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แผนการพัฒนางานประ ปีงบประมาณ 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันต แพทยศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แผนการพัฒนางานประ ปีงบประมาณ 2553

2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันต แพทยศาสตร์ 2 ภารกิจ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการอนุมัติจาก มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 20 ก. พ. 2549 เดิมได้รับการ จัดตั้งเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในคณะทันต แพทยศาสตร์ ในปี พ. ศ. 2536 ซึ่งมีภารกิจหลักดังนี้  ด้านการบริหาร : ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงานในการจัดทำงบประมาณด้าน IT ประจำปี ของคณะ  ด้านการบริการ :  บริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายในคณะฯ  บริการคอมพิวเตอร์, เครื่อง scanner, เครื่องพิมพ์ แก่หน่วยงานและ นักศึกษาของคณะ ( บริการที่ห้องสมุด )  บริการให้คำปรึกษาปัญหาคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาและหน่วยงาน ต่างๆ ของคณะ

3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันต แพทยศาสตร์ 3 ภารกิจ ( ต่อ )  ด้านการอบรมคอมพิวเตอร์ : สนับสนุนการพัฒนาเสริม ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์แก่บุคลากร  ด้านระบบเครือข่าย : พัฒนา ดูแล และจัดการระบบ เครือข่ายและผู้ใช้งานในระบบ  ด้านพัฒนาระบบงาน : พัฒนา และดูแลระบบงานภายใน คณะ ทั้งในส่วนของสำนักงานเลขานุการ และโรงพยาบาลทัน ตกรรม

4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันต แพทยศาสตร์ 4 โครงสร้างองค์กร

5 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันต แพทยศาสตร์ 5 แผนการพัฒนางาน ประจำปีงบประมาณ 2553 สนับสนุนให้ภาควิชา / หน่วยงานมี Website เป็นของ ตนเอง เช่น  ศูนย์การเรียนรู้ชีระ ศุษิลวรณ์ http://www.dent.psu.ac.th/unit/dentlib/ http://www.dent.psu.ac.th/unit/dentlib/ สนับสนุนให้คณะทันตฯ เป็นองค์กรแห่งการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น  บันทึกความรู้ http://share.psu.ac.th/blog/jubjunghttp://share.psu.ac.th/blog/jubjung  ประชาสัมพันธ์ http://share.psu.ac.th/blog/angkabhttp://share.psu.ac.th/blog/angkab สนับสนุนให้ภาควิชา / หน่วยงาน / บุคลากร สามารถ แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยตนเอง เช่น  เปิดหลักสูตรอบรมการแก้ไขปัญหา / กู้ภัยคอมพิวเตอร์ด้วย ตนเอง

6 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันต แพทยศาสตร์ 6 แผนการพัฒนางาน ประจำปีงบประมาณ 2553 ( ต่อ ) สนับสนุนให้บุคลากรใช้โปรแกรมด้าน Open Source เพื่อลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ จัดทำระบบแสดงตัวตนก่อนการใช้งาน Internet เพื่อ รองรับพระราชบัญญัติว่าด้วย การกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2550 เสนอรูปแบบการประชาสัมพันธ์งาน รพ. ทันตกรรม ให้แก่ผู้มาใช้บริการ แจ้งซ่อม มี SMS ถึงเจ้าหน้าที่เพื่อประสานได้รวดเร็ว ยิ่งขึ้น ระบบคลินิกรวมนักศึกษา  สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของ นทพ. ปี 5-6, รองรับ การสอบ licences

7 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันต แพทยศาสตร์ 7 แผนการพัฒนางาน ประจำปีงบประมาณ 2553 ( ต่อ ) ระบบโรงพยาบาล ระบบสินค้าคงคลัง

8 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันต แพทยศาสตร์ 8 แผนการพัฒนางาน ประจำปีงบประมาณ 2553 ( ต่อ ) แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 ( เริ่ม ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553) แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 ( เริ่ม ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553) ดัชนีชี้วัด (KPIs) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ ทันตแพทยศาสตร์ ดัชนีชี้วัด (KPIs) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ ทันตแพทยศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันต แพทยศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แผนการพัฒนางานประ ปีงบประมาณ 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google