งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการพัฒนางานประปีงบประมาณ 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการพัฒนางานประปีงบประมาณ 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการพัฒนางานประปีงบประมาณ 2553
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์

2 ภารกิจ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 20 ก.พ เดิมได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ ซึ่งมีภารกิจหลักดังนี้ ด้านการบริหาร : ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงานในการจัดทำงบประมาณด้าน IT ประจำปีของคณะ ด้านการบริการ : บริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายในคณะฯ บริการคอมพิวเตอร์, เครื่อง scanner, เครื่องพิมพ์ แก่หน่วยงานและนักศึกษาของคณะ (บริการที่ห้องสมุด) บริการให้คำปรึกษาปัญหาคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ของคณะ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์

3 ภารกิจ (ต่อ) ด้านการอบรมคอมพิวเตอร์ : สนับสนุนการพัฒนาเสริมทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์แก่บุคลากร ด้านระบบเครือข่าย : พัฒนา ดูแล และจัดการระบบเครือข่ายและผู้ใช้งานในระบบ ด้านพัฒนาระบบงาน : พัฒนา และดูแลระบบงานภายในคณะ ทั้งในส่วนของสำนักงานเลขานุการ และโรงพยาบาลทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์

4 โครงสร้างองค์กร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์

5 แผนการพัฒนางาน ประจำปีงบประมาณ 2553
สนับสนุนให้ภาควิชา/หน่วยงานมี Website เป็นของตนเอง เช่น ศูนย์การเรียนรู้ชีระ ศุษิลวรณ์ สนับสนุนให้คณะทันตฯ เป็นองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น บันทึกความรู้ ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนให้ภาควิชา/หน่วยงาน/บุคลากร สามารถแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยตนเอง เช่น เปิดหลักสูตรอบรมการแก้ไขปัญหา/กู้ภัยคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์

6 แผนการพัฒนางาน ประจำปีงบประมาณ 2553 (ต่อ)
สนับสนุนให้บุคลากรใช้โปรแกรมด้าน Open Source เพื่อลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ จัดทำระบบแสดงตัวตนก่อนการใช้งาน Internet เพื่อรองรับพระราชบัญญัติว่าด้วย การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เสนอรูปแบบการประชาสัมพันธ์งาน รพ. ทันตกรรม ให้แก่ผู้มาใช้บริการ แจ้งซ่อม มี SMS ถึงเจ้าหน้าที่เพื่อประสานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ระบบคลินิกรวมนักศึกษา สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของ นทพ. ปี 5-6 , รองรับการสอบ licences งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์

7 แผนการพัฒนางาน ประจำปีงบประมาณ 2553 (ต่อ)
ระบบโรงพยาบาล ระบบสินค้าคงคลัง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์

8 แผนการพัฒนางาน ประจำปีงบประมาณ 2553 (ต่อ)
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ (เริ่ม ตุลาคม กันยายน 2553) ดัชนีชี้วัด (KPIs) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt แผนการพัฒนางานประปีงบประมาณ 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google