งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของภาควิชา ตามเกณฑ์ สกว. จากผลการประเมินภาควิชา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของภาควิชา ตามเกณฑ์ สกว. จากผลการประเมินภาควิชา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของภาควิชา ตามเกณฑ์ สกว. จากผลการประเมินภาควิชา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 พันธกิจฝ่ายวิจัย สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพใน ระดับนานาชาติให้เป็นที่ยอมรับ และสอดคล้องกับปัญหาเกี่ยวกับ การให้บริการทางวิสัญญี ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3 คุณภาพงานวิจัยของภาควิชาตามเกณฑ์ สกว. ตัวชี้วัดที่ 1: ผลรวมการตีพิมพ์เทียบกับวารสารนานาชาติของภาควิชา ต่ออาจารย์ในภาควิชาฯ

4 ตัวชี้วัดที่ 2: ผลรวมปัจจัยผลกระทบวารสารของภาควิชาฯ ต่ออาจารย์ในภาควิชาฯ คุณภาพงานวิจัยของภาควิชาตามเกณฑ์ สกว.

5 ตัวชี้วัดที่ 3: ผลรวมการตีพิมพ์เทียบกับวารสารนานาชาติ คุณภาพงานวิจัยของภาควิชาตามเกณฑ์ สกว.

6 ตัวชี้วัดที่ 4: ผลรวมปัจจัยผลกระทบวารสาร คุณภาพงานวิจัยของภาควิชาตามเกณฑ์ สกว.

7 กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพงานวิจัยของภาคฯ ตามเกณฑ ์สกว. การเรียนรู้และพัฒนา กระบวนการภายใน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

8 การเรียนรู้และพัฒนา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัย –ส่งเสริมให้อาจารย์อบรมวิชาการเกี่ยวกับการวิจัยของ อาจารย์ (1 ครั้ง/ คน/ 2 ปี) –ส่งเสริมอาจารย์อบรมหลักสูตรระบาดวิทยา (1 คน/ 3 ปี)

9 กระบวนการภายใน 1.มีระบบสารสนเทศและแหล่งความรู้ที่ เพียงพอและมีประสิทธิภาพ - จัดให้มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานกับระบบ Internet ได้ (2 คน/ เครื่อง) ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10 2. มีระบบช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ทำงานวิจัย –กำหนดให้มี Research clinic (1 ครั้ง/ เดือน) ภายในภาควิชาเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การทำวิจัย –จัดสัดส่วนเวลาที่เอื้อต่อการทำงานวิจัย ของอาจารย์ 20% ของเวลาทำงาน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระบวนการภายใน

11 2. มีระบบช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ทำงานวิจัย –เพิ่มจำนวนอาจารย์ในภาควิชา –มีที่ปรึกษาด้านการทำวิจัยตั้งแต่เริ่มทำ proposal จนถึงขั้นตอนการส่งตีพิมพ์ –จัดหลักสูตร PhD Broad ในภาควิชาฯ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระบวนการภายใน

12 3. สนับสนุนให้มีการทำวิจัยร่วมกับ หน่วยงานอื่น (ภายนอกคณะ) เช่น CRCN ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระบวนการภายใน

13 4. สร้างและทำให้เกิดแรงผลักดัน ในการสร้างงานวิจัย (เงินสนับสนุนผลงานวิจัยของภาควิชาฯ) ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระบวนการภายใน


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของภาควิชา ตามเกณฑ์ สกว. จากผลการประเมินภาควิชา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google