งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง เรียนรู้การเบิก - จ่ายวัสดุทางทัน ตกรรมอย่างมืออาชีพ คุณพวงทอง สกุลนุ่ม คลินิกทันตก รรมโรงพยาบาล คุณทิพมาศ เงินแจ้ง คลินิกทันตก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง เรียนรู้การเบิก - จ่ายวัสดุทางทัน ตกรรมอย่างมืออาชีพ คุณพวงทอง สกุลนุ่ม คลินิกทันตก รรมโรงพยาบาล คุณทิพมาศ เงินแจ้ง คลินิกทันตก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง เรียนรู้การเบิก - จ่ายวัสดุทางทัน ตกรรมอย่างมืออาชีพ คุณพวงทอง สกุลนุ่ม คลินิกทันตก รรมโรงพยาบาล คุณทิพมาศ เงินแจ้ง คลินิกทันตก รรมพิเศษ วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2551 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย อาคาร 5 ชั้น 8 ห้อง 8/1

2 เรียนรู้การเบิก - จ่ายวัสดุทางทันตก รรมอย่างมืออาชีพ ประเด็นสำคัญ – การวางแผนงาน – การบริหารจัดการ – การเบิกจ่ายวัสดุทางทันตกรรม – การแก้ไขปัญหา

3 การวางแผนงาน ต้องทราบถึงระบบงานภายในคลินิก การบริการผู้ป่วย การเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติของนักศึกษา

4 การบริหารจัดการ จัดระบบบุคลากรในการช่วยงานข้างเก้าอี้ จัดระบบและดำเนินการจัดเตรียมชุดเครื่องมือ และวัสดุ ทางทันตกรรมให้พอแก่การใช้งาน จัดระบบและดำเนินการทำความสะอาดเครื่องมือและ วัสดุทางทันตกรรม ให้สะอาดปราสจากเชื้อโรค ทั้ง ก่อนและหลังการใช้งาน จัดเตรียมผ้าก็อต สำลี และผ้าห่อชุดเครื่องมือ ให้ เหมาะสมกับการใช้งาน จัดหาวิธีการกำจัดของเสียที่ใช้ในคลินิกให้ถูกต้องตาม หลักวิชาการ จัดระบบการจัดเครื่องมือและวัสดุทางทันตกรรม ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

5 การเบิกจ่ายวัสดุทางทันตกรรม การเบิก - จ่าย หมายถึงการจ่ายเครื่องมือและ วัสดุทางทันตกรรมเพื่อนำไปใช้ในการช่วยงงาน บริการผู้ป่วยทางทันตกรรม – เครื่องมือ – วัสดุทางทันตกรรม

6 การแก้ไขปัญหา การดูแลรักษาเครื่องมือทางทันตกรรมให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน การส่งซ่อม ตรวจสอบเครื่องมือ ตรวจเช็ดวันหมดอายุของวัสดุทางทันตกรรม


ดาวน์โหลด ppt โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง เรียนรู้การเบิก - จ่ายวัสดุทางทัน ตกรรมอย่างมืออาชีพ คุณพวงทอง สกุลนุ่ม คลินิกทันตก รรมโรงพยาบาล คุณทิพมาศ เงินแจ้ง คลินิกทันตก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google