งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารที่ 1 “การตลาดเบื้องต้น” โดย อ.กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารที่ 1 “การตลาดเบื้องต้น” โดย อ.กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เอกสารที่ 1 “การตลาดเบื้องต้น” โดย อ.กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา

3 Kulachatr C. Na Ayudhya2 Profile Mr. Kulachatr Chatrakul Na Ayudhya My Academic Profile B.Sc in Chemical Industrial CMU (Ceramic Technology ), 1992 MBA. in Marketing PYU, 1998 MITM (Master of Information Technology and Management), CMU, 2004 My Office : Marketing Department Business Administration Faculty Payap University 081-7164882 Email : kulachatrakul@yahoo.com Kulachatr@payap.ac.th

4 Kulachatr C. Na Ayudhya3 Agenda ส่วนที่ 1 ภาพรวมการตลาด และความสำคัญของการตลาด และความสำคัญของการตลาด ส่วนที่ 2 การจัดการทางการตลาดและแผนการตลาด การจัดการทางการตลาดและแผนการตลาด

5 ภาพรวมการตลาด และ ความสำคัญของ การตลาด

6 Kulachatr C. Na Ayudhya5 Target Customers Product Promotion Price Place Marketing Information System Marketing Control System Marketing Organization & Implementation System Marketing Planning System Intermediaries Demographic & Economic Environment Technological & Physical Environment Political & Legal Environment Social & Cultural Environment Competitors Suppliers Publics Marketing Information System 4 P’s Product Price Place Promotion

7 Kulachatr C. Na Ayudhya6 ความต้องการ ความจำเป็น ลูกค้า / กลุ่มเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์+บริการ การตั้งราคา การส่งเสริมการตลาด การกระจายสินค้า ลูกค้าต้องการ ลูกค้าซื้อได้ ลูกค้าหาซื้อง่าย ลูกค้าทราบข่าวสาร การโฆษณา การใช้พนักงานขาย ลดแลกแจกแถม การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด ขายตรง ขายส่ง ขายปลีก ภาพรวมการตลาด ภูมิปัญญาท้องถิ่น + สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “Marketing Channel” ความพึงพอใจ ต้องแสวงหาความจำเป็นของและ ความต้องการของตลาด ผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตเซรามิก

8 Kulachatr C. Na Ayudhya7 กระบี่อยู่ ที่ใจ ในตำราพิชัยสงครามของซุนวูได้ระบุ ไว้ว่า ยุทธศาสตร์การสงครามหรือศิลปะการ รบที่ ดีที่สุด คือ “ รบโดยไม่รบ หรือทำการศึกโดย ไม่ใช้กระบี่ ” “ การตลาดที่ดีที่สุดคือไม่ต้องทำ การตลาด ” การบอกต่อจึงเป็นสุดยอดของ การตลาด (Word of Mouth Viral Marketing) เป็นการสื่อสารทางการตลาดที่มี ประสิทธิผลสูงสุด ธุรกิจจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด Sun TzuSun Tzu ; Sūn Zǐ; (c. 6th century BC) ChineseChinese GeneralGeneral military strategist

9 Kulachatr C. Na Ayudhya8 แนวความคิดการตลาดสมัยใหม่ ความสำเร็จของธุรกิจขึ้นอยู่กับการทำ ความรู้จักกับลูกค้าและการวิเคราะห์ ความต้องการของลูกค้าและสามารถ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้ ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นปัจจัยแห่ง ความสำเร็จของธุรกิจ – ก่อให้เกิดการซื้อซ้ำ (Repeat Purchasing) – ก่อให้เกิดความภักดีในตรายี่ห้อ (Brand Loyalty) – เกิดการบอกต่อ (Viral Marketing) การบอกต่อเป็นการสื่อสารที่มี ประสิทธิผลสูงสุดโดยธุรกิจไม่ต้องเสีย ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

10 Kulachatr C. Na Ayudhya9 Marketing Cycle พฤติกรรมหลัง การซื้อ พอใจ ; ซื้อซ้ำ ภักดี บอกต่อ ไม่พอใจ ; เลิกซื้อ และบอกต่อ รู้ความจำเป็น ความต้องการ ของลูกค้าเป้าหมาย พัฒนาสินค้า บริการ เสนอคุณค่าผ่าน 4P ลูกค้า ตัดสินใจซื้อ และเกิดการ แลกเปลี่ยน ส่งมอบ สินค้า หรือ บริการสู่ ลูกค้า The Important of Marketing Role The Important of Marketing Role

11 Kulachatr C. Na Ayudhya10 หรือ ว่า เราหาลูกค้า ไม่พบ ? ลูกค้าหาเราไม่พบ ? ความเป็นจริงของธุรกิจ เกี่ยวกับการตลาด

12 Kulachatr C. Na Ayudhya11 Customer??? Who are your Customer???? Outlet Inter-trader E-Marketing Direct Sales Exhibition Salesman Dealer Retail Store “Reverse Marketing” หาลูกค้า ไม่พบ

13 Kulachatr C. Na Ayudhya12 ศึกษาแนวโน้มแฟชั่น สีสัน รูปแบบ (Style) ความนิยมใน สินค้า ณ ประเทศเป้าหมาย www.marketresearch.com,www.the-infoshop.com เซรามิกอุตสาหกรรม Oriented Style ; Angkor, Chinese, Japan Size : Big Product Attribute : for in home decoration Colour : Warm หาลูกค้า ไม่พบ ได้ข้อมูลผู้บริโภคและความต้องการ แล้วพยายามทำให้ลูกค้าพบเรา เช่น ใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือ สื่อสารทางการตลาด Design and Production Presentation

14 Kulachatr C. Na Ayudhya13 การทำให้ลูกค้าค้นพบ เรา ต้องให้ลูกค้ารับรู้สินค้าของเราให้ได้ ด้วยการสื่อสารกับ ลูกค้าและตอบสนอง กลยุทธ์ทางการตลาดที่ทำให้ลูกค้ารู้จักเรา –Marketing Promotion การส่งเสริมการตลาด โฆษณา ; สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ส่งเสริมการขาย ลดแลก แจก แถม การใช้พนักงานขาย ; การขายตรง, การใช้ PG การประชาสัมพันธ์ ; การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น, การ สปอนเซอร์, การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม –Marketing Communication ช่องทางการสื่อสาร การจัดกิจกรรมทางการตลาด การจัดนิทรรศการแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ความช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐในการจัดให้ผู้ประกอบการนัด พบผู้ซื้อ –Marketing Channel การพัฒนาช่องทางการจำหน่าย

15 การวางแผนการตลาด Marketing Plan

16 Kulachatr C. Na Ayudhya15 กระบวนการจัดการทางการตลาด (STPMA) การศึกษาตลาดและแบ่งส่วนตลาด S-SWOT & Segmentation การเลือกตลาดเป้าหมาย T-Targeting การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ P-Positioning 1 2 3 4 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด M-Marketing Mix ปฏิบัติการและควบคุม A-Action&Control FeedbackFeedback

17 Kulachatr C. Na Ayudhya16 1. S-SWOT & Segmentation การศึกษาสภาพแวดล้อมตลาด S-Strengths W-Weaknesses O-Opportunities T-Threats กิจกรรมเสริม แจก Zopp Card วิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจเซรามิกส์ไทย ติดบนกระดาน

18 Kulachatr C. Na Ayudhya17

19 Kulachatr C. Na Ayudhya18 SWOT INTERNAL EXTERNAL NEGATIVE POSITIVE Build Strengths Explore Opportunity Minimize Threats Overcome Weaknesses

20 Kulachatr C. Na Ayudhya19

21 Kulachatr C. Na Ayudhya20 ผู้ประกอบการ ควรรวบรวมข้อมูลและทำความชัดเจนในเรื่องต่อไปนี้ ผู้ซื้อเป็นใคร ใครเป็นผู้ตัดสินใจซื้อ ผู้ซื้อต้องการอะไร เพราะเหตุใดเขาจึงซื้อ เขาซื้อที่ไหน เขาซื้ออย่างไร ซื้อเมื่อใด ซื้อมากน้อยเพียงใด ใครเป็นผู้ใช้สินค้า พฤติกรรมที่จะซื้อในอนาคต

22 Kulachatr C. Na Ayudhya21 1. S-Segmentation การแบ่งส่วนตลาด เกณฑ์การแบ่งส่วนตลาด –สถานที่ตั้งตามสภาพภูมิศาสตร์ ; จังหวัด ภาค ประเทศ –ประชากรศาสตร์ ; เพศ อายุ รายได้ การศึกษา ศาสนา –พฤติกรรมศาสตร์ ; ความถี่ในการใช้ วัตถุประสงค์ ในการซื้อ (ซื้อเป็นของฝาก ซื้อใช้เอง ซื้อเพราะ ชอบสะสม ฯลฯ) –จิตวิทยา ; รูปแบบการดำเนินชีวิต บุคลิกภาพ ทัศนคติ –ลักษณะของธุรกิจหรืออุตสาหกรรม –ลักษณะของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อ

23 Kulachatr C. Na Ayudhya22 ตลาดไม่แบ่งส่วน (un- segmentation) ชา ย ห ญิง ตลาดแบ่งส่วน ตามเพศ ตลาดแบ่งส่วนตาม เพศและอาชีพ เพศชาย : แพทย์ อาจารย์ นักธุรกิจ เหนื อ ใต้ อีส าน เด็ก วัยรุ่น สูงอายุ ทำงาน ตลาดแบ่งส่วน ตาม ????

24 Kulachatr C. Na Ayudhya23 เกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดลักษณะของเกณฑ์ที่เหมาะสมในการเป็นลูกค้าเซรามิกตกแต่ง ภูมิศาสตร์BKK, ยุโรป, USA, ประชากรศาสตร์ อายุ / เพศชาย หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป รายได้สูง (มีเงินเหลือเก็บออมจากค่าใช้จ่ายส่วนตัว) วัฎจักรชีวิตครอบครัวมีครอบครัวแล้ว อาชีพอาชีพการงานมั่นคง : ธุรกิจส่วนตัว ข้าราชการ แม่บ้าน ออกงานสังคม จิตวิทยา ชั้นสังคมชั้นกลางบนขึ้นไป (B+ … A) ; HI SO วิถีดำเนินชีวิต (Life Style)รักบ้าน (Living House) มีความสุขกับการอยู่บ้าน พฤติกรรม ทัศนคติต่อสินค้าทัศนคติที่ดีต่อการตกแต่งบ้านด้วยวัสดุต่างๆ ภาวะความพร้อมในการซื้อมีความพร้อมต่อซื้อ มีรายได้เหลือพอตกแต่งบ้าน โอกาสในการซื้อมีโอกาสมากในการชื้อเพื่อใช้เอง การแสวงหาผลประโยชน์เป็นผู้คิดถึงผลประโยชน์จากการใช้ เสริมสร้างบุคลิกของบ้าน ตัวอย่างของการกำหนดส่วนตลาด : เซรามิกตกแต่ง

25 Kulachatr C. Na Ayudhya24 ทดลองฝึกการแบ่งส่วนตลาด 1 3 2 4

26 Kulachatr C. Na Ayudhya25 2.Targeting การเลือกตลาดเป้าหมาย เกณฑ์ในการเลือกตลาดเป้าหมาย ลูกค้าเป้าหมายที่ดีต้องสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญหรือ จุดแข็งของกิจการ (Consistency) กิจการต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนั้นได้ทั้งการสื่อสารและส่ง มอบสินค้า (Accessibility) มีลักษณะและขนาดเหมาะสมกับเป้าหมายของกิจการและ ทำให้กิจการมีกำไร (Profitability)

27 Kulachatr C. Na Ayudhya26 ตัวอย่างของ กลุ่มเป้าหมายหลัก เซรามิกตกแต่ง พฤติกรรมในการซื้อ ซื้อเพื่อตกแต่งบ้าน รักบ้าน มีความสุขกับการแต่งบ้าน แต่งงานแล้ว มีการศึกษาสูง ป.ตรีขึ้นไป เพศชาย/หญิง อายุ 40-60 ปี คนชอบตกแต่งบ้าน อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว หรือลูกจ้างเอกชน รายได้ปานกลาง - สูง โอกาสในการซื้อ ตั้งใจซื้อเพื่อตกแต่งบ้าน

28 Kulachatr C. Na Ayudhya27 ตัวอย่างของกลุ่มเป้าหมายหลัก เซรามิก ของชำร่วย ซื้อใช้เอง ซื้อฝาก โสด / แต่งงานแล้ว จบปริญญาตรีขึ้นไป เพศหญิง อายุ 25-35 ปี คนกรุงเทพฯ อาชีพรับราชการ/แม่บ้าน รายได้ปานกลาง - สูง ชอบเข้าสังคมและทันสมัย

29 Kulachatr C. Na Ayudhya28 3.Positioning การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ คือ คุณสมบัติที่โดดเด่นเป็นลักษณะเฉพาะของสินค้า หรือบริการหรือกระบวนการที่ธุรกิจพยายามสร้าง การรับรู้ในความนึกคิดของผู้บริโภคที่มีต่อ ผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์ของการกำหนดตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความแตกต่างให้สินค้า กรณีที่ สินค้าเหมือนกับคู่แข่ง เพื่อการพัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ของ ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดให้เหมาะสมกับตลาด เป้าหมาย

30 Kulachatr C. Na Ayudhya29 3.Positioning การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การกำหนดลักษณะทางกายภาพของสินค้า –ภาพพจน์ในตราสินค้า –คุณภาพกับราคา –ลักษณะการนำไปใช้งาน –คุณประโยชน์ที่เหนือกว่า –ถิ่นกำเนิดของสินค้า –เลียนแบบได้ยาก คุณภาพ สินค้าดี คุณภาพ สินค้าไม่ดี มีเอกลักษณ์ หรือมีสไตล์ ผลิตภัณฑ์

31 Kulachatr C. Na Ayudhya30 วิธีการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ กำหนดตามคุณสมบัติหรือผลประโยชน์ (Attribute or benefit) – วอลโว่เน้นความปลอดภัย, Motorola เน้นความ บาง, ฟอร์ด กระบะพันธ์แกร่ง กำหนดตามการใช้งาน (Applications) – เครื่องดื่ม m-sport สำหรับผู้ที่เสียเหงื่อ, Brand เพื่อคนที่คุณรัก กำหนดตามราคาและคุณภาพ (price and Quality) –“All New Camry”, “All New VIOS” กำหนดตามลักษณะผู้ใช้ (Product User) - Arrow เอกลักษณ์ของเอกบุรุษ กำหนดตามภาวะการแข่งขัน (competition) – เล็กๆ มิต้าไม่ ใหญ่ๆ มิต้าทำ

32 Kulachatr C. Na Ayudhya31 ตัวอย่างที่โดดเด่น - จุดยืนของสินค้าที่ ผู้บริโภครับรู้ VOLVO, FORD, ISUZU ยาสีฟันดอกบัวคู่, ยาสีฟันซอลท์ แชมพูคลินิก, แชมพูไนโซรัล ร่มบ่อสร้าง, เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน, ศิลาดล, ผ้าลายน้ำไหล กลุ่มชาวตองเหลือง ถ้าเซรามิกเชียงใหม่จะ Focus อะไร >>>>>>> ความเป็นล้านนา

33 Kulachatr C. Na Ayudhya32 สาขา SMEs อุตสาหกรรมการผลิตที่มีผลตอบแทนจาก การดำเนินธุรกิจพึงระวัง ได้แก่ – อาหารกึ่งสำเร็จรูป -26.18%, – ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ -0.98%, – แก้วและเซรามิก +0.14%, – ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ +0.42%, – รีไซเคิล +0.74%, – สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม +0.84%, – หนังและผลิตภัณฑ์ +1.12%, – ยางและผลิตภัณฑ์ +1.56%, – ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช ข้าว แป้ง +1.65% – เฟอร์นิเจอร์ +1.71% ซึ่งจะสังเกตได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่ทำมากันมา แบบเดิมๆ ยาวนาน ไม่ค่อยมีการปรับตัวมากนัก Source : http://www.smekhonthai.com/webboard/show.php?Category=nude&No=4751 การเตือนภัยจาก สสว. โปรดอ่านเอกสารเพิ่มเติมครับ


ดาวน์โหลด ppt เอกสารที่ 1 “การตลาดเบื้องต้น” โดย อ.กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google