งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 3 อุบลราชธานี อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่นำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 3 อุบลราชธานี อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่นำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 3 อุบลราชธานี อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่นำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล

2 บริบท มีแม่น้ำมูลไหลผ่าน พื้นที่เกษตรและเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท

3 2. ระบุภัยสุขภาพที่มีโอกาสเกิด
ภัยธรรมชาติ ภัยหนาว อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยชีวภาพ ไข้เลือดออก TB ไข้หวัด/ไข้หวัดใหญ่ เอดส์ CDD ภัยสารเคมี แอมโมเนีย ยาฆ่าแมลงในเกษตรกร ภัยปรมาณู โรงไฟฟ้า ภัยที่มนุษย์ก่อขึ้น ตีเหล็ก NCD บำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล จราจร จราจลม๊อบ

4 4,1 4,2 4,3 4,4 3,1 3,2 3,3 3,4 2,1 2,2 2,3 2,4 1,1 1,2 1,3 1,4 ภัยหนาว เอดส์ อุจาระร่วง ตีเหล็ก TB ไข้หวัด/ไข้หวัดใหญ่ อุบัติเหตุจราจร อุทกภัย ไข้เลือดออก จราจล โรคไม่ติดต่อNCD ยาฆ่าแมลงกลุ่มเกษตรกร แอมโมเนียรั่ว(โรงน้ำแข็ง) ภัยแล้ง ปรมาณู สิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย

5 ข้อที่ 1 ความเสี่ยงภัยสุขภาพ(อุทกภัย)
ข้อที่ 2 การซ้อมแผนการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื่อรังในภาวะอุทกภัย ข้อที่ 3 วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนในการวางแผนการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังในภาวะอุทกภัย เพื่อฝึกปฏิบัติเกิดทักษะในการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังในภาวะอุทกภัย เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนและการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในภาวะเกิดอุทกภัย

6 ข้อที่ 4 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
1. ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในกระบวนการการฝึกซ้อมทุกขั้นตอน 2. ผู้เข้าร่วมมีความรู้และทักษะในการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื่อรัง ในภาวะอุทกภัย ข้อที่ 5 รูปแบบการฝึกซ้อม การฝึกซ้อม ชนิดฝึกปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่(Functional exercise) จนท. รพ.สต.แพทย์ เภสัชกร แพทย์ จิตแพทย์ สาธารณสุขอำเภอ 2. ผู้นำชุมชน อสม. อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ EMS ทหาร กองบิน

7 ข้อที่ 7 สถานการณ์สมมุติในการฝึกซ้อมแผน
ในเดือนตุลาคม แม่น้ำมูลเอ่อล้น เข้าท่วมหมู่บ้านระดับน้ำสูง 1.5 เมตร มีจำนวนผู้ป่วย NCDในชุมชนที่ขาดการรักษาและพบแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนและการขาดยา สสจ.อุบล จึงให้เตรียมศูนย์บริการด้านสาธารณสุข(อพยพ ณ พื้นที่บริเวณห้างโฮมฮับ โดยจนท.สาธารณสุข ได้ทำแผนแผนการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื่อรังในภาวะอุทกภัยโดยมีการอพยพผู้ป่วยฯในพื้นที่รวมถึงผู้พิการ ผู้สูงอายุ มาที่ศูนย์อพยพ เพื่อได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

8 ข้อที่ 8 คณะกรรมการวางแผนฝึกซ้อม
รองนายแพทย์ฯ ประธาน หัวหน้างาน NCD กรรมการ หัวหน้าบริหาร กรรมการ สสอ.เมือง กรรมการ สสอ.วาริน กรรมการ หัวหน้าEMS เลขา

9 ข้อที่ 9 คณะกรรมทำงานการวางแผนฝึกซ้อม
รองนายแพทย์ฯ ประธาน ผอ.โรงพยาบาลวาริน กรรมการ หัวหน้าฝ่ายยุทธ์ฯ เลขา ข้อที่ 10 เอกสารการฝึกซ้อม วาระการประชุม/รายงานการประชุม เอกสารกำหนดขอบเขตการซ้อมแผน ยกร่างสถานการณ์สมมุติ แผนการฝึกซ้อม การชื่อหน่วยงานและผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผน แผนผังการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังในภาวะอุทกภัยและการประสานงาน

10 ข้อที่ 11คณะทำงานควบคุมการฝึกซ้อม
Exercise Control Team ผู้อำนวยการ การฝึกซ้อม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การฝึกซ้อม ผู้ประเมินผล การฝึกซ้อม ผู้สังเกตการณ์ การฝึกซ้อม ผู้จัดการ การควบคุมการนำเข้า ผู้จัดการ การอำนวยความสะดวก ผู้จัดการ สื่อ/ผู้เยี่ยมชม การอำนวยความสะดวก และการส่งกำลังบำรุง ควบคุมระดับสูง ควบคุมระดับกลาง ควบคุมระดับต่ำ ผู้แสดง ตามบทบาท ผู้อำนวย ความสะดวก ในสถานที่ การรักษา ความปลอดภัย ผู้บริหาร/ เจ้าหน้าที่ สนับสนุน นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้า EMS รองนายแพทย์ฯ หัวหน้าฝ่ายยุทธฯ หัวหน้าPHEKสคร.7 หัวหน้างานการเงิน หัวหน้า NCD สบส. หัวหน้า บริหาร

11 ข้อที่ 12 การถอดบทเรียน - กำหนดการถอดบทเรียนในวันซ้อมแผน - ทบทวนแก้ไขปัญหาในการฝึกซ้อม - แบบสรุปรายงานการให้บริการผู้ป่วยรายวัน - แบบเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา

12 ขอบคุณคับ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 3 อุบลราชธานี อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่นำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google