งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 3 อุบลราชธานี อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่นำสองสี มีปลาแซบ หลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผา แต้มก่อนประวัติศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 3 อุบลราชธานี อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่นำสองสี มีปลาแซบ หลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผา แต้มก่อนประวัติศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 3 อุบลราชธานี อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่นำสองสี มีปลาแซบ หลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผา แต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญา ท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล

2 บริบท มีแม่น้ำมูลไหลผ่าน พื้นที่เกษตรและเป็นชุมชน กึ่งเมืองกึ่งชนบท

3 2. ระบุภัยสุขภาพที่มีโอกาส เกิด 1. ภัยธรรมชาติ ภัยหนาว อุทกภัย ภัย แล้ง 2. ภัยชีวภาพ ไข้เลือดออก TB ไข้หวัด / ไข้หวัดใหญ่ เอดส์ CDD 3. ภัยสารเคมี แอมโมเนีย ยาฆ่าแมลง ในเกษตรกร 4. ภัยปรมาณู โรงไฟฟ้า 5. ภัยที่มนุษย์ก่อขึ้น ตีเหล็ก NCD บำบัด น้ำเสีย ขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล จราจร จราจลม๊อบ

4 4,14,24,34,4 3,13,23,33,4 2,12,22,32,4 1,11,21,31,4 ภัยหนาว เอดส์ อุจาระร่วง ตีเหล็ก แอมโมเนี ยรั่ว ( โรง น้ำแข็ง ) ภัยแล้ง สิ่งปฏิกูล ขยะมูล ฝอย TB ไข้หวัด / ไข้หวัด ใหญ่ อุบัติเหตุ จราจร ยาฆ่า แมลงกลุ่ม เกษตรกร อุทกภัย ไข้เลือดอ อก จราจล โรคไม่ ติดต่อ NCD ปรมาณู

5 ข้อที่ 1 ความเสี่ยงภัยสุขภาพ ( อุทกภัย ) ข้อที่ 2 การซ้อมแผนการให้บริการผู้ป่วย โรคเรื่อรังในภาวะอุทกภัย ข้อที่ 3 วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ วางแผนในการวางแผนการให้บริการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในภาวะอุทกภัย เพื่อฝึกปฏิบัติเกิดทักษะในการ ให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังในภาวะอุทกภัย เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนและการดูแล ตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในภาวะเกิด อุทกภัย

6 ข้อที่ 4 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 1. ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในกระบวนการการฝึกซ้อมทุกขั้นตอน 2. ผู้เข้าร่วมมีความรู้และทักษะในการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื่อรัง ในภาวะอุทกภัย ข้อที่ 5 รูปแบบการฝึกซ้อม การฝึกซ้อม ชนิดฝึกปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่ (Functional exercise) 1. จนท. รพ. สต. แพทย์ เภสัชกร แพทย์ จิตแพทย์ สาธารณสุขอำเภอ 2. ผู้นำชุมชน อสม. อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ EMS ทหาร กองบิน

7 ข้อที่ 7 สถานการณ์สมมุติในการ ฝึกซ้อมแผน ในเดือนตุลาคม แม่น้ำมูลเอ่อล้น เข้า ท่วมหมู่บ้านระดับน้ำสูง 1.5 เมตร มี จำนวนผู้ป่วย NCD ในชุมชนที่ขาดการ รักษาและพบแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อ ลดภาวะแทรกซ้อนและการขาดยา สสจ. อุบล จึงให้เตรียมศูนย์บริการด้าน สาธารณสุข ( อพยพ ณ พื้นที่บริเวณ ห้างโฮมฮับ โดยจนท. สาธารณสุข ได้ ทำแผนแผนการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื่อ รังในภาวะอุทกภัยโดยมีการอพยพ ผู้ป่วยฯในพื้นที่รวมถึงผู้พิการ ผู้สูงอายุ มาที่ศูนย์อพยพ เพื่อได้รับการดูแล อย่างใกล้ชิด

8 ข้อที่ 8 คณะกรรมการวางแผน ฝึกซ้อม รองนายแพทย์ฯ ประธาน หัวหน้างาน NCD กรรมการ หัวหน้าบริหาร กรรมการ สสอ. เมือง กรรมการ สสอ. วาริน กรรมการ หัวหน้า EMS เลขา

9 ข้อที่ 9 คณะกรรมทำงานการวางแผนฝึกซ้อม รองนายแพทย์ฯ ประธาน ผอ. โรงพยาบาลวาริน กรรมการ หัวหน้าฝ่ายยุทธ์ฯ เลขา ข้อที่ 10 เอกสารการฝึกซ้อม วาระการประชุม / รายงานการประชุม เอกสารกำหนดขอบเขตการซ้อมแผน ยกร่างสถานการณ์สมมุติ แผนการฝึกซ้อม การชื่อหน่วยงานและผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผน แผนผังการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังในภาวะอุทกภัยและการประสานงาน

10 ผู้อำนวยการ การฝึกซ้อม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การฝึกซ้อม ผู้ประเมินผล การฝึกซ้อม ผู้สังเกตการณ์ การฝึกซ้อม ผู้จัดการ การควบคุมการนำเข้า ผู้จัดการ การอำนวยความสะดวก ผู้จัดการ สื่อ/ผู้เยี่ยมชม การอำนวยความสะดวก และการส่งกำลังบำรุง ควบคุมระดับสูง ควบคุมระดับกลาง ควบคุมระดับต่ำ ผู้แสดง ตามบทบาท ผู้อำนวย ความสะดวก ในสถานที่ การรักษา ความปลอดภัย ผู้บริหาร/ เจ้าหน้าที่ สนับสนุน ข้อที่ 11คณะทำงานควบคุมการฝึกซ้อม Exercise Control Team นายแพทย์ เชี่ยวชาญ หัวหน้า EMS รอง นายแพทย์ ฯ หัวหน้าฝ่าย ยุทธฯ หัวหน้า PHEK สคร.7 หัวหน้า NCD หัวหน้า บริหาร สบส. หัวหน้างาน การเงิน

11 ข้อที่ 12 การถอดบทเรียน - กำหนดการถอดบทเรียนในวันซ้อมแผน - ทบทวนแก้ไขปัญหาในการฝึกซ้อม - แบบสรุปรายงานการให้บริการผู้ป่วยรายวัน - แบบเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา

12 ขอบคุณคับ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 3 อุบลราชธานี อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่นำสองสี มีปลาแซบ หลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผา แต้มก่อนประวัติศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google