งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอของคณะเลขานุการการประชุม เพื่อพัฒนารูปแบบการนำเสนอผลงานด่าน สำหรับผู้นิเทศงาน รัตนา ธีระวัฒน์ มยุรฉัตร เบี้ยกลาง วราลักษณ์ ตังคณะกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอของคณะเลขานุการการประชุม เพื่อพัฒนารูปแบบการนำเสนอผลงานด่าน สำหรับผู้นิเทศงาน รัตนา ธีระวัฒน์ มยุรฉัตร เบี้ยกลาง วราลักษณ์ ตังคณะกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอของคณะเลขานุการการประชุม เพื่อพัฒนารูปแบบการนำเสนอผลงานด่าน สำหรับผู้นิเทศงาน รัตนา ธีระวัฒน์ มยุรฉัตร เบี้ยกลาง วราลักษณ์ ตังคณะกุล

2 วัตถุประสงค์ในการนำเสนอผลงาน  เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ด่านฯ ในการ นำเสนอผลงาน  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ ในการทำงานด่านฯ ระหว่างเจ้าหน้าที่ด่านฯ สคร. ผู้บริหารและทีมนิเทศ  เพื่อพัฒนาชาวด่านฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

3 แนวทางการนำเสนอ 1. เริ่มจากด่านขนาดเล็ก 2. ให้เวลานำเสนอผลงานด่านฯ ตามแบบฟอร์ม คนละไม่เกิน 20 นาที 3. ผู้นิเทศให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น ไม่เกินด่านละ 10 นาที 4. หัวหน้าทีมนิเทศ เป็นผู้กำกับเวลา

4 (ตัวอย่าง)การนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ..................................................... จังหวัด............................. สังกัด สำนักป้องกันควบคุมโรค................. ผู้นำเสนอ.............................. ตำแหน่ง............................... วันที่นำเสนอ..........................

5 ข้อมูลทั่วไปของด่านฯ (1) 1. จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน..... คน 1.2.1 ข้าราชการ..... คน 1.2.2 ลูกจ้าง..... คน 2. เวลาปิด - เปิดด่าน................... น. 3. สถานที่ตั้งของด่านฯ

6 ข้อมูลทั่วไปของด่านฯ (2) 3.1 แผนที่ของสถานที่ตั้งด่านฯ

7 ช่องทางเข้าออกที่อยู่บริเวณ ใกล้เคียง  จุดผ่อนปรน.........แห่ง ...................  จุดผ่านแดนชั่วคราว.........แห่ง ...................  จุดผ่านแดนถาวรที่อยู่ใกล้เคียง.........แห่ง ...................

8 ข้อมูลทั่วไปของด่านฯ (3) 3.2 พื้นที่ด่านฯ 3.3 ระยะทาง/ระยะเวลา จากกทม. ถึง ด่านฯ 3.4 เส้นทางการเดินทางถึงด่านฯ 3.5 พื้นที่จุดคัดกรองผู้เดินทาง..........

9 4. ข้อมูลการจราจรบริเวณด่านฯ ขาเข้าขาออก 4.1 จำนวนผู้เดินทาง (คน) 4.2 ยานพาหนะ (ขึ้นกับบริบทของด่านฯ) 4.2.1 รถยนต์ส่วนบุคคล 4.2.2 รถยนต์โดยสาร 4.2.3.................................... 4.2.4.................................... 4.2.5....................................

10 4. ข้อมูลการจราจรบริเวณด่านฯ (2) ขาเข้าขาออก 4.3 สินค้า / สิ่งของที่ผ่านแดน 4.3.1................................... 4.3.2................................... 4.3.3.................................... 4.3.4.................................... 4.3.5....................................

11 5. ข้อมูลสาธารณูปโภคบริเวณด่านฯ 5.1 น้ำ 5.1.1 ระบบน้ำบริโภค (น้ำดื่ม)..................... (เช่น ระบบน้ำประปา.............. แต่หากไม่มีให้ระบุว่าดื่มมาจากไหน) 5.1.2 ระบบน้ำอุปโภค (น้ำใช้)..................... (เช่น น้ำบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาภูมิภาค ระบบประปาภูเขา........ ควรมีข้อมูลแหล่งน้ำที่ผลิตด้วย)

12 5. ข้อมูลสาธารณูปโภคของด่านฯ 5.2 ระบบบำบัดน้ำเสีย............................ 5.3 ขยะ (ร้อยละของขยะแต่ละประเภท) 5.2.1 วิธีการกำจัดขยะทั่วไป ไม่มีมี ระบุ วิธีการ.................. 5.2.2 วิธีการกำจัดขยะติดเชื้อ ไม่มีมี ระบุ วิธีการ.................. 5.2.3 วิธีการกำจัดขยะอันตราย ไม่มีมี ระบุ วิธีการ..................

13 5. ข้อมูลสาธารณูปโภคบริเวณด่านฯ 5.3 ส้วม 5.3.1 จำนวนส้วมสาธารณะสำหรับผู้เดินทาง ชาย......แห่ง อ่างล้างมือ......จุด หญิง......แห่ง อ่างล้างมือ......จุด 5.3.2 ส้วมได้มาตรฐานสุขาภิบาล (ส้วมที่มีบ่อเกรอะอย่างน้อย 2 บ่อ).....

14 5. ข้อมูลสาธารณูปโภคบริเวณด่านฯ 5.4 ร้านอาหาร และ โรงอาหาร 5.4.1 ภายในช่องทางด่านฯ..................แห่ง 5.4.2 บริเวณรอบช่องทาง รัศมี 400 เมตร....................... แห่ง

15 6. ข้อมูลอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6.1 รายการยา เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ ช่วยฟื้นคืนชีพ สำหรับด่านฯ ที่ให้บริการวัคซีน (ตามภาคผนวก...) 6.2 รายการยาสำหรับชุดปัจจุบันพยาบาล (ตามภาคผนวก...) 6.3 ชุด PPE. ………………………………………… (ตามภาคผนวก...)

16 7. ผลการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ 7.1 การเฝ้าระวังสัตว์รังโรค 7.1.1 การสำรวจดัชนีหมัดหนู ค่า Flea index = …….. ระยะเวลา............... 7.1.2 Container Index ค่า Container Index = …….. ระยะเวลา.................. 7.2 การให้บริการวัคซีน (ถ้ามี) วัคซีนที่ให้บริการ จำนวน................ชนิด ได้แก่.......................................................

17 7. ผลการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ 7.3 การให้บริการทางการแพทย์ 7.3.1 จำนวนผู้รับบริการ จำนวน.................คน/ปี - การรักษา จำนวน.....คน/ปี - จ่ายยา จำนวน.....คน/ปี 7.3.2 จำนวนผู้เดินทางป่วย/สงสัยป่วย ที่ส่งต่อ จำนวน.................คน/ปี 7.3.3 การให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จำนวน...............คน/ปี 7.3.4 โรคที่มีการประสานให้เฝ้าระวังและควบคุมโรค จำนวน.....คน/ปี 7.3.5 การให้สุขศึกษาและปรชาสัมพันธ์ จำนวน...............คน/ปี

18 8. ผลการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ (2) 8.1 การตรวจสุขาภิบาลทั่วไป สถานที่ตรวจ (ในอาคาร/นอกอาคาร) ความถี่ในการตรวจ............ /........ ครั้ง/…. ผลที่ตรวจพบ............................................................................. ปัญหาที่พบในการตรวจสุขาภิบาล................................................................................................. ข้อเสนอแนะ.................................................................................................

19 จำนวนความถี่ร้อยละที่ ตรวจ ผลการ ตรวจ ปัญหาข้อเสนอ แนะ โรงอาหาร ร้านอาหาร รถเข็น แผงลอย 8. ผลการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ (2) 8.2 การตรวจสุขาภิบาล อาหาร

20 โรงอาหารร้านอาหารรถเข็น/แผงลอย ความถี่ ร้อยละที่ตรวจ ผลการตรวจ ปัญหา ข้อเสนอแนะ 8. ผลการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ (2) 8.2 การตรวจสุขาภิบาลอาหาร

21 ร้อยละของยานพาหนะที่ตรวจ ประเภท พาหนะ %ของ ยานพาห นะ ที่ ตรวจ ความถี่จำนวนความถี่% ที่ ตรวจ ผล การ ตรวจ ปัญหาข้อเสนอแนะ เครื่องบินที่มา จากเขตติด โรค เครื่องบินที่มา จากพื้นที่ ทั่วไป เครื่องบิน บรรทุกสินค้า) เรือโดยสาร รถยนต์ รถบรรทุก

22 โครงการพิเศษของด่านฯ (ถ้ามี)  โครงการตามยุทธศาสตร์ / โครงการตามตัวชี้วัด / ตาม IHR 2005 / โครงการแผนตอบโต้ / โครงการ ซ้อมแผนเตรียมความพร้อม  โครงการวิจัย  โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ

23  ปัญหาอุปสรรคที่พบในการนิเทศครั้งที่ผ่านมา..................................................................................................................................  ปัญหาที่ได้รับการแก้ไข..................................................................................................................................  ปัญหาที่ยังมีอยู่..................................................................................................................................  ปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานได้.................................................................................................................................. ปัญหา / อุปสรรค

24 การสนับสนุนที่ต้องการในการพัฒนาด่านฯ  ด้านวิชาการ...................................................................................................................................................................................................................  ด้านบริหารจัดการ...........................................................................................................................................................................................................  ด้านงบประมาณ..................................................................................................................................

25 ด้านอื่นๆ (ถ้ามี)

26 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอของคณะเลขานุการการประชุม เพื่อพัฒนารูปแบบการนำเสนอผลงานด่าน สำหรับผู้นิเทศงาน รัตนา ธีระวัฒน์ มยุรฉัตร เบี้ยกลาง วราลักษณ์ ตังคณะกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google