งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 4 อำนาจเจริญ มุกดาหาร. คำขวัญ ประจำจังหวัดมุกดาหาร หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขาม หวาน กลองโบราณล้ำเลิศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 4 อำนาจเจริญ มุกดาหาร. คำขวัญ ประจำจังหวัดมุกดาหาร หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขาม หวาน กลองโบราณล้ำเลิศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 4 อำนาจเจริญ มุกดาหาร

2 คำขวัญ ประจำจังหวัดมุกดาหาร หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขาม หวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน

3 พื้นที่ จ. มุกดาหาร ภัย ธรรมชาติ หนาว อุทกภัย แล้ง ไฟป่า ภัยชีวภาพ ไข้เลือดออก หวัดใหญ่ หวัดนก เลบโต พิษสุนัขบ้า เห็ดพิษ

4 พื้นที่ จ. มุกดาหาร ภัยสารเคมี โรงน้ำแข็ง ( แอมโมเนีย ) ยาฆ่าแมลง โรงงานน้ำตาล ภัยมนุษย์ก่อ ขึ้น อุบัติเหตุจราจร ไฟไหม้

5 ระบุภัยสุขภาพที่มีโอกาสเกิด Item ประเภทของภัยสุขภาพภัยสุขภาพ Risk Analysis โอกาสผลกระทบ 1 ภัยธรรมชาติภัยหนาว 42 อุทกภัย 32 แล้ง 32 ไฟป่า 22 2 ภัยชีวภาพไข้เลือดออก 43 หวัดใหญ่ 23 หวัดนก 23 เลบโต 22 พิษสุนัขบ้า 33 เห็ดพิษ 33 3 ภัยสารเคมีโรงงานน้ำแข็ง 11 ยาฆ่าแมลง 22 โรงงาน้ำตาล 22 4 ภัยมนุษย์ก่อขึ้นอุบัติเหตุจราจร 42 ไฟไหม้ 22

6 Risk Martrix Table 4.14.2 ภัยหนาว อุบัติเหตุ 4.3 ไข้เลือดออก 4.4 3.13.2 อุทกภัย ภัยแล้ง 3.3 พิษสุนัขบ้า เห็ดพิษ 3.4 2.12.2 ไฟป่า เลบโต ยาฆ่าแมลง ไฟไหม้ โรงงานน้ำตาล 2.3 หวัดใหญ่ หวัดนก 2.4 1.1 โรงน้ำแข็ง 1.21.31.4

7 Work 2  ความเสี่ยง : อุบัติเหตุจราจรทางบก  ชื่อการฝึกซ้อม : การซ้อมแผนเตรียม ความพร้อมรับอุบัติเหตุหมู่ช่วงเทศกาล สงกรานต์ปี 2555  วัตถุประสงค์ : 3.1 เพื่อประเมินระบบการเตรียมความ พร้อมฯ ในการรับมืออุบัติเหตุจราจรทางบก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 3.2 เพื่อทบทวนบทบาทภาระหน้าที่ของแต่ ละหน่วยงาน ในการรับมืออุบัติเหตุจราจร ทางบกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555

8 4. ตัวชี้วัด : มีความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดอุบัติเหตุหมู่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 อย่างมีประสิทธิภาพ 5. รูปแบบการฝึกซ้อม : แบบ Funtional exercise ต่ อ

9 6. ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม : 6.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 6.2 หัวหน้าส่วนราชการ - ตำรวจ - เทศบาล อปจ. อปท. - นายอำเภอ - ประชาสัมพันธ์ - นายสถานีเดินรถ - ปภ. - สื่อมวลชน - หัวหน้าด่านสะพาน - ขนส่งจังหวัด - มูลนิธิการกุศล - สพท. 6.3 หน่วยงานสาธารณสุข - นพ. สสจ. มุกดาหาร - ผอก. รพ. มุกดาหาร - ผอก. รพช, รพ. สต 6.4 ตัวแทนภาคประชาชน - อสม. - ผู้นำชุมชน

10 7. สถานการณ์สมมุติ เวลาประมาณ 16.30 น. เกิดเหตุรถบัสทัศนศึกษา กลับจาก การแสวงบุญที่พระ ธาตุพนม จ. นครพนม ชนกับ รถตู้ผู้แสวงโชคกลับจากคาสิโน สปป. ลาว มีผู้บาดเจ็บจำนวน 39 คน เสียชีวิต จำนวน 2 คน ต่ อ

11 8. คณะกรรมการวางแผน ฝึกซ้อม  ปภ. จ. มุกดาหาร ประธาน  คณะทำงานจาก สสจ. มุกดาหาร  คณะทำงานจาก รพ. มุกดาหาร  คณะทำงานจาก ขนส่งมุกดาหาร  คณะทำงานจาก ประชาสัมพันธ์ มุกดาหาร

12 9. คณะกรรมการประเมินผลการ ฝึกซ้อม  สคร.7 อุบลฯ  ปภ. เขต สกลนคร  สพท. มุกดาหาร  ปภ. มุกดาหาร

13 10. เอกสารการฝึกซ้อม  สถานการณ์อุบัติเหตุจราจรทางบก จ. มุกดาหาร ปีที่ผ่านมา 3-5 ปี  หนังสือเชิญ, คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  วาระและรายงานการประชุมของ คณะกรรมการแต่ละคน  คู่มือการซ้อมแผน, ( บทบาทหน้าที่ ) Flowchart  กำหนดการ ขอบเขต สถานที่  เอกสารหลักฐานการเงิน สิ่งสนับสนุนต่างๆ  ใบประกาศเกียรติคุณ หนังสือขอบคุณ แบบ ลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม  แบบสรุปถอดบทเรียน

14 คณะกรรมการอำนวยการ 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 2. ปภ. มุกดาหาร 3. นพ. สสจ. มห., ขนส่งมุกดาหาร, นายอำเภอ, ประชาสัมพันธ์ 4. หัวหน้าด่าน ตม. มุกดาหาร คณะกรรมการ ประเมินผลการฝึกซ้อม 1. สคร.7 อุบล 3. สพท. มุกดาหาร 2. ปภ. เขต สกลนคร 4. ปภ. มุกดาหาร คณะทำงานสนับสนุน การปฎิบัติการ 1. ปภ. มุกดาหาร 4. มูลนิธิ 2. อบจ. อปท. 5. ตำรวจ 3. สสจ. มุกดาหาร 6. รพ. มุกดาหาร คณะ ประชาสัมพันธ์ 1. ประชาสัมพันธ์ มุกดาหาร 2. สื่อมวลชน 3. งาน สป. สสจ. มุกดาหาร คณะวิชาการ ฝึกซ้อม 1. นพ. สสจ. มห. 2. ปภ. มุกดาหาร 3. ฝ่าย คร. สสจ. มุกดาหาร 4. ตำรวจ 5. ขนส่ง คณะควบคุม การฝึกซ้อม 1. ผอ. รพ. มุกดาหาร 2. ผอก. รพช 3.1669 / EMS 4. นพ. สสจ. มห. คณะอำนวย ความสะดวก 1. ตำรวจ 2. ขนส่ง จ. มุกดาหาร 3. นายสถานีเดิน รถ 4. ปภ. อปพร 11.

15 12. การถอดบทเรียน 1. ขั้นตอนการวางแผน การฝึกซ้อม 2. กระบวนการฝึกซ้อม 3. สิ่งที่สามารถนำไปใช้ในอนาคต 4. บทเรียนการเรียนรู้, ข้อเสนอแนะจาก คณะกรรมการแต่ละหน่วยงาน 5. นำบทเรียนที่ได้นำไปใช้ในการพัฒนางาน ต่อไป

16


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 4 อำนาจเจริญ มุกดาหาร. คำขวัญ ประจำจังหวัดมุกดาหาร หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขาม หวาน กลองโบราณล้ำเลิศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google