งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Comptroller General’s Department

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Comptroller General’s Department"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Comptroller General’s Department
เงินเดือน Salaries กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

2 ความหมายเงินเดือน

3 ความหมายของเงินเดือน
เงินเดือน / เงินอื่น มีกำหนดจ่ายเป็นรายเดือน จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย งบบุคลากรประเภทเงินเดือน

4 สิทธิการรับเงินเดือน

5 สิทธิการรับเงินเดือน
ปฏิบัติราชการ หลัก : วันที่ทำงาน = จ่ายให้ วันที่ไม่ทำงาน = ไม่จ่าย บรรจุใหม่ แต่งตั้ง เลื่อน โยกย้าย โอน เลื่อนขั้นเงินเดือน กลับเข้ารับราชการใหม่ ตาย

6 งดจ่ายเงินเดือน !!!

7 การงดจ่ายเงินเดือน ละทิ้ง / หนีราชการ ลาออก ให้ออก ปลดออก ไล่ออก
ถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกไว้ก่อน อุทธรณ์คำสั่ง

8 การงดจ่ายเงินเดือน ถูกควบคุมตัวตามคำพิพากษา (คดีอาญา)
ถูกควบคุมตัวในคดีอาญา ถูกจับตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ เกษียณ ตาย

9 เงินเดือนระหว่างลา

10 เงินเดือนระหว่างลา ลาป่วย - เจ็บป่วยธรรมดา (60 วันทำการ)
- เจ็บป่วยเพราะปฏิบัติราชการ (การรักษาถึงที่สุด) ลาคลอดบุตร (90 วัน) ลากิจส่วนตัว (45 วันทำการ) ลาพักผ่อนประจำปี (10 วันทำการ) ลาอุปสมบท / ประกอบพิธีฮัจย์ (120 วัน)

11 เงินเดือนระหว่างลา ลาไปรับการตรวจเลือก / เข้ารับการเตรียมพล
ลาศึกษา / ฝึกอบรม / ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ลาติดตามคู่สมรส ลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อหน้าที่

12 เงินช่วยพิเศษ

13 หลักเกณฑ์การจ่าย 1. กรณีข้าราชการตายระหว่างรับราชการ 3 เท่าของเงินเดือน รวมกับ เงินเพิ่ม พ.ส.ร. / พ.ป.ผ. / พ.ค.ว. และค่าฝ่าอันตราย

14 หลักเกณฑ์การจ่าย 2. กรณีผู้รับบำนาญตาย 3 เท่าของบำนาญ รวมกับ เงินเพิ่มค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.)

15 ผู้มีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษ
1. บุคคลซึ่งผู้ตายแสดงเจตนา 2. บุคคลที่กฎหมายกำหนด (ตามลำดับ) * คู่สมรส * บุตร * บิดา /มารดา

16 กรณีจ่ายให้แก่บุคคลตามข้อ 2 มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
เงื่อนไขการจ่าย ถ้ามีบุคคลตามข้อ 1 บุคคลตามข้อ 2 ไม่มีสิทธิได้รับ กรณีจ่ายให้แก่บุคคลตามข้อ 2 มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ บุคคลในลำดับก่อนมีสิทธิก่อน ลำดับเดียวกันจ่ายแก่ผู้ได้รับมอบหมาย / หรือบุคคลที่จัดการศพ

17 ระยะเวลาที่ขอรับ ภายใน 1 ปี นับจากวันตาย นับจากวันสิ้นสุด
วันถูกสั่งพัก การสั่งให้ออกไว้ก่อน การอุทธรณ์คำสั่งสิ้นสุดลง

18 ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526

19 ลูกจ้างของส่วนราชการ
ลูกจ้าง หมายความว่า ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ลูกจ้างประจำ หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวันและรายชั่วโมง ที่จ้างไว้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะประจำ โดยไม่มีกำหนดเวลาตามอัตราและจำนวนที่กำหนดไว้ ลูกจ้างชั่วคราว หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวันและรายชั่วโมง ที่จ้างไว้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราว และหรือมีกำหนดเวลาจ้าง แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกินปีงบประมาณ

20 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้าง
วันทำการปกติ จ่ายค่าจ้างเดือนละ 1 ครั้ง นอกเวลาทำการปกติ ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ค่าจ้างระหว่างลา ค่าจ้างในวันที่ถึงแก่ความตาย (จ่ายถึงวันที่ตาย/วันสุดท้ายที่มาปฏิบัติงาน) เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า กรณีลูกจ้างถึงแก่ความตาย

21 พบกันใหม่ในโอกาสต่อไป


ดาวน์โหลด ppt The Comptroller General’s Department

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google