งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงินเดือน Salaries กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงินเดือน Salaries กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เงินเดือน Salaries กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

2 ความหมาย เงินเดือน

3 ความหมายของ เงินเดือน เงินเดือน / เงินอื่น มีกำหนดจ่ายเป็นราย เดือน จ่ายจากเงินงบประมาณ รายจ่าย งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน

4 สิทธิการรับเงินเดือน

5 สิทธิการรับเงินเดือน ปฏิบัติราชการ หลัก : วันที่ทำงาน = จ่ายให้ วันที่ไม่ทำงาน = ไม่จ่าย บรรจุใหม่ แต่งตั้ง เลื่อน โยกย้าย โอน เลื่อนขั้นเงินเดือน กลับเข้ารับราชการใหม่ ตาย

6 งดจ่ายเงินเดือน !!!

7 การงดจ่ายเงินเดือน ละทิ้ง / หนีราชการ ลาออก ให้ออก ปลดออก ไล่ออก ถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกไว้ก่อน อุทธรณ์คำสั่ง

8 การงดจ่ายเงินเดือน ถูกควบคุมตัวตามคำ พิพากษา ( คดีอาญา ) ถูกควบคุมตัวในคดีอาญา ถูกจับตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ เกษียณ ตาย

9

10 1) ลาป่วย - เจ็บป่วยธรรมดา (60 วันทำ การ ) - เจ็บป่วยเพราะปฏิบัติราชการ ( การรักษาถึงที่สุด ) 2) ลาคลอดบุตร (90 วัน ) 3) ลากิจส่วนตัว (45 วันทำการ ) 4) ลาพักผ่อนประจำปี (10 วันทำ การ ) 5) ลาอุปสมบท / ประกอบพิธีฮัจย์ (120 วัน )

11 6) ลาไปรับการตรวจเลือก / เข้า รับการเตรียมพล 7) ลาศึกษา / ฝึกอบรม / ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 8) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การ ระหว่างประเทศ 9) ลาติดตามคู่สมรส 10) ลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร 11) ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็น ต่อหน้าที่

12 เงินช่วยพิเศษ

13 หลักเกณฑ์การจ่าย 1. กรณีข้าราชการตาย ระหว่างรับราชการ 3 เท่าของเงินเดือน รวม กับ เงินเพิ่ม พ. ส. ร. / พ. ป. ผ. / พ. ค. ว. และค่าฝ่าอันตราย

14 หลักเกณฑ์การจ่าย 2. กรณีผู้รับบำนาญตาย 3 เท่าของบำนาญ รวมกับ เงินเพิ่มค่าครองชีพผู้รับ เบี้ยหวัดบำนาญ ( ช. ค. บ.)

15 ผู้มีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษ 1. บุคคลซึ่งผู้ตายแสดงเจตนา 2. บุคคลที่กฎหมายกำหนด ( ตามลำดับ ) * คู่สมรส * บุตร * บิดา / มารดา

16 เงื่อนไขการจ่าย ถ้ามีบุคคลตามข้อ 1 บุคคลตามข้อ 2 ไม่มีสิทธิได้รับ กรณีจ่ายให้แก่บุคคลตามข้อ 2 มีหลักเกณฑ์ ดังนี้  บุคคลในลำดับก่อนมีสิทธิก่อน  ลำดับเดียวกันจ่ายแก่ผู้ได้รับ มอบหมาย / หรือบุคคลที่จัดการศพ

17  ระยะเวลาที่ขอรับ  ภายใน 1 ปี นับจากวันตาย นับจากวันสิ้นสุด  วันถูกสั่งพัก  การสั่งให้ออกไว้ก่อน  การอุทธรณ์คำสั่งสิ้นสุดลง

18 ระเบียบว่าด้วยการ จ่ายค่าจ้างลูกจ้าง ของส่วนราชการ พ. ศ. 2526

19 ลูกจ้างของส่วน ราชการ ลูกจ้าง หมายความว่า ลูกจ้างประจำและ ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ รายจ่าย ลูกจ้างประจำ หมายความว่า ลูกจ้างราย เดือน รายวันและรายชั่วโมง ที่จ้างไว้ปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะประจำ โดยไม่มีกำหนดเวลาตาม อัตราและจำนวนที่กำหนดไว้ ลูกจ้างชั่วคราว หมายความว่า ลูกจ้างราย เดือน รายวันและรายชั่วโมง ที่จ้างไว้ปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะชั่วคราว และหรือมีกำหนดเวลาจ้าง แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกิน ปีงบประมาณ

20 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้าง วันทำการปกติ จ่ายค่าจ้างเดือนละ 1 ครั้ง นอกเวลาทำการปกติ ถือปฏิบัติตาม ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ. ศ. 2550 ค่าจ้างระหว่างลา ค่าจ้างในวันที่ถึงแก่ความตาย ( จ่ายถึง วันที่ตาย / วันสุดท้ายที่มาปฏิบัติงาน ) เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า กรณีลูกจ้างถึงแก่ ความตาย

21 พบกันใหม่ในโอกาส ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt เงินเดือน Salaries กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google