งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก คลัง การเก็บรักษาเงินและการทำ เงินส่งคลัง พ. ศ. 2551 หมวดที่ 5 โดย จุรีวรรณ สายสมาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก คลัง การเก็บรักษาเงินและการทำ เงินส่งคลัง พ. ศ. 2551 หมวดที่ 5 โดย จุรีวรรณ สายสมาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก คลัง การเก็บรักษาเงินและการทำ เงินส่งคลัง พ. ศ. 2551 หมวดที่ 5 โดย จุรีวรรณ สายสมาน

2  ยืมเพื่อปฏิบัติ ราชการให้กระทำ ได้เฉพาะงบ รายจ่าย หรือ รายการดังต่อไปนี้

3  (1) รายการค่าจ้างชั่วคราว สำหรับค่าจ้างซึ่งไม่มีกำหนด จ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็น ประจำแต่จำเป็นต้องจ่ายให้ ลูกจ้างในแต่ละวันหรือแต่ละ คราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง  (2) รายการค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ

4  (3) รายการค่าสาธารณูปโภค เฉพาะค่าบริการไปรษณีย์โทร เลข  (4) งบกลาง เฉพาะที่จ่ายเป็น เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร หรือ สวัสดิการเกี่ยวกับเงินเพิ่มค่า ครองชีพชั่วคราวสำหรับ ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งไม่มีกำหนด จ่ายค่าจ้างเป็นงวดแน่นอน เป็น ประจำ แต่จำเป็นต้องจ่ายแต่ละ วันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงาน ที่จ้าง

5  งบรายจ่ายอื่น ๆ ที่จ่ายใน ลักษณะเดียวกันกับ (1) (2) หรือ (3)

6  (1) กรณีเดินทางไปประจำต่าง สำนักงาน หรือการเดินทางไป ประจำในต่างประเทศ หรือกรณี เดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม ให้ ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือธนาณัติแล้วแต่กรณี ภายใน 30 วันนับจากวันได้รับ เงิน

7  (2) กรณีเดินทางไป ราชการอื่น รวมทั้งการ เดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว ให้ส่งภายใน 15 วัน นับ จากวันกลับมาถึง

8  (3) การยืมเงินเพื่อปฏิบัติ ราชการนอกจาก (1) หรือ (2) ให้ส่งใช้ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเงิน  ถ้ามิได้ส่งใช้ภายใน กำหนดเวลาต้องเรียกให้ ชดใช้ภายใน 30 วันนับแต่ ครบกำหนด

9


ดาวน์โหลด ppt ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก คลัง การเก็บรักษาเงินและการทำ เงินส่งคลัง พ. ศ. 2551 หมวดที่ 5 โดย จุรีวรรณ สายสมาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google