งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเบิกจ่ายเงินยืม ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา เงินและการทำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 หมวดที่5 โดย จุรีวรรณ สายสมาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเบิกจ่ายเงินยืม ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา เงินและการทำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 หมวดที่5 โดย จุรีวรรณ สายสมาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเบิกจ่ายเงินยืม ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา เงินและการทำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 หมวดที่5 โดย จุรีวรรณ สายสมาน

2 ยืมเพื่อปฏิบัติราชการให้ กระทำได้เฉพาะงบรายจ่าย หรือรายการดังต่อไปนี้
ข้อ 58 ยืมเพื่อปฏิบัติราชการให้ กระทำได้เฉพาะงบรายจ่าย หรือรายการดังต่อไปนี้

3 (1)รายการค่าจ้างชั่วคราว สำหรับค่าจ้างซึ่ง ไม่มีกำหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจำ แต่จำเป็นต้องจ่ายให้ลูกจ้างในแต่ละวัน หรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง (2)รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

4 (3)รายการค่าสาธารณูปโภค เฉพาะค่าบริการ ไปรษณีย์โทรเลข
(4)งบกลาง เฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร หรือสวัสดิการ เกี่ยวกับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับ ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งไม่มีกำหนดจ่ายค่าจ้างเป็น งวดแน่นอน เป็นประจำ แต่จำเป็นต้องจ่ายแต่ ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง

5 งบรายจ่ายอื่น ๆ ที่จ่ายในลักษณะเดียวกันกับ (1) (2) หรือ (3)

6 ข้อ 60 ให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป(ถ้ามี) ภายในกำหนดระยะเวลาดังนี้
(1) กรณีเดินทางไปประจำต่างสำนักงาน หรือ การเดินทางไปประจำในต่างประเทศ หรือกรณี เดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม ให้ส่งโดยทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือธนาณัติแล้วแต่กรณี ภายใน 30 วันนับจากวันได้รับเงิน

7 (2) กรณีเดินทางไปราชการอื่น รวมทั้งการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว ให้ส่งภายใน 15 วัน นับจากวันกลับมาถึง

8 (3)การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจาก (1)หรือ (2)ให้ส่งใช้ ภายใน 30 วัน นับ จากวันที่ได้รับเงิน
ถ้ามิได้ส่งใช้ภายในกำหนดเวลาต้องเรียก ให้ชดใช้ภายใน 30 วันนับแต่ครบกำหนด

9 จบแล้วค่ะ ขอบคุณทุกท่านค่ะ
จบแล้วค่ะ ขอบคุณทุกท่านค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การเบิกจ่ายเงินยืม ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา เงินและการทำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 หมวดที่5 โดย จุรีวรรณ สายสมาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google