งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรายงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ จีรภา แดงทน นักวิชาการเงินและบัญชี 24 กุมภาพันธ์ 2555 จีรภา แดงทน นักวิชาการเงินและบัญชี 24 กุมภาพันธ์ 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรายงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ จีรภา แดงทน นักวิชาการเงินและบัญชี 24 กุมภาพันธ์ 2555 จีรภา แดงทน นักวิชาการเงินและบัญชี 24 กุมภาพันธ์ 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรายงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ จีรภา แดงทน นักวิชาการเงินและบัญชี 24 กุมภาพันธ์ 2555 จีรภา แดงทน นักวิชาการเงินและบัญชี 24 กุมภาพันธ์ 2555

2 รายงานการเดินทาง เมื่อใด ? ภายใน 15 วันหลังจาก กลับจากราชการ หลักฐานที่ใช้ประกอบ ในการรายงาน มีอะไรบ้าง ? หลักฐานที่ใช้ประกอบ ในการรายงาน มีอะไรบ้าง ?

3 เดินทางโดยรถ ประจำทาง 1. ค่าที่พัก ใช้ใบเสร็จรับเงิน / ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ( แบบ บก.111) 2. ค่าเบี้ยเลี้ยง ใช้ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน ( แบบ บก.111) 3. ค่าพาหนะ ใช้ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน ( แบบ บก.111)

4 สิทธิในการเบิก รถโดยสารประจำ ทาง สิทธิในการเบิก รถโดยสารประจำ ทาง เบิกค่าพาหนะเดินทาง ได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน อัตราที่คณะกรรมการ ขนส่งทางบกกลาง กำหนด

5 เดินทางโดย รถไฟ 1. ค่าที่พัก ใช้ใบเสร็จรับเงิน / ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ( แบบ บก.111) 2. ค่าเบี้ยเลี้ยง ใช้ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน ( แบบ บก.111) 3. ค่าพาหนะ ใช้ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน ( แบบ บก.111)

6 สิทธิในการ เบิกรถไฟ 1. เบิกค่าพาหนะเดินทางได้ เท่าที่จ่ายจริง 2. เดินทางโดยรถด่วน รถด่วนพิเศษชั้น 1 นั่ง นอนปรับอากาศ ( บนอ. ป.) ให้เบิกได้เฉพาะผู้ดำรง ตำแหน่งระดับ 6 ขึ้นไป 1. เบิกค่าพาหนะเดินทางได้ เท่าที่จ่ายจริง 2. เดินทางโดยรถด่วน รถด่วนพิเศษชั้น 1 นั่ง นอนปรับอากาศ ( บนอ. ป.) ให้เบิกได้เฉพาะผู้ดำรง ตำแหน่งระดับ 6 ขึ้นไป

7 1. ค่าที่พัก ใช้ใบเสร็จรับเงิน / ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน ( แบบ บก.111) 2. ค่าเบี้ยเลี้ยง ใช้ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน ( แบบ บก.111) 3. ค่าพาหนะ ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ( แบบ บก.111) - กรณีจ่ายเป็นเงินสดให้ใช้ ใบเสร็จรับเงินและกากโดยสาร - กรณีมีหนังสือให้บริษัทออกบัตร โดยสารให้ก่อนให้ใช้ใบแจ้งหนี้เป็น หลักฐานในการเบิกเงิน - กรณีซื้อ E-Ticket ให้ใช้ใบรับเงินที่ แสดงรายละเอียดการเดินทาง (Itinerary Recipt) 1. ค่าที่พัก ใช้ใบเสร็จรับเงิน / ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน ( แบบ บก.111) 2. ค่าเบี้ยเลี้ยง ใช้ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน ( แบบ บก.111) 3. ค่าพาหนะ ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ( แบบ บก.111) - กรณีจ่ายเป็นเงินสดให้ใช้ ใบเสร็จรับเงินและกากโดยสาร - กรณีมีหนังสือให้บริษัทออกบัตร โดยสารให้ก่อนให้ใช้ใบแจ้งหนี้เป็น หลักฐานในการเบิกเงิน - กรณีซื้อ E-Ticket ให้ใช้ใบรับเงินที่ แสดงรายละเอียดการเดินทาง (Itinerary Recipt) เดินทางโดย เครื่องบิน

8 ระดับ 6 ขึ้นไป ชั้นประหยัด หรือต่ำสุด ระดับ 9 ขึ้นไป ชั้นธุรกิจ ระดับ 5 ลงมา เฉพาะจำเป็น รีบด่วนเพื่อประโยชน์แก่ทาง ราชการ เบิกได้ ระดับ 6 ขึ้นไป ชั้นประหยัด หรือต่ำสุด ระดับ 9 ขึ้นไป ชั้นธุรกิจ ระดับ 5 ลงมา เฉพาะจำเป็น รีบด่วนเพื่อประโยชน์แก่ทาง ราชการ เบิกได้ สิทธิในการเบิก เครื่องบิน

9 เดินทางโดยรถของ ทางราชการ 1. ค่าที่พัก ใช้ใบเสร็จรับเงิน / ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ( แบบ บก.111) 2. ค่าเบี้ยเลี้ยง ใช้ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน ( แบบ บก.111) 3. ค่าพาหนะ ใช้ใบเสร็จรับเงินค่า น้ำมันเชื้อเพลิง

10 เดินทางโดยพาหนะ ส่วนตัว 1. ค่าที่พัก ใช้ใบเสร็จรับเงิน / ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ( แบบ บก.111) 2. ค่าเบี้ยเลี้ยง ใช้ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน ( แบบ บก.111) 3. ค่าพาหนะ ใช้ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน ( แบบ บก.111)

11 รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 2 บาท รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 2 บาท เงินชดเชยในการ ใช้พาหนะส่วนตัวใน การเดินทางไป ราชการ

12 แก้ไข ใหม่โดย อัตราเบี้ยเลี้ยง เดินทาง

13 ค่าเช่าที่พัก ( ใหม่ ) ท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูง และกรณีหัวหน้าคณะซึ่งเป็น c10 คงหลักเกณฑ์เดิม หลักจ่ายจริง c8 ลงมาให้พักคู่ เว้นแต่ไม่เหมาะสมหรือมี เหตุจำเป็น กรณีผู้เดินทางไม่เลือกจ่ายจริง ให้เลือกเหมาจ่ายได้ กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ ให้เลือกเบิกค่าเช่าที่พักในล้ กษณะเดียวกันทั้งคณะ เงื่อน ไข

14 - ออกจากที่อยู่หรือที่ทำงานปกติจนกลับถึงที่ อยู่หรือที่ทำงานปกติ - กรณีพักแรม 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน เศษเกิน 12 ชั่วโมงนับเป็น 1 วัน - กรณีไม่พักแรมเศษเกิน 12 ชั่วโมงเป็น 1 วัน เศษเกิน 6 ชั่วโมงนับเป็นครึ่งวัน - กรณีเดินทางล่วงหน้าเนื่องจากลากิจ / พักผ่อน ก่อนปฏิบัติราชการให้นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติ ราชการ ( นับจากเริ่มลงทะเบียน ) - กรณีไม่เดินทางกลับหลังจากปฏิบัติราชการ เสร็จสิ้นเนื่องจากลากิจ / พักผ่อน ให้นับถึง สิ้นสุดเวลาปฏิบัติราชการ ( นับจากสิ้นการ อบรม ) การนับเวลาเพื่อคำนวณ เบี้ยเลี้ยง

15 ขอบคุ ณค่ะ จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรายงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ จีรภา แดงทน นักวิชาการเงินและบัญชี 24 กุมภาพันธ์ 2555 จีรภา แดงทน นักวิชาการเงินและบัญชี 24 กุมภาพันธ์ 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google