งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.gpf.or.th 1. สิทธิประโยชน์ เมื่อพ้นสมาชิกภาพ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.gpf.or.th 1. สิทธิประโยชน์ เมื่อพ้นสมาชิกภาพ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.gpf.or.th 1

2 สิทธิประโยชน์ เมื่อพ้นสมาชิกภาพ 2

3 www.gpf.or.th สมาชิกภาพของ สมาชิกสิ้นสุดลง เมื่อผู้นั้นออกจาก ราชการ สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ออกจากราชการเพื่อไป ปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกา และให้นับเวลาระหว่างนั้นเต็มเวลา ราชการ ยกเว้น การสิ้นสุดสมาชิก ภาพ 3

4 www.gpf.or.th 4 สมาชิกจะได้รับเงินอะไรบ้าง ไม่มีสิทธิ รับบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จ บำนาญ เงินประเดิม ( ถ้ามี ) + เงินสะสม + + + ผลประโยชน์ของเงินทั้ง 4 ประเภท 12 3 4 เงินสะสมเงินสมทบ ผลประโยชน์ของเงินทั้ง 2 ประเภท 1 2 เงินชดเชย เงินสมทบ ++ เงินสะสมเงินสมทบ ผลประโยชน์ของเงินทั้ง 2 ประเภท 1 2 ++ เงินบำเหน็จ เงินบำนาญ เงินที่จะได้รับจาก กบข. กระทรวงการคลัง สิทธิ 4 -

5 www.gpf.or.th เหตุออก จาก ราชการ เวลาราชการ ( เวลารวมวัน ทวีคูณ ) สิทธิรับ บำเหน็จ บำนาญ เงินที่จะได้รับจาก กบข. กระทรวงการคลั ง ลาออก ให้ออก ปลดออก ไม่ถึง 10 ปี - สะสม + สมทบ + ผลประโยชน์ - 10 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 25 ปี บำเหน็จ สะสม + สมทบ + ผลประโยชน์ บำเหน็จ 25 ปี ขึ้นไป เลือก บำเหน็จ สะสม + สมทบ + ผลประโยชน์ บำเหน็จ หรือ เลือก บำนาญ ประเดิม ( ถ้ามี ) + สะสม + สมทบ + ชดเชย + ผลประโยชน์ บำนาญ สิทธิประโยชน์และเงินที่จะได้รับ เมื่อพ้นสมาชิกภาพ 5

6 www.gpf.or.th เหตุออก จาก ราชการ เวลาราชการ ( เวลารวมวัน ทวีคูณ ) สิทธิรับ บำเหน็จ บำนาญ เงินที่จะได้รับจาก กบข. กระทรวงการคลั ง เกษียณ สูงอายุ ทุพพล ภาพ ทดแทน ไม่ถึง 1 ปี - สะสม + สมทบ + ผลประโยชน์ - 1 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี บำเหน็จ สะสม + สมทบ + ผลประโยชน์ บำเหน็จ 10 ปี ขึ้นไป เลือก บำเหน็จ สะสม + สมทบ + ผลประโยชน์ บำเหน็จ หรือ เลือก บำนาญ ประเดิม ( ถ้ามี ) + สะสม + สมทบ + ชดเชย + ผลประโยชน์ บำนาญ สิทธิประโยชน์และเงินที่จะได้รับ เมื่อพ้นสมาชิกภาพ 6

7 www.gpf.or.th 1.) บำเหน็จ ตกทอด (30 เท่าของ บำนาญ ) + 2.) เงินช่วย พิเศษ (3 เท่าของ บำนาญ ) - บำเหน็จ ตกทอด เสียชีวิตระหว่างรับ บำนาญ - สะสม + สมทบ + ผลประโยชน์ - เสียชีวิตเพราะ ความผิดร้ายแรง บำเหน็จตก ทอด ( เงินเดือน เดือนสุดท้าย x เวลา ราชการ ) สะสม + สมทบ + ผลประโยชน์ บำเหน็จ ตกทอด 1 ปีขึ้นไป - สะสม + สมทบ + ผลประโยชน์ - ไม่ถึง 1 ปี เสียชีวิ ต ( ปกติ ) กระทรวงการ คลัง กบข. เงินที่จะได้รับจาก สิทธิรับ บำเหน็จ บำนาญ เวลาราชการ ( เวลารวมวัน ทวีคูณ ) เหตุ ออก จาก ราชการ สิทธิประโยชน์และเงินที่จะได้รับ เมื่อพ้นสมาชิกภาพ 7

8 www.gpf.or.th - สะสม + สมทบ + ผลประโยชน์ - ไล่ออก - สะสม + สมทบ + ผลประโยชน์ - โอนไปหน่วยงานของ รัฐที่ไม่ใช่ประเภท ข้าราชการตาม พ. ร. บ. เบี้ยหวัด สะสม + สมทบ + ผลประโยชน์ - ออกรับเบี้ยหวัด บำนาญ ประเดิม ( ถ้ามี ) + ชดเชย + ผลประโยชน์ เลือก บำนาญ บำเหน็จ - หรือเลือก บำเหน็จ ย้ายประเภทจากรับ เบี้ยหวัด เป็นรับบำเหน็จ บำนาญ ( ต่อเนื่องจากออก รับเบี้ยหวัด ) กระทรวงกา รคลัง กบข. เงินที่จะได้รับจาก สิทธิรับ บำเหน็จ บำนาญ เวลาราชการ ( เวลารวมวัน ทวีคูณ ) เหตุ ออก จาก ราชการ สิทธิประโยชน์และเงินที่จะได้รับ เมื่อพ้นสมาชิกภาพ 8

9 www.gpf.or.th เงินที่ได้รับจาก กบข. ต้องเสีย ภาษีหรือไม่ เงินที่ สมาชิก ได้รับจาก กองทุน เมื่อสิ้นสุด สมาชิก ภาพ ได้รับยกเว้น กรณีที่ออกจาก ราชการด้วยเหตุ ดังนี้ 1. เหตุสูงอายุ - อายุ 60 ปี หรือลาออกเมื่อ ครบ 50 ปีบริบูรณ์แล้ว - มีเวลาราชการ 25 ปีขึ้นไป แต่อายุไม่ครบ 50 ปีบริบูรณ์ และได้ลาออกจากราชการ ตามโครงการที่จัดตั้งขึ้นตาม มติคณะรัฐมนตรี 2. เหตุทุพพลภาพ มีใบรับรอง แพทย์ 3. เหตุทดแทน ยุบ ยกเลิก ตำแหน่ง ให้ออกโดย ไม่มีความผิด ออกนอกระบบ 4. เสียชีวิต 9

10 www.gpf.or.th ตรวจสอบยอดเงินได้อย่างไร 1. ใบแจ้งยอดประจำปี 2. ระบบตอบรับอัตโนมัติ โทร.1179 กด 8 3. ATM ของธนาคารกรุงไทย 4. GPF Web Service ผ่าน www.gpf.or.th 10

11 www.gpf.or.th 11


ดาวน์โหลด ppt Www.gpf.or.th 1. สิทธิประโยชน์ เมื่อพ้นสมาชิกภาพ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google