งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล กองบังคับการอำนวยการ กองพิสูจน์ หลักฐานกลาง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 – 10 สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ภาค 1 – 9 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ภาค 1 – 9 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ภาค 1 – 9 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ภาค 1 – 9 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ภาค 1 – 9 กองทะเบียนประวัติอาชญากร หน่วยระดับ บก. หน่วยระดับ กก.

2 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด (ผกก.หน.) กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล (ผกก.หน.) กองบังคับการ อำนวยการ กองพิสูจน์ หลักฐานกลาง ศูนย์พิสูจน์ หลักฐาน 1-10 สถาบันฝึกอบรม และวิจัยการพิสูจน์ หลักฐานตำรวจ กองทะเบียนประวัติ อาชญากร ศูนย์พิสูจน์ หลักฐาน 1-10 - ฝ่ายธุรการและกำลังพล - ฝ่ายยุทธศาสตร์ - ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ฝ่ายงบประมาณและ การเงิน - ฝ่ายกฎหมายและวินัย - ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ - ฝ่ายอำนวยการ (รวมงานเทคโนฯ) - กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ - กลุ่มงานตรวจเอกสาร - กลุ่มงานตรวจอาวุธปืน และ เครื่องกระสุน - กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ - กลุ่มงานตรวจยาเสพติด - กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง - กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและ ดีเอ็นเอ - กลุ่มงานตรวจพิสูจน์ อาชญากรรม คอมพิวเตอร์ - กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ -ฝ่ายอำนวยการ - ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 1 (ประกาศ สืบ จับ แผนประทุษร้าย) - ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 2 (สมุดภาพคนร้าย) - ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 3 (ตรวจประวัติ) - ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 4 (ลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหา) ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 5 (ลายพิมพ์นิ้วมือผู้ขออนุญาต) ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 6 (จัดทำและรับรองประวัติการ กระทำความผิด) ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 7 (ตรวจสอบคุณภาพลายพิมพ์นิ้วมือ) - กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ - ฝ่ายอำนวยการ (รวมงานเทคโนฯ) - ฝ่ายฝึกอบรม - ฝ่ายพัฒนา - ฝ่ายปกครอง - กลุ่มงานมาตรฐาน - กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ - ฝ่ายอำนวยการ - กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ - กลุ่มงานตรวจเอกสาร - กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและ เครื่องกระสุน - กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ - กลุ่มงานตรวจยาเสพติด - กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง - กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและ ดีเอ็นเอ - กลุ่มงานตรวจพิสูจน์ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ - กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ - พิสูจน์หลักฐานจังหวัด 2

3 กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
ฝ่ายอำนวยการ (รวมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ) กลุ่มงานตรวจเอกสาร กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ กลุ่มงานตรวจยาเสพติด กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง กลุ่มงานตรวจทางชีววิทยาและดีเอ็นเอ กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google