งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กอง บังคับ การ อำนวยกา ร สถาบัน ฝึกอบรม และวิจัย การพิสูจน์ หลักฐาน ตำรวจ กอง พิสูจน์ หลักฐาน กลาง ศูนย์พิสูจน์ หลักฐาน ภาค 1 – 9 ศูนย์พิสูจน์ หลักฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กอง บังคับ การ อำนวยกา ร สถาบัน ฝึกอบรม และวิจัย การพิสูจน์ หลักฐาน ตำรวจ กอง พิสูจน์ หลักฐาน กลาง ศูนย์พิสูจน์ หลักฐาน ภาค 1 – 9 ศูนย์พิสูจน์ หลักฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กอง บังคับ การ อำนวยกา ร สถาบัน ฝึกอบรม และวิจัย การพิสูจน์ หลักฐาน ตำรวจ กอง พิสูจน์ หลักฐาน กลาง ศูนย์พิสูจน์ หลักฐาน ภาค 1 – 9 ศูนย์พิสูจน์ หลักฐาน ภาค 1 – 9 ศูนย์พิสูจน์ หลักฐาน ภาค 1 – 9 ศูนย์พิสูจน์ หลักฐาน ภาค 1 – 9 ศูนย์พิสูจน์ หลักฐาน ภาค 1 – 9 ศูนย์พิสูจน์ หลักฐาน 1 – 10 หน่วยระดับ บก. หน่วยระดับ กก. กลุ่มงานพิสูจน์ เอกลักษณ์บุคคล ศูนย์ข้อมูลวัตถุ ระเบิด กองทะเบียน ประวัติ อาชญากร สำนักงานพิสูจน์ หลักฐานตำรวจ

2 ศูนย์พิสูจน์ หลักฐาน 1-10 - ฝ่ายอำนวยการ - ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 1 ( ประกาศ สืบ จับ แผนประทุษร้าย ) - ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 2 ( สมุดภาพคนร้าย ) - ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 3 ( ตรวจประวัติ ) - ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 4 ( ลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหา ) - ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 5 ( ลายพิมพ์นิ้วมือผู้ขออนุญาต ) - ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 6 ( จัดทำและรับรองประวัติการ กระทำความผิด ) - ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 7 ( ตรวจสอบคุณภาพลายพิมพ์นิ้วมือ ) - กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์พิสูจน์ หลักฐาน 1-10 กองบังคับการ อำนวยการ กองพิสูจน์ หลักฐานกลาง สถาบันฝึกอบรม และวิจัยการพิสูจน์ หลักฐานตำรวจ กองทะเบียนประวัติ อาชญากร - ฝ่ายธุรการและกำลังพล - ฝ่ายยุทธศาสตร์ - ฝ่ายส่งกำลังบำรุง - ฝ่ายงบประมาณและ การเงิน - ฝ่ายกฎหมายและวินัย - ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ - ฝ่ายอำนวยการ ( รวมงานเทคโนฯ ) - ฝ่ายฝึกอบรม - ฝ่ายพัฒนา - ฝ่ายปกครอง - กลุ่มงานมาตรฐาน - กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ - ฝ่ายอำนวยการ - กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ - กลุ่มงานตรวจเอกสาร - กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและ เครื่องกระสุน - กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ - กลุ่มงานตรวจยาเสพติด - กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง - กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและ ดีเอ็นเอ - กลุ่มงานตรวจพิสูจน์ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ - กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ - พิสูจน์หลักฐานจังหวัด - ฝ่ายอำนวยการ ( รวมงานเทคโนฯ ) - กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ - กลุ่มงานตรวจเอกสาร - กลุ่มงานตรวจอาวุธปืน และ เครื่องกระสุน - กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ - กลุ่มงานตรวจยาเสพติด - กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง - กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและ ดีเอ็นเอ - กลุ่มงานตรวจพิสูจน์ อาชญากรรม คอมพิวเตอร์ - กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ( ผกก. หน.) ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด ( ผกก. หน.)

3 กลุ่มงานตรวจสถานที่ เกิดเหตุ กลุ่มงานตรวจ เอกสาร กองพิสูจน์หลักฐานกลาง กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและ เครื่องกระสุน กลุ่มงานตรวจทาง เคมี ฟิสิกส์ กลุ่มงานตรวจยา เสพติด กลุ่มงานตรวจ ลายนิ้วมือแฝง กลุ่มงานตรวจทางชีววิทยา และดีเอ็นเอ กลุ่มงานตรวจพิสูจน์ อาชญากรรม คอมพิวเตอร์ กลุ่มงาน ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายอำนวยการ ( รวมงานเทคโนโลยี สารสนเทศ )


ดาวน์โหลด ppt กอง บังคับ การ อำนวยกา ร สถาบัน ฝึกอบรม และวิจัย การพิสูจน์ หลักฐาน ตำรวจ กอง พิสูจน์ หลักฐาน กลาง ศูนย์พิสูจน์ หลักฐาน ภาค 1 – 9 ศูนย์พิสูจน์ หลักฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google