งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างปัจจุบัน สำนักสำรวจด้าน วิศวกรรมและธรณีวิทยา ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนวิศวกรรม ส่วนสำรวจทำ แผนที่ภาคพื้นดิน ส่วนสำรวจทำ แผนที่จาก ภาพถ่าย ผู้เชี่ยวช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างปัจจุบัน สำนักสำรวจด้าน วิศวกรรมและธรณีวิทยา ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนวิศวกรรม ส่วนสำรวจทำ แผนที่ภาคพื้นดิน ส่วนสำรวจทำ แผนที่จาก ภาพถ่าย ผู้เชี่ยวช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างปัจจุบัน สำนักสำรวจด้าน วิศวกรรมและธรณีวิทยา ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนวิศวกรรม ส่วนสำรวจทำ แผนที่ภาคพื้นดิน ส่วนสำรวจทำ แผนที่จาก ภาพถ่าย ผู้เชี่ยวช าญ ส่วนสำรวจกัน เขตและ ประสานงานรังวัด ส่วนธรณีวิทยา ส่วนวิศวกรรม ธรณี ส่วนปฐพี กลศาสตร์ ประกอบด้วย 1 ฝ่าย 7 ส่วน

2 โครงสร้างใหม่ รูปแบบที่ 1 สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ส่วน อำนวยการ กลุ่มปฐพี กลศาสตร์ กลุ่ม ธรณีวิศวกรรม กลุ่มวิชาการ ธรณีวิทยา ( มาตรฐาน ) กลุ่ม เทคโนโลยี ทำแผนที่จาก ภาพถ่าย และดาวเทียม ส่วนสำรวจ กันเขต และ ประสานงาน รังวัด ส่วนสำรวจ ภูมิประเทศ กลุ่ม สำรวจ โครงข่าย หมุด หลักฐาน กลุ่ม วิศวกรรมและ แผนยุทธศาสตร์ มาตรฐาน วิชาการ ปฏิบัติการ + วิชาการ ปฏิบัติการ + วิชาการ ปฏิบัติการ + วิชาการ ปฏิบัติการ + วิชาการ

3 รูปแบบที่ 1 สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ส่วน อำนวยการ กลุ่มปฐพี กลศาสตร์ กลุ่ม ธรณีวิศวกรรม กลุ่มวิชาการ ธรณีวิทยา กลุ่ม เทคโนโลยี ทำแผนที่จาก ภาพถ่าย และดาวเทียม ส่วนสำรวจ กันเขตและ ประสานงาน รังวัด ส่วนสำรวจ ภูมิประเทศ กลุ่ม สำรวจ โครงข่ายหมุด หลักฐาน กลุ่ม วิศวกรรมและ แผนยุทธศาสตร์ ฝ่าย ธุรการ ฝ่ายพัสดุ ฝ่าย การเจ้าหน้าที่ ฝ่าย บัญชีการเงิน ฝ่าย วิศวกรรม บริหาร ศูนย์สำรวจ ภูมิประเทศ 1-5 ฝ่ายผลิต แผนที่ ฝ่าย วิศวกรรม บริหาร ฝ่าย ประสาน งานรังวัด ที่ดิน ฝ่ายสำรวจ กันเขตภาค กลาง ฝ่ายสำรวจ กันเขตภาค ตะวันออกเฉียง เหนือ ฝ่ายสำรวจ กันเขต ภาคเหนือ ฝ่ายสำรวจ กันเขต ภาคใต้ ฝ่ายสำรวจ กันเขต ภาค ตะวันออก กลุ่มงาน วิศวกรรมบริหาร กลุ่มงาน ผลิตแผนที่ กลุ่มงานวิเคราะห์ และพัฒนาข้อมูล กลุ่มงาน สำรวจ จุดบังคับ ภาพถ่าย กลุ่มงานวิชาการ ธรณีวิศวกรรม กลุ่มงานธรณี สิ่งแวดล้อมด้านอุทกธรณี กลุ่มงานธรณี ฟิสิกส์ กลุ่มงานศิลา กลศาสตร์ กลุ่มงานสำรวจ ธรณีวิทยา 1-5 กลุ่มงานพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อการชลประทาน กลุ่มงานปรับปรุง ฐานราก 1-5 ฝ่ายปรับปรุงและ บำรุงรักษาเครื่องมือ กลุ่มงานแผนงาน และวิศวกรรม ฝ่ายปรับปรุงและ บำรุงรักษาเครื่องมือ ฝ่ายปฐพี กลศาสตร์ 2 ฝ่ายปฐพี กลศาสตร์ 1 กลุ่มงาน วิศวกรรม สำสำรวจ กลุ่มพัฒนา แผนที่ ดิจิตอลและ มาตรฐานการ จัดทำแผนที่ กลุ่มงานภูมิ สารสนเทศ กลุ่มงาน ติดตามและ ประเมินผล กลุ่มงาน แผนงาน และ งบประมาณ กลุ่มงาน วิศวกรรม ฝ่ายสำรวจ โครงข่าย ทางราบ ฝ่ายสำรวจ โครงข่าย ทางดิ่ง

4 รูปแบบที่ 2 แยกเป็นสองสำนัก สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมสำนักวิทยาการธรณี Subsurface information แร่ ดิน หิน น้ำ คุณสมบัติของเปลือกโลก Surface information ตำแหน่ง ความสูง ทิศทาง แผนที่

5 สำนักสำรวจด้านวิศวกรรม ส่วน อำนวยการ กลุ่ม เทคโนโลยี ทำแผนที่จาก ภาพถ่าย และดาวเทียม ส่วนสำรวจ กันเขตและ ประสานงาน รังวัด ส่วนสำรวจ ภูมิประเทศ กลุ่ม สำรวจ โครงข่าย หมุดหลักฐาน กลุ่ม วิศวกรรมและ แผนยุทธศาสตร์ ฝ่าย ธุรการ ฝ่ายพัสดุ ฝ่าย การเจ้าหน้าที่ ฝ่าย บัญชีการเงิน ฝ่าย วิศวกรรม บริหาร ศูนย์สำรวจ ภูมิประเทศ 1-5 ฝ่ายผลิต แผนที่ ฝ่าย วิศวกรรม บริหาร ฝ่าย ประสาน งานรังวัด ที่ดิน ฝ่ายสำรวจ กันเขตภาค กลาง ฝ่ายสำรวจ กันเขตภาค ตะวันออกเฉียง เหนือ ฝ่ายสำรวจ กันเขต ภาคเหนือ ฝ่ายสำรวจ กันเขต ภาคใต้ ฝ่ายสำรวจ กันเขต ภาค ตะวันออก กลุ่มงาน วิศวกรรมบริหาร กลุ่มงาน ผลิตแผนที่ กลุ่มงานวิเคราะห์ และพัฒนาข้อมูล กลุ่มงาน สำรวจ จุดบังคับ ภาพถ่าย กลุ่มงาน วิศวกรรม สำสำรวจ กลุ่มพัฒนา แผนที่ ดิจิตอลและ มาตรฐานการ จัดทำแผนที่ กลุ่มงานภูมิ สารสนเทศ กลุ่มงาน ติดตามและ ประเมินผล กลุ่มงาน แผนงาน และ งบประมาณ กลุ่มงาน วิศวกรรม ฝ่ายสำรวจ โครงข่าย ทางราบ ฝ่ายสำรวจ โครงข่าย ทางดิ่ง

6 สำนักวิทยาการธรณี ส่วนอำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์กลุ่มวิชาการ กลุ่มธรณี วิศวกรรม กลุ่มปฐพีกลศาสตร์ ฝ่ายธุรการกลุ่มงานแผนยุทธศาสตร์ กลุ่มงานวิชาการ ธรณีวิศวกรรม กลุ่มงานสำรวจ ธรณีวิทยา 1-5 กลุ่มงานปฐพี กลศาสตร์ 1-2 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ กลุ่มงานศิลา กลศาสตร์ กลุ่มงานปรับปรุง ฐานราก 1-5 กลุ่มงานแผนงาน และวิศวกรรม ฝ่ายการเงิน กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กลุ่มงานธรณีฟิสิกส์ กลุ่มงานพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อการชลประทาน ฝ่ายพัสดุ กลุ่มงานจัดการภาครัฐสมัยใหม่ กลุ่มงานธรณีสิ่งแวดล้อม ด้านอุทกธรณี ฝ่ายปรับปรุงและ บำรุงรักษาเครื่องมือ กลุ่มงานธรณีโครงสร้าง และแผ่นดินไหว ฝ่ายปรับปรุง และ บำรุงรักษา เครื่องมือ


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างปัจจุบัน สำนักสำรวจด้าน วิศวกรรมและธรณีวิทยา ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนวิศวกรรม ส่วนสำรวจทำ แผนที่ภาคพื้นดิน ส่วนสำรวจทำ แผนที่จาก ภาพถ่าย ผู้เชี่ยวช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google