งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทและข้อจำกัดของฝ่ายอำนวยการสำนักงาน กฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอโดย นางสาวอทิตยา หมัดบู 5120710218.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทและข้อจำกัดของฝ่ายอำนวยการสำนักงาน กฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอโดย นางสาวอทิตยา หมัดบู 5120710218."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทและข้อจำกัดของฝ่ายอำนวยการสำนักงาน กฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอโดย นางสาวอทิตยา หมัดบู 5120710218

2 ที่มาและความสำคัญ ฝ่ายอำนวยการในสังกัดสำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานราชการมีหน้าที่ รับผิดชอบ งานธุรการและงานสารบรรณ งานบริหารงาน บุคคล งานคดีและวินัย งานนโยบายและแผน และงาน ยุทธศาสตร์ งานการเงินและบัญชีงานงบประมาณ งานส่ง กำลังบำรุง งานสวัสดิการ งานช่วยอำนวยการและงาน เลขานุการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการวางสื่อสาร งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร งานศึกษา อบรม งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูล สถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด

3 สภาพทั่วไปของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ราชอาณาจักรไทย ( อังกฤษ : Royal Thai Police, Kingdom of Thailand) เป็น หน่วยงานที่ดูแลกิจการตำรวจในประเทศ ไทย ผู้บังคับบัญชาสูงสุดคือผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นใน พ. ศ. 2541 จากการโอนกรม ตำรวจ กระทรวงมหาดไทยไปจัดตั้งเป็น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

4 ความหมายของบทบาทและ ข้อจำกัดของ ฝอ. กมค. การศึกษาเรื่องบทบาทและข้อจำกัด ของฝ่ายอำนวยการในสังกัดสำนักงาน กฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นั้น เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก เพราะทำให้ สามารถอธิบายพฤติกรรม หน้าที่รับผิดชอบ ของคนในองค์การได้ หากองค์การใดมี บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจต่อการ ปฏิบัติงาน รวมถึงเข้าใจในหน้าที่ที่ตนเอง ต้องรับผิดชอบต่อองค์การสูงแล้ว ย่อม นำพาองค์การบรรลุเป้าหมายได้

5 ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทและข้อจำกัด ของ ฝอ. กมค. มีดังนี้ 1. ลักษณะส่วนบุคคล ของผู้ปฏิบัติงาน (Personal Characteristics) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา สถานภาพการสมรส ระยะเวลาในการ ปฏิบัติงาน และระดับตำแหน่ง เป็นต้น 2. ลักษณะของงาน (Job Characteristics) หมายถึง ลักษณะงานที่ผู้ปฏิบัติงาน รับผิดชอบอยู่ ได้แก่ ความมี อิสระในการทำงาน ความหลากหลายของงาน ความ เข้าใจในกระบวนการทำงาน งานที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ผลป้อนกลับของงาน ความคาดหวังในโอกาส ความก้าวหน้า 3. ประสบการณ์ในงาน (Work Experience) หมายถึง สิ่งที่บุคคลได้รับทราบ และเรียนรู้ เมื่อเข้าไป ปฏิบัติงานในองค์การ ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนมี ความสำคัญต่อองค์การ ความมั่นคงและ น่าเชื่อถือของ องค์การ ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจาก องค์การ ทัศนคติของบุคคล ที่มีต่อเพื่อนร่วมงานและ องค์การ ความพึ่งพิงได้ขององค์การ

6 โครงสร้างของฝ่ายอำนวยการในสังกัด สำนักงานกฎหมายและคดี ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกฎหมายและ คดี มีรูปแบบการปฏิบัติงานและแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบให้ฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย 6 แผนก คือ 1) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) งานแผนและยุทธศาสตร์ 3) สำนักงานกฎหมายและคดี 4) งานการเงิน 5) งานธุรการ 6) งานงบประมาณ

7 ปัญหาและอุปสรรค์ ปัญหาและอุปสรรค์ในการปฏิบัติงานสหกิจในครั้ง นี้แยกเป็น 2 กรณี คือ - ปัญหาและอุปสรรค์ในการทำรายงานวิจัย 1. ต้องเรียบเรียงและหาข้อมูลเองทั้งหมด เนื่องจาก พนักงานที่ปรึกษาไม่มีความเข้าใจในระบบสหกิจ ศึกษา 2. ข้อมูลที่จำเป็นในรายงานวิจัยบางประการในครั้งนี้ไม่ สามารถนำมาเปิดเผยได้ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิจัยหลายครั้ง - ปัญหาและอุปสรรค์ในการปฏิบัติงานสหกิจ 1. ไม่มีความชำนานในโปรแกรม Excel. 2. งานบางอย่างเป็นความลับองค์กร ทำให้มีงานทำน้อย

8 โครงการจิตอาสา หาทุนการศึกษาและหนังสือเรียนให้กับ เด็กกำพร้าและยากจน ณ โรงเรียนเนินสาธารณ์ จังหวัดอุทัยธานี

9

10

11

12

13


ดาวน์โหลด ppt บทบาทและข้อจำกัดของฝ่ายอำนวยการสำนักงาน กฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอโดย นางสาวอทิตยา หมัดบู 5120710218.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google