งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เลขาธิการสภา วิศวกร สมาชิก / ผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม คณะกรรมการ จรรยาบรรณ ผู้ตรวจ นายกสภา วิศวกร อุปนายกนายกสภา วิศวกรคนที่ 1 อุปนายกนายกสภา วิศวกรคนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เลขาธิการสภา วิศวกร สมาชิก / ผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม คณะกรรมการ จรรยาบรรณ ผู้ตรวจ นายกสภา วิศวกร อุปนายกนายกสภา วิศวกรคนที่ 1 อุปนายกนายกสภา วิศวกรคนที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เลขาธิการสภา วิศวกร สมาชิก / ผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม คณะกรรมการ จรรยาบรรณ ผู้ตรวจ นายกสภา วิศวกร อุปนายกนายกสภา วิศวกรคนที่ 1 อุปนายกนายกสภา วิศวกรคนที่ 2 เหรัญญิกสภา วิศวกร ผังองค์การสภา วิศวกร * * หัวหน้าสำนัก กฎหมาย และ จรรยาบรรณ หัวหน้าฝ่าย การ เงิน บัญชีและ พัสดุ หัวหน้าฝ่าย พัฒนาและ ส่งเสริมวิชาชีพ วิศวกรรม หัวหน้าฝ่าย ทะเบียนและ ใบอนุญาต * หัวหน้าฝ่าย เทคโนโลยี สารสนเทศ หัวหน้า สำนักงาน ผู้ช่วยหัวหน้า สำนักงาน หัวหน้าฝ่าย บริหาร และ ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการ สภาวิศวกร คณะอนุกรรมการสภา วิศวกร – คณะทำงาน สภานายกพิเศษแห่ง สภาวิศวกร * ตั้งแต่ 27 ส. ค. 50

2 เลขาธิการสภา วิศวกร สมาชิกสภาวิศวกรรม * คณะกรรมการ จรรยาบรรณ ผู้ตรวจ นายกสภา วิศวกร อุปนายกนายกสภา วิศวกรคนที่ 1 เหรัญญิกสภา วิศวกร ผังจำนวนคนสภา วิศวกร สำนักกฎหมาย และจรรยาบรรณ ฝ่าย การเงิน บัญชีและ พัสดุ ฝ่ายพัฒนา และ ส่งเสริมวิชาชีพ วิศวกรรม ฝ่ายทะเบียน และ ใบอนุญาต ฝ่าย เทคโนโลยี สารสนเทศ สำนักงาน หัวหน้า + ผู้ช่วยหัวหน้า สำนักงาน ฝ่ายบริหาร และ ประชาสัมพั นธ์ คณะกรรมการสภา วิศวกร คณะอนุกรรมการสภา วิศวกร – คณะทำงาน * ณ 31 ส. ค. 50 103,8 65 47+ 3 1 1 1+ 1 1515 2020 3 3+ 2 77... คน 1 11 1 5+ 2 81313

3 เลขาธิการสภา วิศวกร ผังโครงสร้างอัตรากำลังคน สำนักงานสภาวิศวกร สำนักกฎหมาย และจรรยาบรรณ ฝ่าย การเงิน บัญชีและ พัสดุ ฝ่ายพัฒนา และ ส่งเสริมวิชาชีพ วิศวกรรม ฝ่ายทะเบียน และ ใบอนุญาต ฝ่าย เทคโนโลยี สารสนเทศ สำนักงาน หัวหน้าสำนักงาน ฝ่ายบริหาร และ ประชาสัมพั นธ์ * อัตราเดิม ณ 31 ส. ค. 50 ** อัตรากำหนดเพิ่ม 1 ม. ค. 51 47 +3 1 4+24+2 7 7 * 47+3* * คน 6+ 1 81313 ผู้ช่วยหัวหน้า สำนักงาน 1 1 หัวหน้าฝ่าย 1 ผู้ช่วย หัวหน้าฝ่าย 1 แผนก บริหาร 4 แผนก ประชาสัมพันธ์ 3 หัวหน้าฝ่าย 1 ผู้ช่วย หัวหน้าฝ่าย 1 แผนก ทะเบียน 6 แผนก ใบอนุญาต 5 นิติกร 4 จบ. ธุรการ 1 หัวหน้าสำนัก 1 หัวหน้าฝ่าย 1 ผู้ช่วย หัวหน้าฝ่าย 1 แผนกพัฒนา วิชาชีพ 2 แผนกส่งเสริม วิชาชีพ 3 หัวหน้าฝ่าย 1 ผู้ช่วย หัวหน้าฝ่าย 1 นัก คอมพิวเตอร์ 1+1 จบ. ธุรการ 1 หัวหน้าฝ่าย 1 ผู้ช่วย หัวหน้าฝ่าย 1 แผนกเงิน และพัสดุ 2 แผนกบัญชี และ งบประมาณ 3 ผชหัวหน้าสำนัก 1


ดาวน์โหลด ppt เลขาธิการสภา วิศวกร สมาชิก / ผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม คณะกรรมการ จรรยาบรรณ ผู้ตรวจ นายกสภา วิศวกร อุปนายกนายกสภา วิศวกรคนที่ 1 อุปนายกนายกสภา วิศวกรคนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google