งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผังองค์การสภาวิศวกร*

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผังองค์การสภาวิศวกร*"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผังองค์การสภาวิศวกร*
* ตั้งแต่ 27 ส.ค. 50 ผู้ตรวจ สภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร สมาชิก/ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม คณะอนุกรรมการสภาวิศวกร – คณะทำงาน คณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะกรรมการสภาวิศวกร นายกสภาวิศวกร อุปนายกนายกสภาวิศวกรคนที่ 1 อุปนายกนายกสภาวิศวกรคนที่ 2 เลขาธิการสภาวิศวกร เหรัญญิกสภาวิศวกร หัวหน้าสำนักงาน *หัวหน้าสำนัก กฎหมาย และจรรยาบรรณ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่าย บริหาร และประชาสัมพันธ์ หัวหน้าฝ่าย ทะเบียนและใบอนุญาต หัวหน้าฝ่าย พัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม *หัวหน้าฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าฝ่าย การ เงิน บัญชีและพัสดุ

2 ผังจำนวนคนสภาวิศวกร ...คน 3 15 20 1 1 1 1 1 1 47+3 5+2 1+1 8 13 7 3+2
*ณ 31 ส.ค. 50 สมาชิกสภาวิศวกรรม * 103,865 ผู้ตรวจ 3 คณะกรรมการจรรยาบรรณ 15 คณะกรรมการสภาวิศวกร 20 คณะอนุกรรมการสภาวิศวกร – คณะทำงาน นายกสภาวิศวกร 1 1 อุปนายกนายกสภาวิศวกรคนที่ 1 1 อุปนายกนายกสภาวิศวกรคนที่ 1 1 เลขาธิการสภาวิศวกร 1 เหรัญญิกสภาวิศวกร 1 สำนักงาน   47+3 สำนักกฎหมาย และจรรยาบรรณ 5+2 หัวหน้า+ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน 1+1 ฝ่ายบริหาร และประชาสัมพันธ์ 8 ฝ่ายทะเบียน และใบอนุญาต 13 ฝ่ายพัฒนา และ ส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม 7 ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ 3+2 ฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ 7

3 ผังโครงสร้างอัตรากำลังคนสำนักงานสภาวิศวกร
*อัตราเดิม ณ 31 ส.ค **อัตรากำหนดเพิ่ม 1 ม.ค. 51 ผังโครงสร้างอัตรากำลังคนสำนักงานสภาวิศวกร * 47+3** คน เลขาธิการสภาวิศวกร 1 สำนักงาน   47+3 สำนักกฎหมาย และจรรยาบรรณ 6+1 หัวหน้าสำนักงาน 1 หัวหน้าสำนัก 1 นิติกร 4 ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน 1 ผชหัวหน้าสำนัก 1 จบ. ธุรการ 1 ฝ่ายบริหาร และประชาสัมพันธ์ 8 ฝ่ายทะเบียน และใบอนุญาต 13 ฝ่ายพัฒนา และ ส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม 7 ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ 4 + 2 ฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ 7 หัวหน้าฝ่าย 1 หัวหน้าฝ่าย 1 หัวหน้าฝ่าย 1 หัวหน้าฝ่าย 1 หัวหน้าฝ่าย 1 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย 1 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย 1 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย 1 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย 1 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย 1 แผนกเงินและพัสดุ 2 แผนกบริหาร 4 แผนกทะเบียน 6 แผนกพัฒนาวิชาชีพ 2 นักคอมพิวเตอร์ 1+1 แผนกบัญชี และงบประมาณ 3 แผนกประชาสัมพันธ์ 3 แผนกใบอนุญาต 5 แผนกส่งเสริมวิชาชีพ 3 จบ. ธุรการ 1


ดาวน์โหลด ppt ผังองค์การสภาวิศวกร*

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google