งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาแบบพี่สอนน้อง (Teen as Teachers)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาแบบพี่สอนน้อง (Teen as Teachers)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาแบบพี่สอนน้อง (Teen as Teachers)

2 วิสัยทัศน์ นักเรียนรู้บทบาทในการรณรงค์ต้านยาเสพติดและห่างไกลยาเสพติดภายในปี พ.ศ. 2555

3 นางสุพรรณี อาวรณ์ รหัส 51918106008
สมาชิกในกลุ่ม นางสุพรรณี อาวรณ์ รหัส นางสงวน ขัติยนนท์ รหัส

4 บทนำ โครงการ พี่สอนน้อง มุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาบุหรี่ และยาเสพติดในโรงเรียน โดยให้นักเรียนรุ่นพี่เป็นผู้สอนนักเรียนรุ่นน้อง เพื่อให้รุ่นน้องได้รู้ถึงอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ผลกระทบที่ร่างกายได้รับจากการสูบบุหรี่ และวิธีการป้องกันตนเองจากการสูบบุหรี่ของผู้อื่น ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ความสำเร็จที่คาดหวังคือ นักเรียนที่ได้รับการสอนจากรุ่นพี่จะประทับใจในสิ่งที่รุ่นพี่สอนและอยากเป็นอย่างรุ่นพี่ ทำให้เกิดการรณรงค์อย่างต่อเนื่องในโรงเรียน อันจะส่งผลให้นักเรียนมีความมั่นใจและกล้าปฏิเสธบุหรี่และยาเสพติดทุกชนิด

5 แนวคิด 1.ภาวะเศรษฐกิจสังคม และเทคโนโลยีที่มีส่วนในการระบาด ของยาเสพติด
2.ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ เป็นการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียน

6 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน 2. เพื่อพัฒนากิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน 3. เพื่อให้นักเรียนได้มีบทบาทในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่อย่างเป็นรูปธรรม 4. เพื่อให้เกิดนโยบายปลอดบุหรี่ขึ้นในโรงเรียน

7 แผนการดำเนินงาน

8 วัน-เวลา-ผู้รับผิดชอบ
ขั้น ตอน รายการปฏิบัติ วัน-เวลา-ผู้รับผิดชอบ ๑. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ครูทุกคน ๒. เสนอร่างโครงการ ต่อกรรมการโรงเรียน ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๒ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. งานปกครอง ๓. เสนอโครงการต่อผู้อำนวยการโรงเรียน ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๒ งานปกครอง ๔. ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๒ งานปกครอง ๕. ดำเนินโครงการ ๑ ก.พ. ๒๕๕๒ - ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๒ ครู และนักเรียน ๖. สรุปและประเมินผล ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๒ งานปกครอง

9 รูปแบบการดำเนินโครงการ
เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรพี่สอนน้องเป็นนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และเป็นผู้สอน นักเรียนรุ่นน้องให้รู้ถึงอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ผลกระทบที่ร่างกายได้รับจากการสูบบุหรี่ และวิธีการป้องกันตนเองจากการสูบบุหรี่ของผู้อื่น ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

10 งบประมาณ จำนวนเงิน 10,000 บาท

11 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. โรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนานักเรียนให้มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาบุหรี่และยาเสพติด 2. นักเรียนได้รับความรู้เรื่องที่เกี่ยวกับบุหรี่ และได้พัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้นำ


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาแบบพี่สอนน้อง (Teen as Teachers)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google