งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาแบบพี่ สอนน้อง การศึกษาแบบพี่ สอนน้อง (Teen as Teachers)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาแบบพี่ สอนน้อง การศึกษาแบบพี่ สอนน้อง (Teen as Teachers)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาแบบพี่ สอนน้อง การศึกษาแบบพี่ สอนน้อง (Teen as Teachers)

2 วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ นักเรียนรู้บทบาทในการ รณรงค์ต้านยาเสพติดและ ห่างไกลยาเสพติดภายในปี พ. ศ. 2555

3 สมาชิกในกลุ่มสมาชิกในกลุ่ม นางสุพรรณี อาวรณ์ รหัส 51918106008 นางสงวน ขัติยนนท์ รหัส 51918106007

4 บท นำ โครงการ พี่สอนน้อง มุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีส่วน ร่วมในการแก้ไขปัญหาบุหรี่ และยาเสพติดในโรงเรียน โดยให้นักเรียนรุ่นพี่เป็นผู้สอนนักเรียนรุ่นน้อง เพื่อให้ รุ่นน้องได้รู้ถึงอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ผลกระทบที่ร่างกายได้รับจากการสูบบุหรี่ และวิธีการ ป้องกันตนเองจากการสูบบุหรี่ของผู้อื่น ซึ่งเป็นปัญหา ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ความสำเร็จที่คาดหวังคือ นักเรียนที่ได้รับการสอน จากรุ่นพี่จะประทับใจในสิ่งที่รุ่นพี่สอนและอยากเป็น อย่างรุ่นพี่ ทำให้เกิดการรณรงค์อย่างต่อเนื่องใน โรงเรียน อันจะส่งผลให้นักเรียนมีความมั่นใจและ กล้าปฏิเสธบุหรี่และยาเสพติดทุกชนิด

5 แนวคิดแนวคิด 2. ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ. ศ. 2542 เป็นการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียน 2. ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ. ศ. 2542 เป็นการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียน 1. 1. ภาวะเศรษฐกิจสังคม และเทคโนโลยีที่มีส่วนในการระบาด ของยาเสพติด 1. 1. ภาวะเศรษฐกิจสังคม และเทคโนโลยีที่มีส่วนในการระบาด ของยาเสพติด

6 วัตถุประสง ค์ 1. เพื่อสร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ใน โรงเรียน 2. เพื่อพัฒนากิจกรรมรณรงค์เพื่อการ ไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน 3. เพื่อให้นักเรียนได้มีบทบาทในการ รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่อย่างเป็น รูปธรรม 4. เพื่อให้เกิดนโยบายปลอดบุหรี่ขึ้น ในโรงเรียน

7 แผนการ ดำเนินงาน แผนการ ดำเนินงาน

8 ขั้นตอนรายการปฏิบัติ วัน - เวลา - ผู้รับผิดชอบ ๑.๑. ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการ ๑๙ ม. ค. ๒๕๕๒ เวลา ๑๐. ๐๐ – ๑๒. ๐๐ น. ครูทุกคน ๒.๒. เสนอร่างโครงการ ต่อกรรมการโรงเรียน ๒๒ ม. ค. ๒๕๕๒ เวลา ๑๕. ๐๐ – ๑๖. ๐๐ น. งานปกครอง ๓.๓. เสนอโครงการต่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ๒๕ ม. ค. ๒๕๕๒ งานปกครอง ๔.๔. ประชุมและแต่งตั้ง คณะกรรมการ รับผิดชอบ ๓๐ ม. ค. ๒๕๕๒ งานปกครอง ๕.๕. ดำเนินโครงการ๑ ก. พ. ๒๕๕๒ - ๑๖ ก. พ. ๒๕๕๒ ครู และนักเรียน ๖.๖. สรุปและประเมินผล๒๐ ก. พ. ๒๕๕๒ งานปกครอง

9 รูปแบบการดำเนิน โครงการ เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรพี่สอนน้อง เป็นนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และเป็น ผู้สอน นักเรียนรุ่นน้องให้รู้ถึงอันตรายที่ เกิดจากการสูบบุหรี่ ผลกระทบที่ร่างกาย ได้รับจากการสูบบุหรี่ และวิธีการป้องกัน ตนเองจากการสูบบุหรี่ของผู้อื่น ซึ่งเป็น ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

10 งบประมาณงบประมาณ จำนวนเงิน 10,000 บาท

11 ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ 1. โรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนา นักเรียนให้มีบทบาทในการแก้ไข ปัญหาบุหรี่และยาเสพติด 2. นักเรียนได้รับความรู้เรื่องที่ เกี่ยวกับบุหรี่ และได้พัฒนาทักษะ ด้านการเป็นผู้นำ


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาแบบพี่ สอนน้อง การศึกษาแบบพี่ สอนน้อง (Teen as Teachers)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google