งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการปรับโครงสร้าง ประชากรไทย สู่ ความยั่งยืน ( ส่งเสริมการมี บุตร ) โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการปรับโครงสร้าง ประชากรไทย สู่ ความยั่งยืน ( ส่งเสริมการมี บุตร ) โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการปรับโครงสร้าง ประชากรไทย สู่ ความยั่งยืน ( ส่งเสริมการมี บุตร ) โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ 1

2 สถานการณ์แนวโน้มประชากร ปัจจุบัน อัตราเจริญพันธุ์ของประเทศไทยลดลง ของอย่างรวดเร็ว จาก 2.7 ในปี 2528 ลดลงเหลือ 1.6 ในปัจจุบัน อัตราทดแทนที่ยั่งยืนคือ 2.1 ประชากรวัยเด็กมีแนวโน้มลดลงอย่าง ต่อเนื่อง ประชากรวัยสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น อัตราเจริญพันธุ์ของประเทศไทยลดลง ของอย่างรวดเร็ว จาก 2.7 ในปี 2528 ลดลงเหลือ 1.6 ในปัจจุบัน อัตราทดแทนที่ยั่งยืนคือ 2.1 ประชากรวัยเด็กมีแนวโน้มลดลงอย่าง ต่อเนื่อง ประชากรวัยสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น 2

3 ข้อมูลแนวโน้มจำนวนประชากรวัยเด็ก วัย แรงงาน และวัยผู้สูงอายุ ที่มา : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 3 6.4 ล้านคน 41.5 ล้านคน 14.3 ล้านคน 7.5 ล้านคน 43 ล้านคน 13.2 ล้านคน 9 ล้านคน 43.3 ล้านคน 12.3 ล้านคน 10.9 ล้านคน 43 ล้านคน 11.2 ล้านคน 12.9 ล้าน คน 41.7 ล้านคน 10.4 ล้านคน 14.6 ล้าน คน 40.1 ล้านคน 9.8 ล้านคน 16 ล้านคน 38.3 ล้านคน 9.1 ล้านคน

4 การคาดการณ์แนวโน้มการลดลง ของประชากรวัยเด็ก ประชากรวัยเด็ก ( ล้านคน ) 14.3 13.2 12.3 11.2 10.4 9.8 9.1 ปี พ. ศ. (1.74) (1.6 2 ) (1.49) (1.36) (1.26) (1.19) (1.11) จำนวน ประชากรเด็ก อัตราเจริญ พันธุ์รวม 2554 (1. 6 0 ) 13.1 4 ที่มา : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

5 สาเหตุสำคัญของการลดลงอย่าง รวดเร็วของประชากรวัยเด็ก  การคุมกำเนิดมีประสิทธิภาพและ แพร่หลายมากขึ้นในคู่สมรส  แนวโน้มที่จะมีบุตรคนแรกเมื่ออายุ สูงขึ้น และแนวโน้ม การมีบุตรยากเพิ่มสูงขึ้น  ประชากรไทยมีแนวโน้มอยู่เป็นโสด เพิ่มมากขึ้น  อัตราการหย่าร้างเพิ่มสูงขึ้นใน สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง  รูปแบบ / ทัศนคติของครอบครัว เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ( ไม่ต้องการมีบุตรเนื่องจากคิดว่าเป็น ภาระ ) 5

6 เป้าหมายการเพิ่มจำนวนเด็กเกิด เพื่อให้ ได้อัตราเจริญพันธุ์ทดแทนที่ยั่งยืน ปี 2554 มีอัตราเจริญพันธ์ที่ 1.6 796,104 เด็กเกิดจำนวน 796,104 คน ถ้าต้องอัตราเจริญพันธ์ที่ 1.7 829,738 เด็กเกิดจำนวน 829,738 คน ถ้าต้องอัตราเจริญพันธ์ที่ 1.8 927,355 เด็กเกิดจำนวน 927,355 คน ถ้าต้องอัตราเจริญพันธ์ที่ 1.9 878,547 เด็กเกิดจำนวน 878,547 คน ถ้าต้องอัตราเจริญพันธ์ที่ 2.1 1,024,971 เด็กเกิดจำนวน 1,024,971 คน 6

7 วัยแรงงานขาดแคลนใช้ผู้สูงอายุทำงาน ทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน ในต่างประเทศ เช่น 7 ญี่ปุ่น เกาหลี สวีเดน นอร์เว ย์

8 แนวทางการดำเนินงานตาม มาตรการปรับโครงสร้าง ประชากรไทย สู่ความยั่งยืน ( ส่งเสริมการมีบุตร ) 8

9 มาตรการที่ 1 มาตรการทางภาษี วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการจูงใจให้ครอบครัว ที่มีความสามารถสูงมีบุตรและช่วย ลดค่าใช้จ่าย 9 ลดหย่อนภาษีสำหรับประชากรที่ สมรสและมีบุตร โดยลดภาษีสำหรับ ผู้มีบุตรในอัตราก้าวหน้า

10 มาตรการที่ 2 ให้บริการ สำหรับผู้มีบุตรยาก วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ที่มีบุตร ยากได้มีโอกาสมีบุตร 1010 ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสำหรับ ผู้มีบุตรยาก ( ราคาถูก ดำเนินการโดยรัฐ ) ผลักดันให้มีการใช้กฎหมาย ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี อนามัยเจริญพันธุ์ ( อุ้มบุญ )

11 มาตรการที่ 3 ลดภาระการ เลี้ยงดูบุตร ส่งเสริมให้มีการลาหยุดเพื่อ คลอดบุตร ส่งเสริมให้มีการขยาย ระยะเวลาการลาเลี้ยงดูบุตร ส่งเสริมให้สามีลาหยุดเลี้ยงดู บุตร สนับสนุนค่าเลี้ยงดูบุตรสำหรับ เด็กแรกเกิด (Baby Bonus) ให้สิทธิพิเศษสำหรับคู่สมรสใน การกู้ยืมเงิน 1

12 มาตรการที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุน การเลี้ยงดูบุตร ส่งเสริมให้มีสถานรับเลี้ยงเด็ก อ่อน ส่งเสริมให้มีสถานรับเลี้ยงเด็กใน ที่ทำงาน ส่งเสริมให้มีอาสาสมัครดูแลเด็ก (Baby Sitter) ส่งเสริมให้มีบริการศูนย์เด็กเล็กที่ ได้มาตรฐาน จัดตั้งสถานที่สำหรับฝากดูแล เด็กหลังเลิกเรียน 1212


ดาวน์โหลด ppt มาตรการปรับโครงสร้าง ประชากรไทย สู่ ความยั่งยืน ( ส่งเสริมการมี บุตร ) โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google