งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เตรียมพร้อม กายใจ เพื่อวัย เกษียณ ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง ทุกชีวิตในสังคม • สภาพ สังคม • อายุ • เป้าหมาย ชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เตรียมพร้อม กายใจ เพื่อวัย เกษียณ ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง ทุกชีวิตในสังคม • สภาพ สังคม • อายุ • เป้าหมาย ชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เตรียมพร้อม กายใจ เพื่อวัย เกษียณ

3 ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง ทุกชีวิตในสังคม • สภาพ สังคม • อายุ • เป้าหมาย ชีวิต

4 • สังคม เกษตรกรรม / อุตสาหกรรม • การแข่งขันใน ตลาดโลก ที่ไร้พรมแดน • ครอบครัวขยาย / เดี่ยว • แต่งงานเร็ว / ช้า สภาวะทางสังคมที่ เปลี่ยนแปลง

5 • มีบุตรเร็ว / ช้า • พึ่งพากัน / พึ่งตนเอง • ครองโสดมาก ขึ้น • การขยายตัว ของเมือง • การย้ายถิ่นฐาน สภาวะทางสังคมที่ เปลี่ยนแปลง

6 อายุเฉลี่ยของ ประชากรไทย หากมีประชากรมีอายุเฉลี่ยมากกว่า 30 ปี ถือเป็น ประเทศผู้สูงวัย ข้อมูลจากงานวิจัยโครงการทบทวนองค์ความรู้เรื่อง “ ระบบสถานบริบาลผู้สูงอายุ ” โดย ผศ. ร. อ. หญิง ดร. ศิริพันธุ์ สาสัตย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย การสนับสนุนของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ( มสช.) 50 10 20 30 40 2503252325432558 อายุ ( ปี ) ปี 25892548 18 19.5 28.9 30.5 34.1 40.1

7 สัดส่วนประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ต่อประชากรทั้งหมด หากมีประชากรอายุมากกว่า 60 ปี เกินร้อยละ 10 ของประชากร ทั้งหมด ถือเป็นประเทศผู้สูงวัย ข้อมูลจากงานวิจัยโครงการทบทวนองค์ความรู้เรื่อง “ ระบบสถานบริบาลผู้สูงอายุ ” โดย ผศ. ร. อ. หญิง ดร. ศิริพันธุ์ สาสัตย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย การสนับสนุนของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ( มสช.) 25 5 10 15 20 2503252325432558 อายุ ( ปี ) ปี 25682548 4.8 5.2 9.3 10.5 14.2 19.8

8 20 24.5 24.9 25.2 27.4 36.7 65.3 65.9 65.7 65.5 64.4 57.4 9.4 9.6 14.7 9.3 8.2 5.7 0 10 20 30 40 50 60 70 252725392544254525462562 วัยเด็กวัยทำงานวัยสูงอายุ โครงสร้างประชากร เปลี่ยนแปลง ที่มา ประมาณการประชากรของประเทศไทย พ. ศ. 2527-2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

9 สัดส่วนคนทำงาน / ผู้สูงอายุ ปี คนทำง าน ผู้สูงอา ยุ 2543 2548 2563 2568 2595 100 คน 100 คน 16 คน 23 คน 31 คน 50 คน 100 คน 13 คน

10 มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีชีวิต ที่ยาวนานมากขึ้น ไม่มีภาระหนี้สิน มีชีวิตที่สุขสบายในวัยเกษียณ มีเงินใช้จ่ายทั้งในยามปกติ ยามเกษียณ และในกรณีฉุกเฉิน ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน มีเงินเหลือเป็นมรดกตกทอดให้แก่ ลูกหลาน เป้าหมายใน วัยเกษียณ

11 ปัญหาทั่วไปของคนวัยเกษียณ ด้าน สุขภาพ • ภูมิต้านทาน โรคต่ำ มีโอกาสเป็น โรคสูง • การรักษาให้ หายเป็นปกติ ทำได้ยากกว่า วัยอื่น

12 ปัญหาทั่วไปของคนวัยเกษียณ ด้าน การเงิน • รายได้ต่ำ เพราะไม่ได้ ประกอบอาชีพ • ขาดแคลนเงิน ออม ด้าน สังคม • ความรู้สึกว้าเหว่ • การขาดคนดูแล


ดาวน์โหลด ppt เตรียมพร้อม กายใจ เพื่อวัย เกษียณ ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง ทุกชีวิตในสังคม • สภาพ สังคม • อายุ • เป้าหมาย ชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google