งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบการออมเพื่อ เกษียณอายุ นักบริหารการคลังรุ่น 1 กลุ่มที่ 3 โดย กลุ่มที่ โดย กลุ่มที่ 3 1. นางเบญจมาศ สงวนวงษ์ 2. นายประสงค์ วินัยแพทย์ 3. นางชนาทิพย์วี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบการออมเพื่อ เกษียณอายุ นักบริหารการคลังรุ่น 1 กลุ่มที่ 3 โดย กลุ่มที่ โดย กลุ่มที่ 3 1. นางเบญจมาศ สงวนวงษ์ 2. นายประสงค์ วินัยแพทย์ 3. นางชนาทิพย์วี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบการออมเพื่อ เกษียณอายุ นักบริหารการคลังรุ่น 1 กลุ่มที่ 3 โดย กลุ่มที่ โดย กลุ่มที่ 3 1. นางเบญจมาศ สงวนวงษ์ 2. นายประสงค์ วินัยแพทย์ 3. นางชนาทิพย์วี ระสืบพงศ์ 4. ว่าที่ รต. ยงยุทธ เรืองภัทรกุล 5. นางเพียงใจ พิชัยพลากร 6. นายภักดีศิวะพรชัย 7. นายพิพัฒน์วร มาลี 8. นางนิตยาหินทอง 9. นางภัทรพรตู้ ทรัพย์ประเสริฐ 10. นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย

2 นักบริหารการคลังรุ่น 1 กลุ่มที่ 3 ความเป็นมาและ สภาพปัญหา การเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุและการ ลดลงของประชากรวัยเด็ก ทำให้เป็นภาระของสังคมและรัฐ จึงควรมี ระบบการออมที่ดี

3 นักบริหารการคลังรุ่น 1 กลุ่มที่ 3 ความเป็นมาและ สภาพปัญหา กองทุนการออมเพื่อ เกษียณอายุ ที่มีอ ยู่ 1. ภาคบังคับ - กองทุน ประกันสังคม - กองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ ( กบข.) 2. ภาคสมัครใจ - กองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ

4 นักบริหารการคลังรุ่น 1 กลุ่มที่ 3 วัตถุประสงค์ของ การศึกษา เพื่อทราบระบบการออมฯ ที่มีอยู่ใน ปัจจุบันและปัญหา อุปสรรค เสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อให้ การดำเนินการได้อย่างมี ประสิทธิภาพและยั่งยืน

5 บทวิเคราะห์ปัญหา ประเทศไทยมีเงินออมรวมทั้ง 3 ระบบ คิดเป็นร้อยละ 15 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม ต่างประเทศ ร้อยละ 30 มีเงินออมเพื่อดำรงชีพในวัยเกษียณ เฉลี่ยแล้วประมาณร้อยละ 22.25* ควรจะไม่น้อยกว่าร้อยละ 30-50 นักบริหารการคลังรุ่น 1 กลุ่มที่ 3 เงินออมค่อนข้างต่ำทำให้ได้รับผลประโยชน์ต่ำ หมายเหตุ : * คำนวณโดย สศก.

6 SWOT ของกองทุน การออม นักบริหารการคลังรุ่น 1 กลุ่มที่ 3 ระบบการออมเพื่อ เกษียณอายุของประเทศ ไทย SWOT ประกันสังคมกบข. สำรองเลี้ยงชีพ Weaknes s คำนวณฐานเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ทำให้อัตราเพิ่มคงที่และ ผลประโยชน์น้อย ( จากการศึกษา ของ Deloitte คำนวณว่า กองทุน ล้มละลาย ปี พ. ศ.2589) สมาชิกได้รับผลตอบแทนในระดับ ต่ำ ผู้สูงอายุมากขึ้น วัยทำงานลดลงทำ ให้เงินกองทุนหมดเร็ว ลงทุนหลักทรัพย์ความมั่นคงสูง ผลตอบแทนต่ำ ไม่มีระบบการตรวจสอบที่ดี คลอบคลุม เฉพาะ ข้าราชการ เป็นภาคสมัครใจ ถ้า นายจ้างไม่จัดตั้ง ลูกจ้าง ไม่สามารถออมได้ การลงทุนในกองทุนรวม ทำให้นโยบายการลงทุน ไม่ยืดหยุ่น การเปลี่ยนย้ายงานทำให้ เกิดการขาดตอน

7 นักบริหารการคลังรุ่น 1 กลุ่มที่ 3 สภาพปัญหา หน่วย : ล้าน คน แรงงานที่ไม่ได้อยู่ในระบบกองทุนการออมเพื่อ เกษียณอายุ แรงงานในระบบ 1.24 ล้านคน แรงงานนอกระบบ 21.60 ล้านคน

8 บทวิเคราะห์ปัญหา กระทรวงการคลังได้ศึกษา วิเคราะห์ระบบการออมระยะยาว อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ได้ยกร่าง กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาโดยจัดตั้ง กองทุนการออมเพื่อการชราภาพ ( กอช.) ซึ่งครอบคลุมแรงงาน นอกระบบ นักบริหารการคลังรุ่น 1 กลุ่มที่ 3

9 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 1. จัดตั้งกองทุนการออมเพื่อ การเกษียณ ( กอพ.) นักบริหารการคลังรุ่น 1 กลุ่มที่ 3 เป็นภาคบังคับของแรงงานในระบบ นายจ้างและลูกจ้างจ่ายเงินเข้า กองทุนทุกเดือนตามอัตราที่กำหนด รัฐสมทบจำนวนหนึ่ง ขึ้นอยู่กับความ พร้อมของงบประมาณ ลูกจ้างสะสมเงินเพิ่มขึ้นได้แต่ไม่เกิน ขั้นสูงที่กฎหมายกำหนด กอพ. สามารถมอบหมายให้สถาบัน การเงินหรือนิติบุคคลอื่นเป็น ผู้บริหารเงินทุน

10 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 2. จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมการ กำกับดูแลกองทุนแห่งชาติ นักบริหารการคลังรุ่น 1 กลุ่มที่ 3 เพื่อกำกับดูแลการออมทุกระบบ กำหนดกฎเกณฑ์และประสาน นโยบายของทุกกองทุนฯ 3. เปลี่ยนแปลงการจ่ายประโยชน์ ทดแทน ให้สมาชิกสามารถเลือกรับเงิน สะสมทั้งจำนวนหรือทยอยรับ แล้วแต่จะเลือก เงินสมทบทยอยจ่ายเป็นราย เดือนภายในเวลาที่กำหนด

11 บทสรุป เพื่อให้การออมมี ประสิทธิภาพและยั่งยืน สมาชิกกองทุนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีหลังเกษียณ นักบริหารการคลังรุ่น 1 กลุ่มที่ 3

12


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบการออมเพื่อ เกษียณอายุ นักบริหารการคลังรุ่น 1 กลุ่มที่ 3 โดย กลุ่มที่ โดย กลุ่มที่ 3 1. นางเบญจมาศ สงวนวงษ์ 2. นายประสงค์ วินัยแพทย์ 3. นางชนาทิพย์วี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google