งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบการนำเสนอ สถานการณ์ด้านส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบการนำเสนอ สถานการณ์ด้านส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

0 สถานการณ์ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และ
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1 กรอบการนำเสนอ สถานการณ์ด้านส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบจากการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน การเตรียมความพร้อมของกรมอนามัยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2 ที่มา: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553
สถานการณ์ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ที่มา: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553

3 อายุคาดเฉลี่ยของคนไทย พ.ศ. 2507 - 2553
อายุคาดเฉลี่ยของคนไทย พ.ศ อายุ (ปี) พ.ศ. ที่มา : ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2554

4 อัตราตายจำแนกตามสาเหตุที่สำคัญ ต่อประชากร 100,000 คน
ที่มา: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2553

5 อัตรามารดาตายต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน
ที่มา: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,2553

6 Infant Mortality Rate1999 - 2010
LB 1,000 Target <15 : 1,000 LB NSO = National Statistic Office, SPC = Survey of Population Change IPSR = Institute of Population Social and Research source : NSO (SPC) 1996, 2006, 2010 : IPSR

7 source : Bureau of Health Promotion
Low Birth Weight< 2, % Target 7 % พ.ศ. source : Bureau of Health Promotion

8 The Survey Report of Behavioral Risk Factors of
Non-communicable Diseases and Injuries in Thailand Health Behavior in Thai (15-74yrs.) 2005 2007 2010 Hypertension Diabetes Mellitus Overweight & Obesity Physical Activity Exercise 30 min, 3 times/wk. Alcohol Consumption Tobacco Consumption Fruit & Vegetable Consumption 8.3 3.7 19.13 91.5 30.9 37.4 22.5 17.3 9.4 3.9 22.8 92.5 37.5 36.1 21.5 - 25.7 34.5 29.5 18.7 21.7

9 ร้อยละของเด็ก 3 ปีปราศจากโรคฟันผุ
ปี กองทุน ทันตกรรม (ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก) ปี รพ.สายใยรัก(Integrate งานทันต) ปี แม่ลูกฟันดี 102 ปีสมเด็จย่า National Goal 2563 43.0 37.15 ปี49 เด็กไทยไม่กินหวาน ไม่มีน้ำตาล ในนม ผลไม้ใน ศพด. ประกวด CUP ดีเด่น พัฒนา อสม., วิจัยงานหญิงตั้งครรภ์ 28.07 Source: Bureau of Dental Health, (พ.ศ )

10 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากโรคฟันผุ แยกตามภาคและประเทศปี 2548-2553
Source: Bureau of Dental Health, (พ.ศ )

11 ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันใช้เคี้ยวอาหารอย่างเหมาะสม
(4 คู่สบฟันหลัง) Source: Bureau of Dental Health, (พ.ศ )

12

13 สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

14 สถานการณ์ด้านน้ำ คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินและน้ำบาดาลมีคุณภาพเสื่อมโทรมมากขึ้น แหล่งน้ำผิวดิน พบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Fecal Coliform แหล่งน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาล เกิดการปนเปื้อนสารโลหะหนักบางชนิด

15 สถานการณ์ด้านน้ำ คุณภาพน้ำประปาส่วนภูมิภาค มากกว่าร้อยละ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน น้ำจากตู้หยอดเหรียญ และ น้ำบรรจุขวดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 70

16 สถานการณ์ด้านมูลฝอยและของเสียอันตราย ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2555
ปริมาณมูลฝอยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตันต่อวัน พ.ศ. ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2555

17 สถานการณ์ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล
การมีและใช้ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2552 ที่มา: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2553

18 ผลกระทบ จากการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

19 ผลกระทบด้านสุขภาพ โรคติดต่ออุบัติใหม่ และอุบัติซ้ำโรคชายแดน
ระบบบริการสุขภาพ บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ผู้สูงอายุ /ผู้อยู่เขตเมือง Culture & Social

20 ผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การเดินทางที่ไร้พรมแดน รูปแบบการบริโภคนิยมของประชากร ภาวะภัยพิบัติของภูมิภาคที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

21 การเตรียมความพร้อมของกรมอนามัย เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

22 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้อนามัยแม่และเด็ก (Maternal and Child Health Learning Center ) การประชุม Chief Dental Officers กลุ่มประเทศ อาเซียนเรื่อง คุณภาพบริการทันตกรรมในประเทศอาเซียน โครงการ “เมนูชูสุขภาพ ครัวไทย สู่อาเซียน โครงการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย ไทย - ลาว พร้อมก้าวสู่อาเซียน (ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น) 5. โครงการจัดตั้งเครือข่ายคลังอาหารและโภชนาการในภาวะวิกฤต

23 ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
โครงการศึกษาการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศภายในอาคารของสถานบริการเพื่อเตรียมการรับการเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์นานาชาติ(Medical Hub) และศูนย์บริการการท่องเที่ยวนานาชาติ(Tourism Hub) ของอาเซียน

24


ดาวน์โหลด ppt กรอบการนำเสนอ สถานการณ์ด้านส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google