งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม และ ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม และ ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม และ ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2 กรอบการนำเสนอ สถานการณ์ด้านส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน การเตรียมความพร้อมของกรมอนามัยเพื่อรองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3 ที่มา: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 สถานการณ์ ด้านส่งเสริมสุขภาพ สถานการณ์ ด้านส่งเสริมสุขภาพ

4 ที่มา : ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2554 อายุคาดเฉลี่ยของคนไทย พ.ศ อายุ (ปี) พ.ศ.

5 อัตราตายจำแนกตามสาเหตุที่สำคัญ ต่อประชากร 100,000 คน ที่มา: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2553

6 อัตรามารดาตายต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน ที่มา: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,2553

7 Infant Mortality Rate source : NSO (SPC) 1996, 2006, 2010 : IPSR LB 1,000 Target <15 : 1,000 LB

8 Low Birth Weight< 2, พ.ศ. % Target 7 % source : Bureau of Health Promotion

9 The Survey Report of Behavioral Risk Factors of Non-communicable Diseases and Injuries in Thailand Health Behavior in Thai (15-74yrs.) Hypertension Diabetes Mellitus Overweight & Obesity Physical Activity Exercise 30 min, 3 times/wk. Alcohol Consumption Tobacco Consumption Fruit & Vegetable Consumption

10 ร้อยละของเด็ก 3 ปีปราศจากโรคฟันผุ Source: Bureau of Dental Health, (พ.ศ ) National Goal 2563 ปี แม่ลูก ฟันดี 102 ปี สมเด็จ ย่า ปี 49 เด็กไท ยไม่กิน หวาน ไม่มี น้ำตาล ในนม ผลไม้ใน ศพด. ปี 50 รพ. สายใย รัก ( Integrate งาน ทันต ) ปี 54 กองทุน ทันตก รรม ( ลูก รักฟันดี เริ่มที่ซี่ แรก ) ประกวด CUP ดีเด่น พัฒนา อสม., วิจัยงาน หญิง ตั้งครรภ์

11 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากโรค ฟันผุ แยกตามภาคและประเทศปี ร้อยละ Source: Bureau of Dental Health, (พ.ศ )

12 ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันใช้เคี้ยวอาหาร อย่างเหมาะสม (4 คู่สบฟันหลัง ) Source: Bureau of Dental Health, (พ.ศ )

13

14 สถานการณ์ด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม

15 สถานการณ์ด้านน้ำ  คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน และน้ำบาดาลมีคุณภาพ เสื่อมโทรมมากขึ้น  แหล่งน้ำผิวดิน พบการ ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Fecal Coliform  แหล่งน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาล เกิดการปนเปื้อนสารโลหะ หนักบางชนิด

16 สถานการณ์ด้านน้ำ  คุณภาพน้ำประปาส่วนภูมิภาค มากกว่าร้อยละ 80 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  น้ำจากตู้หยอดเหรียญ และ น้ำบรรจุขวดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 70

17  ปริมาณมูลฝอยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สถานการณ์ด้านมูลฝอยและของเสียอันตราย ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2555 ตันต่อวัน พ.ศ.

18 การมีและใช้ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ ที่มา: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2553 สถานการณ์ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล

19 ผลกระทบ จากการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

20 โรคติดต่ออุบัติใหม่ และอุบัติซ้ำโรคชายแดน ระบบบริการสุขภาพ บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ผู้สูงอายุ /ผู้อยู่เขตเมือง Culture & Social โรคติดต่ออุบัติใหม่ และอุบัติซ้ำโรคชายแดน ระบบบริการสุขภาพ บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ผู้สูงอายุ /ผู้อยู่เขตเมือง Culture & Social ผลกระทบด้านสุขภาพ

21 ผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การเดินทางที่ไร้พรมแดน รูปแบบการบริโภคนิยมของประชากร ภาวะภัยพิบัติของภูมิภาคที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

22 การเตรียมความพร้อมของกรมอนามัย เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

23 ด้านส่งเสริมสุขภาพ 1. ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้อนามัยแม่และเด็ก (Maternal and Child Health Learning Center ) 2. การประชุม Chief Dental Officers กลุ่ม ประเทศ อาเซียนเรื่อง คุณภาพบริการทันตกรรม ในประเทศอาเซียน 3. โครงการ “ เมนูชูสุขภาพ ครัวไทย สู่อาเซียน 4. โครงการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย ไทย - ลาว พร้อมก้าวสู่อาเซียน ( ในพื้นที่รับผิดชอบ ของศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ) 5. โครงการจัดตั้งเครือข่ายคลังอาหารและ โภชนาการในภาวะวิกฤต

24 ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 1. โครงการศึกษาการเฝ้าระวังคุณภาพ อากาศภายในอาคารของสถานบริการเพื่อ เตรียมการรับการเป็นศูนย์บริการทาง การแพทย์นานาชาติ (Medical Hub) และ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวนานาชาติ (Tourism Hub) ของอาเซียน

25


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม และ ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google