งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบแนวคิดการพัฒนาทุนชุมชน. ทุนมนุษย์ หมายถึง คุณสมบัติด้านต่างๆของคนและกลุ่มคน ในชุมชนทุกเพศ ทุกวัย เช่น - คุณสมบัติด้านสุขภาพอนามัย ได้แก่ ระดับอายุขัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบแนวคิดการพัฒนาทุนชุมชน. ทุนมนุษย์ หมายถึง คุณสมบัติด้านต่างๆของคนและกลุ่มคน ในชุมชนทุกเพศ ทุกวัย เช่น - คุณสมบัติด้านสุขภาพอนามัย ได้แก่ ระดับอายุขัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบแนวคิดการพัฒนาทุนชุมชน

2 ทุนมนุษย์ หมายถึง คุณสมบัติด้านต่างๆของคนและกลุ่มคน ในชุมชนทุกเพศ ทุกวัย เช่น - คุณสมบัติด้านสุขภาพอนามัย ได้แก่ ระดับอายุขัย ( สูง / ต่ำ ) สุขภาพ ( แข็งแรง / อ่อนแอ ) - คุณสมบัติด้านความรู้และการศึกษา เช่น ความรู้ ภูมิปัญญา ระดับการศึกษา การได้รับการศึกษาใน - นอก ระบบ วิธีการถ่ายทอด - คุณสมบัติด้านเศรษฐกิจ ( ยากจน / รวย ) - ความตระหนักรู้ในสิทธิทางการเมือง กฎหมายที่กระทบต่อชีวิต

3 ทุนสังคม คุณลักษณะของกลุ่ม องค์กร เครือข่ายและ สถาบัน ( ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ) ที่คนในชุมชน ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อการ ดำรงชีวิตร่วมกัน ทุนสังคมประกอบด้วย - กลุ่ม องค์กร เครือข่าย สถาบัน - ความสัมพันธ์ทั้งแนวดิ่งและ แนวราบ ที่ทำให้เพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน และความไว้วางไว้กัน - ความเป็นอาสาสมัคร

4 ทุนกายภาพ โครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยการผลิตที่ สนับสนุนการดำรงชีพของ คนในชุมชน ได้แก่ - ระบบคมนาคมขนส่ง ที่อยู่อาศัย การประปา สุขาภิบาล - ระบบข้อมูลข่าวสาร / ระบบการ สื่อสาร - พลังงานที่หาได้และสะอาด - การเข้าถึงบริการของระบบ โครงสร้างพื้นฐาน

5 ทุนธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและการได้รับบริการ จากทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ - ที่ดิน น้ำ ป่าไม้ อากาศ ทรัพยากรทาง ทะเลและสัตว์ป่า - คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ - การอนุรักษ์ฟื้นฟู - ระดับความหลากหลายและอัตราการ เปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ ทุนธรรมชาติแตกต่างกันทำให้ แต่ละชุมชน มีศักยภาพในการดำรงชีพ / ประกอบอาชีพต่างกัน

6 ทุนการเงิน ทรัพยากรเงินที่ประชาชนใช้เพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์ในการ ดำรงชีพ รวมทั้ง - กระแสหมุนเวียน - หุ้น - การบริโภค การผลิต และ การผลิต การมีเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด ( เปลี่ยนเป็นเงินสดได้รวดเร็ว ) หมายถึง การมีทุนในการดำรงชีพ ทำให้ ประชาชนสามารถ วางแผน ดำรงชีพต่างกัน

7 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ / กิจกรรม พัฒนาทุนชุมน

8 1 1 ทำ เอง 2 2 ทำ ร่วม 3 3 ทำ ให้ แนวทาง ที่ 1 แผน ชุมชน แนวทางที่ 2 - แผนปฏิบัติ งานประจำปี - หน่วยงาน / ภาคี - แผนปฏิบัติ งานประจำปี - หน่วยงาน / ภาคี หมู่บ้าน / ชุมชน โครงก าร กิจกร รม วิเคราะห์ ข้อมูลทุน ชุมชน ทุน ชุมช น


ดาวน์โหลด ppt กรอบแนวคิดการพัฒนาทุนชุมชน. ทุนมนุษย์ หมายถึง คุณสมบัติด้านต่างๆของคนและกลุ่มคน ในชุมชนทุกเพศ ทุกวัย เช่น - คุณสมบัติด้านสุขภาพอนามัย ได้แก่ ระดับอายุขัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google