งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ( พระบรมรูป ร. ๕ ) สถานที่ตั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ( พระบรมรูป ร. ๕ ) สถานที่ตั้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ( พระบรมรูป ร. ๕ ) สถานที่ตั้ง : หน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ เจ้าของโครงการ : จังหวัดกระบี่ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ปีที่ดำเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ งบประมาณ : ๓, ๘๓๐,ooo.- บาท ( สามล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน ) ผลการก่อสร้าง ณ ปัจจุบัน ( วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ ) : ๘๖. ๖๒ %

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแท่นฐานพระบรมรูป ร. ๕

4

5


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ( พระบรมรูป ร. ๕ ) สถานที่ตั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google