งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO “ Add your company slogan ” โครงการพัฒนา คุณธรรม สำนึกไทย พัฒนาเด็กไทยอย่าง ยั่งยืน SP2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO “ Add your company slogan ” โครงการพัฒนา คุณธรรม สำนึกไทย พัฒนาเด็กไทยอย่าง ยั่งยืน SP2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO “ Add your company slogan ” โครงการพัฒนา คุณธรรม สำนึกไทย พัฒนาเด็กไทยอย่าง ยั่งยืน SP2

2 เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๒๕๕๓ งบประมาณ 542 ล้านบาท ๒๕๕๔ งบประมาณ 422 ล้านบาท ๒๕๕๕ งบประมาณ 471 ล้านบาท เชิญผู้รับผิดชอบหารือแนวดำเนินการ แล้ว ๗ - ๙ ตุลาคม ๕๒ มี สพท. ที่ไม่มีผู้มาประชุม ๙ สพท.

3 เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ๕๓ ๕๔ ๕๕ เป้าหมาย โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ๓๕๘๔ โรงเรียน ที่ สพท. เลือกเองเมื่อ ปี ๒๕๕๐ ให้เป็นแม่ข่าย แม่ข่ายจะมีลูกข่าย ๕ – ๘ โรงเรียน

4 เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๓ กิจกรรม ได้แก่ ๑ ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา สร้างจิตอาสาชุมชน ๒โครงงานคุณธรรมสำนึกดี CSR ๓ ค่ายพระ ( โต๊ะครู ) ครู ผู้ปกครอง

5 เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ๕๓ ๕๔ ๕๕ ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา สร้างจิตอาสาชุมชน GIVE & TAKE : นร. มีจิตอาสา รับผิดชอบ ช่วยแก้ปัญหาสังคม ภูมิใจในตนเอง โดยเก็บข้อมูล ผู้ต้องการ GIVE กับผู้ต้องการ TAKE ให้ Match กัน และทำ AAR เพิ่มคุณภาพจิตอาสา

6 เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ๕๓ ๕๔ ๕๕ ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา สร้างจิตอาสาชุมชน GIVE & TAKE : เป้าหมาย รร. ทุก แห่งในเครือข่าย หมุนเวียนกันไป GIVE & TAKE ไม่น้อย กว่า ๗ ครั้ง

7 เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ๕๓ ๕๔ ๕๕ โครงงานคุณธรรมสำนึกดี CSR และ โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง : นร. มีจิตอาสา รู้บาป บุญ คุณ โทษ ประพฤติถูกต้องตาม ทำนองคลองธรรม โดยนร. บูรณาการ ทำธุรกิจง่ายๆอย่างมีคุณธรรมและนำ ผลกำไรมา ต่อยอดทำ ความดีในโครงงานคุณธรรมเยาวชน ไทยทำดี ถวายในหลวง ทำ AAR เพิ่มคุณภาพจิต

8 เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ๕๓ ๕๔ ๕๕ ค่ายพระ โต๊ะครู ครู ผู้ปกครอง : บ ว ร / บ ร ม ร่วมกันดูแลนักเรียน สร้าง ภูมิคุ้มกันแก่นักเรียนให้ห่างไกล อบายมุข โดย ๓ ฝ่ายวางแผน ดำเนินการร่วมกัน ตลอดปี งปม ไม่ น้อยกว่า ๗ ครั้ง ทำ AAR เพิ่มคุณภาพจิต

9 เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ๕๓ ๕๔ ๕๕ ผลดำเนินงาน ธันวาคม ๕๒ ของ สพท จัดเครือข่ายรร. / จัดสรรงปม. / ประชุมสร้างความเข้าใจกับแม่ข่าย / แม่ข่ายหาผู้ช่วยครบ ๓ กิจกรรม / แม่ ข่ายขออนุมัติโครงการ งปม จาก สพท. โดยมีแผนดำเนินงานเป็น รูปธรรมถึงกันยายน ๕๓ / สพท. อ นุมัติโครงการของแม่ข่าย / รายงาน ผล ให้สพฐ. ครั้งที่ ๑ ( รายงานทุก วันที่ ๑๐ ของเดือน )

10 เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ๕๓ ๕๔ ๕๕ ผลดำเนินงาน ธันวาคม ๕๒ ของ รร. แม่ข่ายทำกิจกรรม ๑ ครั้งที่๑ และ AAR ทุกรร. เริ่มทำ CSR และโครงงาน คุณธรรม ฯ และ AAR ประชุมค่าย บวร ครั้งที่๑ และ AAR รายงานผล สพท. ครั้งที่ ๑ ( รายงานทุก เดือน )

11 เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ๕๓ ๕๔ ๕๕ รายงานผล จาก สพท. ถึง สพฐ. ทุก วันที่ ๑๐ ของเดือน ตลอดปี 53 โดย สพท. สรุปผลจากทุกเครือข่าย สรุปลงในแบบฟอร์ม หน้า ๗ ในคู่มือฯ กิจกรรมละ ๑ หน้า รวม ๓ หน้า ส่งรายงานที่ pra_par@windowslive.com

12 เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ๕๓ ๕๔ ๕๕ คำถามที่พบบ่อย ๑. เปลี่ยนชื่อ รร. แม่ข่าย ได้ ? ๒. จัดเครือข่ายใหม่ ได้ ? ๓. จัดสรร งปม ใหม่ได้ ? ไม่ให้ เครือข่ายละ ๑๓๙๐๐๐ บาท ? ๔. เงินที่จัดสรร เป็นตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ถัวจ่ายได้ ? ๕. สพท. จะใช้งบใด ดำเนินงาน ?

13 เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ๕๓ ๕๔ ๕๕ คำถามที่พบบ่อย ๖. ใครจะอนุมัติโครงการของ รร. ๗. ควรให้ รร. แม่ข่ายเขียนขออนุมัติ ๑ โครงการ ๓ กิจกรรม หรือ เขียน ๓ โครงการ ๘. ต้องทำ ๓ กิจกรรม หรือไม่ น้อย กว่านี้ หรือเพิ่มอย่างอื่น ? ๙. ใช้เงินไม่ทัน ในแต่ละไตรมาสทำ อย่างไร ๑๐. ใช้เงินไปศึกษาดูงานได้ไหม ?

14 เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ๕๓ ๕๔ ๕๕ คำถามที่พบบ่อย ๑๔. โอนเงินให้ รร. เลยไม่ต้องเขียน โครงการได้ไหม ? ๑๕. โอนเงินทั้งหมดที่ ได้มา หรือ สพทจะโอนทีละไตรมาส ? ๑๖. ให้เงินมากเกินไป เป้าหมายทุ กรร. หรือไม่ ? ๑๗. ที่ว่าให้ใช้เงินแต่ละไตรมาสไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๖๐จะใช้มากกว่านี้ได้ ไหม ๑๘. โยกงบประมาณ ไปทำกิจกรรม อื่นได้ไหม แต่จะมีหลักฐานครบ

15 เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ๕๓ ๕๔ ๕๕

16 LOGO “ Add your company slogan ”


ดาวน์โหลด ppt LOGO “ Add your company slogan ” โครงการพัฒนา คุณธรรม สำนึกไทย พัฒนาเด็กไทยอย่าง ยั่งยืน SP2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google