งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระบรมมหาราชวัง Grand Palace.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระบรมมหาราชวัง Grand Palace."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระบรมมหาราชวัง Grand Palace

2 สมาชิก ๑.นาย ไกรวิชญ์ เรืองพงศ์พันธุ์ เลขที่ ๒
๑.นาย ไกรวิชญ์ เรืองพงศ์พันธุ์ เลขที่ ๒ ๒.นาย ณัฐวัตน์ โสภามาตร เลขที่ ๓ ๓.นาย ตรีเทพ หุตะเศรณี เลขที่ ๔ ๔.นาย วัชระ เนกษ์สถิต เลขที่ ๒๗ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑

3 พระบรมมหาราชวัง พระบรมมหาราชวัง เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศไทย

4 พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
เดิมชื่อพระที่นั่งอินทราภิเษกมหาปราสาท เป็นพระมหาปราสาทองค์แรกที่สร้างขึ้นในพระราชวัง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระอัครมเหสี และพระบรมวงศานุวงศ์ใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญ เช่น พระราชพิธีการมงคลและบำเพ็ญพระราชกุศลต่าง ๆ

5 พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท
อยู่ใกล้กับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประทับทรงพระราชพาหนะ และประทับเปลื้องเครื่องในงานพระราชพิธีที่มีขบวนแห่ พระที่นั่งพิมานรัตยา สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๒ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้เป็นที่บรรทม และทรงใช้เป็นที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชบริพารฝ่ายในเข้ารับพระราชทานเครื่องอิสริยยศ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และนอกจากนั้นยังเป็นที่สรงน้ำพระบรมศพพระบรมวงศานุวงศ์ก่อนที่จะประดิษฐานพระบรมโกศในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

6 พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
สร้างในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๙ ใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะชั้นพระราชาธิบดี หรือชั้นประมุขของรัฐ นอกจากนี้ยังมีหมู่พระที่นั่งสำคัญอื่น ๆ เช่น พระที่นั่งราชกรัณยสภา พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ พระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ฯลฯ

7 ติดต่อสอบถาม เวลาเปิดทำการ พระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๐๐ น. (ห้องจำหบ่ายบัตรเข้าชม ปิดเวลา ๑๕.๓๐ น.)      ค่าเข้าชม      - ชาวไทยไม่เสียค่าเข้าชม      - ชาวต่างชาติค่าเข้าชมท่านละ ๓๕๐ บาท ซึ่งรวมบัตรเข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศและเหรียญกษาปณ์ พระที่นั่งวิมานเมฆ หรือพระที่นั่งอนันตสมาคม      หมายเหตุ : โปรดแต่งกายสุภาพ      สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐-๒๖๒๓-๕๕๐๐ ต่อ ๓๑๐๐ หรือ ๐-๒๒๒๔-๓๒๗๓ หรือ

8 ภาพความประทับใจ

9 เอกสารอ้างอิง คลังปัญญาไทย.พระบรมมหาราชวัง.[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก (วันที่ค้นข้อมูล ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕). วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.พระบรมมหาราชวัง.[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก


ดาวน์โหลด ppt พระบรมมหาราชวัง Grand Palace.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google