งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระบรมมหารา ชวัง Grand Palace. ๑. นาย ไกรวิชญ์ เรืองพงศ์พันธุ์ เลขที่ ๒ ๒. นาย ณัฐวัตน์ โสภามาตร เลขที่ ๓ ๓. นาย ตรีเทพหุตะเศรณี เลขที่ ๔ ๔. นาย วัชระเนกษ์สถิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระบรมมหารา ชวัง Grand Palace. ๑. นาย ไกรวิชญ์ เรืองพงศ์พันธุ์ เลขที่ ๒ ๒. นาย ณัฐวัตน์ โสภามาตร เลขที่ ๓ ๓. นาย ตรีเทพหุตะเศรณี เลขที่ ๔ ๔. นาย วัชระเนกษ์สถิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระบรมมหารา ชวัง Grand Palace

2 ๑. นาย ไกรวิชญ์ เรืองพงศ์พันธุ์ เลขที่ ๒ ๒. นาย ณัฐวัตน์ โสภามาตร เลขที่ ๓ ๓. นาย ตรีเทพหุตะเศรณี เลขที่ ๔ ๔. นาย วัชระเนกษ์สถิต เลขที่ ๒๗ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ / ๑

3 พระบรมมหาราชวัง เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ สมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด ฟ้าจุฬาโลกมหาราช จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญมาก แห่งหนึ่งของประเทศไทย

4 เดิมชื่อพระที่นั่งอินทราภิเษกมหาปราสาท เป็นพระมหา ปราสาทองค์แรกที่สร้างขึ้นในพระราชวัง เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมศพพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระอัครมเหสี และพระ บรมวงศานุวงศ์ใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญ เช่น พระราชพิธี การมงคลและบำเพ็ญพระราชกุศลต่าง ๆ

5 อยู่ใกล้กับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประทับ ทรงพระราชพาหนะ และประทับเปลื้องเครื่องในงานพระราช พิธีที่มีขบวนแห่ พระที่นั่งพิมานรัตยา สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๓๓๒ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้เป็นที่ บรรทม และทรงใช้เป็นที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรม วงศานุวงศ์ และข้าราชบริพารฝ่ายในเข้ารับพระราชทานเครื่อง อิสริยยศ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และนอกจากนั้นยังเป็นที่ สรงน้ำพระบรมศพพระบรมวงศานุวงศ์ก่อนที่จะประดิษฐาน พระบรมโกศในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

6 สร้างในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว เมื่อ พ. ศ. ๒๔๑๙ ใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะ ชั้นพระราชาธิบดี หรือชั้นประมุขของรัฐ นอกจากนี้ยังมีหมู่พระ ที่นั่งสำคัญอื่น ๆ เช่น พระที่นั่งราชกรัณยสภา พระที่นั่งมูล สถานบรมอาสน์ พระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร พระที่นั่ง จักรพรรดิพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ฯลฯ

7 เวลาเปิดทำการ พระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้าชมทุก วัน ตั้งแต่เวลา ๐๘. ๓๐ – ๑๖. ๐๐ น. ( ห้องจำหบ่ายบัตร เข้าชม ปิดเวลา ๑๕. ๓๐ น.) ค่าเข้าชม - ชาวไทยไม่เสียค่าเข้าชม - ชาวต่างชาติค่าเข้าชมท่านละ ๓๕๐ บาท ซึ่งรวม บัตรเข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศและเหรียญ กษาปณ์ พระที่นั่งวิมานเมฆ หรือพระที่นั่งอนันต สมาคม หมายเหตุ : โปรดแต่งกายสุภาพ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ - ๒๖๒๓ - ๕๕๐๐ ต่อ ๓๑๐๐ หรือ ๐ - ๒๒๒๔ - ๓๒๗๓ หรือ www.palaces.thai.net

8

9 คลังปัญญาไทย. พระบรมมหาราชวัง.[ ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้จาก http://www.panyathai.or.th http://www.panyathai.or.th ( วันที่ค้นข้อมูล ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ). วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. พระบรมมหาราชวัง.[ ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้จาก http://th.wikipedia.org/http://th.wikipedia.org/ ( วันที่ค้นข้อมูล ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ).


ดาวน์โหลด ppt พระบรมมหารา ชวัง Grand Palace. ๑. นาย ไกรวิชญ์ เรืองพงศ์พันธุ์ เลขที่ ๒ ๒. นาย ณัฐวัตน์ โสภามาตร เลขที่ ๓ ๓. นาย ตรีเทพหุตะเศรณี เลขที่ ๔ ๔. นาย วัชระเนกษ์สถิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google