งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานที่สำคัญ ของกรุง รัตนโกสินทร์ อาจารย์ขวัญรัตน์ ว่องไว ช่วงชั้นที่ ๒ สาระที่ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานที่สำคัญ ของกรุง รัตนโกสินทร์ อาจารย์ขวัญรัตน์ ว่องไว ช่วงชั้นที่ ๒ สาระที่ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานที่สำคัญ ของกรุง รัตนโกสินทร์ อาจารย์ขวัญรัตน์ ว่องไว ช่วงชั้นที่ ๒ สาระที่ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2 เป็นวัดที่ได้รับพระราชทานนาม จากพระบาทสมเด็จพระจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ สถาปัตยกรรมผสมผสานศิลปะ จีนตามพระราชสมัยนิยม วัดมหร รพาราม

3 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร เป็นที่ทำการของ สภา กรุงเทพมหานคร มีสัญลักษณ์ตรา ประจำเมืองเป็น รูปพระอินทร์ทรง ช้างเอราวัณ ด้านหน้ามีน้ำพุ สำหรับให้ ประชาชนใช้ พักผ่อนและเล่น กีฬา

4 เดิมใช้ในการ โล้ ชิงช้า ประกอบ พระราชพิธีในวัน ขึ้นปีใหม่ของ ศาสนาพราหมณ์ โดยปฏิบัติสืบมา แต่สมัยโบราณ ต่อมายกเลิกใน สมัยรัชกาลที่ ๗ เสาชิงช้าตั้งอยู่ หน้า วัดสุทัศน์ ฯ เสาชิงช้า

5 วัดสุทัศน์เทพวราราม ราชวรมหาวิหาร รัชกาลที่ ๑ ทรง สถาปนาขึ้นเป็นวัดกลาง เมืองพระนครพระวิหาร การก่อสร้างแล้วเสร็จใน สมัยรัชกาลที่ ๓ ทรง พระราชทานนามว่า วัด สุทัศน์เทพวราราม ภายใน พระวิหารมีภาพจิตรกรรม ฝาผนัง เดิมบานประตูไม้ แกะสลักลงรักปิดทองช่อง กลางเป็นฝีพระหัตถ์ของ รัชกาลที่ ๒ หลังเกิดไฟ ไหม้ ชำรุด จึงถอดออก เก็บไว้ในพิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ รอบพระวิหารมี เจดีย์แบบจีน รายรอบอยู่ ๒๘ องค์ หมายถึง พระพุทธเจ้า ๒๘ องค์ และ รูปหล่อม้าสำริด

6 สร้างเป็น สวนสาธารณะ อยู่ภายใน บริเวณเรือนจำ พิเศษ กรุงเทพมหานคร เดิม มีเนื้อที่ ๒๙ ไร่ สร้างขึ้น ในมหามงคล สมัย ที่สมเด็จ พระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนา ถทรงเจริญ พรรษาครบ ๕ รอบ สวนรมณีนาถ

7 วัดมังกรกมลาวาส ( วัดเล่งเน่ยยี่ ) เป็นวัดพุทธ ศาสนานิกาย มหายานที่ใหญ่ ที่สุดใน รัชกาล ที่ ๕ สร้างตาม แบบ สถาปัตยกรรม จีน มีภิกษุ สามเณรปฏิบัติ ธรรมตามหลัก พุทธศาสนา มหายาน

8 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนา รามราชวรวิหาร รัชกาลที่ ๕ โปรดฯ ให้บูรณะก่อสร้าง เพิ่มเติมจากวัดที่ อยู่เดิม เมื่อครั้ง โปรดฯให้ก่อสร้าง พระราชวังสวน ดุสิต และ พระราชทานนาม ว่า วัดเบญจม บพิตรดุสิตวนาราม ซึ่งการก่อสร้างวัด เบญจมบพิตรฯ แล้วเสร็จสมบูรณ์ ในสมัย รัชกาลที่ ๘

9 พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ( พระบรม รูปทรงม้า ) สร้างในสมัย รัชกาลที่ ๕ เนื่องในโอกาส ที่ทรงเสด็จ ประพาสยุโรป ครั้งที่ ๒ เมื่อ พ. ศ. ๒๔๕๐ ตั้งอยู่ถนนราช ดำเนินนอก บริเวณสวน อัมพร

10 พระที่นั่งอนันต สมาคม พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ ๕ โปรดฯให้ สร้าง ในปี พ. ศ. ๒๔๕๐ เป็น สถาปัตยกรรม แบบตะวันตก หลังคาทรงโดม แบบเดียวกับวิหาร เซนต์ปีเตอร์แห่ง โรม ตัวอาคารทำ ด้วยหินอ่อนสีขาว

11 สร้างในสมัย รัชกาลที่ ๕ เรียก โดยทั่วไปว่า เขาดิน ภายในมีสัตว์ นานาชนิด จากทั่วโลก สวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนา

12 พระที่นั่งวิมานเมฆ พระราชวังดุสิต เป็นพระที่นั่ง องค์แรกที่ พระบาทสมเด็ จพระ จุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สร้าง ขึ้นใน พระราชวัง ดุสิต เป็น อาคารไม้สัก ทองทั้งหลัง

13 สันนิษฐานว่า มี ตั้งแต่สมัยลพบุรี เดิมชื่อวัดสมอราย รัชกาลที่ ๔ เคย ประทับอยู่เมื่อครั้ง ทรงผนวช และ พระราชทานนาม วัดราชาธิวาสวิหาร มีพระอุโบสถ สร้าง ตามแบบสมัยลพบุรี พระเจดีย์แบบสมัย ศรีวิชัย และศาลา การเปรียญสร้าง ด้วยไม้สักทั้งหลัง วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร

14 วังบางขุนพรหม และพิพิธภัณฑ์ธนาคาร แห่งประเทศไทย อดีตเป็นวังที่ ประทับของ สมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านครสวรรค์ว รพินิต พระราช โอรสในรัชกาลที่ ๕ เป็นสถาปัตยกรรม ตามแบบสมัยพระ ราชนิยม ปัจจุบัน อยู่ภายในบริเวณ ธนาคารแห่ง ประเทศไทย จัดทำ เป็นพิพิธภัณฑ์ แสดงการตั้งแต่ สมัยโบราณจนถึง ปัจจุบัน

15 สันนิษฐานว่าเดิมสร้าง ในสมัยอยุธยาตอน ปลาย ต่อมาเจ้าอิน ทวงศ์ โอรสของพระเจ้า สิริบุญสารชาว เวียงจันทน์ ได้เข้ามา พึ่งบรมโพธิสมภารสมัย รัชกาลที่ ๑ ได้ทำการ บูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้ ขึ้นใหม่ ภายใน ประดิษฐานพระพุทธรูป ปางอุ้มบาตรขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า หลวงพ่อโต ซึ่งเจ้าคุณสมเด็จพระ พุฒาจารย์ ( โต พรหม รังสี ) ได้สร้างไว้เมื่อ ๒๔๑๐ วัดอินทรวิหาร

16 เดิมเรียกว่า วัด บางขุนพรหม รัชกาลที่ ๔ ทรง พระราชทาน นามใหม่ว่า วัด สามพระยา สร้างตามแบบ สถาปัตยกรรม สมัยพระราช นิยม รัตนโกสินทร์ ตอนต้น วัดสามพระยาวรวิหาร

17


ดาวน์โหลด ppt สถานที่สำคัญ ของกรุง รัตนโกสินทร์ อาจารย์ขวัญรัตน์ ว่องไว ช่วงชั้นที่ ๒ สาระที่ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google