งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการติดตามประเมินผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการติดตามประเมินผล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการติดตามประเมินผล
ประมวลภาพ โครงการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และการสอบทานกรณีพิเศษ ร่วมกับ คณะ คตป.มท. กลุ่มที่ 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้ผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดทุกคนได้รับทราบแนวทาง การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ได้แลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจังหวัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำคู่มือใน การปฏิบัติงานต่อไป เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการขอจัดสรรอัตรากำลังตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ เพิ่มเติมให้กับจังหวัดที่เหลือต่อไป เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ประกอบการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด

3 ผู้ตรวจสอบภายในตามตัวชี้วัดรายบุคคล และตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง
ข้อหารือ การปฏิบัติงานของ ผู้ตรวจสอบภายในตามตัวชี้วัดรายบุคคล และตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง การตรวจสอบสำนักงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ การตรวจสอบโครงการ ตามแผนการปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง

4 กิจกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจังหวัด และการสอบทานการกรณีพิเศษร่วมกับคณะ คตป.มท.
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในแต่ละจังหวัดสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2553 (รวมถึงผลการตรวจสอบสำนักงานจังหวัด) ส่วนราชการที่เป็นเจ้าของโครงการ นำเสนอรายละเอียดโครงการที่จะตรวจสอบดำเนินงาน ร่วมประชุมสรุปประเด็นปัญหาที่จะตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ ร่วมสังเกตการณ์ การตรวจสอบการดำเนินงานในพื้นที่ตั้งโครงการ

5 จังหวัดที่เข้าร่วมประชุม
ในกลุ่มที่ 1 เชียงใหม่ นางสาวพรทิพย์ วรพิทยาภรณ์ นางจารุณี จุลวรรณ นางฉวีวรรณ ดอกพิกุล ลำพูน นางประสงค์ รัตนวารีกุล นางอรุณี โปธา ลำปาง นางพัชรพร ธีระเกตุ นางสาวสมภร แก้วสิงห์ แม่ฮ่องสอน นายภาคภูมิ ทองอินทร์

6 ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ร่วมประชุมชี้แจงและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและรองผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าร่วมประชุมด้วย ฟังบรรยายสรุปโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งน้ำปาย ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

7

8

9 ตรวจเยี่ยมโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งน้ำปาย ณ สถานที่ดำเนินการ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฟังบรรยายสรุปโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งน้ำปาย ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เพิ่มเติม) ณ บริเวณศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย

10

11

12 ฟังบรรยายสรุปโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
โครงการพัฒนาข่ายพื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายระหว่างอำเภอเมือง - อ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

13

14 ฟังบรรยายสรุปโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ำแก้วโกมล อำเภอแม่ลาน้อย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อบต.แม่ลาน้อย และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมสถานที่ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ำแก้วโกมล

15

16

17 โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ฟังบรรยายสรุปโครงการศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมสถานที่ดำเนินการตามโครงการศูนย์ศิลปาชีพฯ

18


ดาวน์โหลด ppt โครงการติดตามประเมินผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google