งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประมวลภาพ โครงการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และการสอบทานกรณีพิเศษ ร่วมกับ คณะ คตป.มท. กลุ่มที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประมวลภาพ โครงการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และการสอบทานกรณีพิเศษ ร่วมกับ คณะ คตป.มท. กลุ่มที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประมวลภาพ โครงการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และการสอบทานกรณีพิเศษ ร่วมกับ คณะ คตป.มท. กลุ่มที่ 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้ผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดทุกคนได้รับทราบแนวทาง การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ได้แลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจังหวัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำคู่มือใน การปฏิบัติงานต่อไป เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการขอจัดสรรอัตรากำลังตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ เพิ่มเติมให้กับจังหวัดที่เหลือต่อไป เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ประกอบการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด วัตถุประสงค์โครงการ

3 ข้อหารือ การตรวจสอบ สำนักงาน จังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2552- 2553 การตรวจสอบ โครงการ ตามแผนการ ปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง การปฏิบัติงาน ของ ผู้ตรวจสอบ ภายในตาม ตัวชี้วัด รายบุคคล และตัวชี้วัด ของ กรมบัญชีกลาง

4 กิจกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในจังหวัด และการสอบทานการ กรณีพิเศษร่วมกับคณะ คตป.มท. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในแต่ละจังหวัด สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2553 (รวมถึงผลการตรวจสอบสำนักงานจังหวัด) ส่วนราชการที่เป็นเจ้าของโครงการ นำเสนอ รายละเอียดโครงการที่จะตรวจสอบดำเนินงาน ร่วมประชุมสรุปประเด็นปัญหาที่จะตรวจสอบการ ดำเนินงานโครงการ ร่วมสังเกตการณ์ การตรวจสอบการดำเนินงาน ในพื้นที่ตั้งโครงการ

5 จังหวัดที่เข้าร่วมประชุม ในกลุ่มที่ 1 เชียงใหม่ นางสาวพรทิพย์ วรพิทยาภรณ์ นางจารุณี จุลวรรณ นางฉวีวรรณ ดอก พิกุล ลำพูน นางประสงค์ รัตนวารีกุล นางอรุณี โปธา ลำปาง นางพัชรพร ธี ระเกตุ นางสาว สมภร แก้วสิงห์ แม่ฮ่องสอน นายภาคภูมิ ทองอินทร์

6 ร่วมประชุมชี้แจงและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและรองผู้ว่า ราชการจังหวัด เข้าร่วมประชุมด้วย ฟังบรรยายสรุปโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งน้ำปาย ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

7

8

9 ตรวจเยี่ยมโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งน้ำปาย ณ สถานที่ดำเนินการ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฟังบรรยายสรุปโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งน้ำปาย ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ( เพิ่มเติม ) ณ บริเวณศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย

10

11

12 ฟังบรรยายสรุปโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โครงการพัฒนาข่ายพื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย ระหว่างอำเภอเมือง - อ. แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

13

14 ฟังบรรยายสรุปโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ำแก้วโกมล อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อบต. แม่ลาน้อย และสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมสถานที่ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ำ แก้วโกมล

15

16

17 ฟังบรรยายสรุปโครงการศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ใน พระบรมราชินูปถัมภ์ โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมสถานที่ดำเนินการตามโครงการศูนย์ศิลปาชีพฯ

18


ดาวน์โหลด ppt ประมวลภาพ โครงการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และการสอบทานกรณีพิเศษ ร่วมกับ คณะ คตป.มท. กลุ่มที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google