งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอโดย นางสาวรอฮานี วาเตะ รหัส 5120710165 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ไฟซอล ดาโอ๊ะ รายงานการปฏิบัติงาน ( สหกิจศึกษา )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอโดย นางสาวรอฮานี วาเตะ รหัส 5120710165 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ไฟซอล ดาโอ๊ะ รายงานการปฏิบัติงาน ( สหกิจศึกษา )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอโดย นางสาวรอฮานี วาเตะ รหัส 5120710165 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ไฟซอล ดาโอ๊ะ รายงานการปฏิบัติงาน ( สหกิจศึกษา )

2 ที่ว่าการอำเภอมายอ ม.3 ต. มา ยอ อ. มายอ จ. ปัตตานี สถานที่ฝึก ปฏิบัติงาน

3 ขอบเขตการนำเสนอ  ประวัติความเป็นมาของ อำเภอ มายอ  แผนที่ อำเภอมา ยอ  สาเหตุและวิธีการเลือก สถานที่  การเตรียมตัว  ลักษณะงานที่ได้รับ มอบหมาย  การปกครองส่วน ภูมิภาค  ประโยชน์ที่ได้รับจาก การปฏิบัติงาน  ปัญหา / อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

4 ประวัติความเป็นมาของ อำเภอมายอ  เมื่อ พ. ศ. 2443 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการปรับปรุงบริเวณ 7 หัว เมือง ของมณฑลปัตตานี โดยแบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น จังหวัด อำเภอ ตำบล แ ละหมู่บ้าน ซึ่งปรากฏ ชื่ออำเภอ มายอขึ้นในสมัยนั้น ซึ่งเรียกว่า “ อำเภอลา เกาะ ”  คำว่า “ ลาเกาะ ” เป็นคำเพี้ยนมจากคำว่า แลเกาะ เป็นภาษามาลายูท้องถิ่น แปลว่า “ คด ” หมายถึง ลำ คลองทีมีลักษณะคดไปมา ในปี พ. ศ. 2444 ทางราชการ พิจารณาเห็นว่าที่ตั้งอำเภอมายอไม่เหมาะสม จึงย้าย อาคารที่ว่ากรอำเภอมายอตั้งใหม่บนเนินเขาในเขต เทศบาลตำบลมายอ และเปลี่ยนชื่อเป็น “ อำเภอมายอ ” มาจนถึงปัจจุบัน

5 แผนที่ อำเภอมายอ ต. สา คอ บน ต. สา คอ ใต้ ต. ปา นัน ต. กระ เสาะ ต. เกาะ จัน ต. ต รั ง ต. ปะ โด ต. ลุ โบะยิ ไร ต. มา ยอ ต.ถนนต.ถนนต.ถนนต.ถนน ต. กระ หวะ ต. สะ กำ ต. ลา งา

6 การปกครองส่วน ภูมิภาค  อำเภอมายอ แบ่งเขตการปกครองย่อย ออกเป็น 13 ตำบล 59 หมู่บ้าน ได้แก่ 1. มายอ (Mayo) 3 หมู่บ้าน 2. ถนน (Thanon) 4 หมู่บ้าน 3. ตรัง (Trang) 4 หมู่บ้าน 4. กระหวะ (Krawa) 5 หมู่บ้าน 5. ลุโบะยิไร (Lubo Yirai) 8 หมู่บ้าน 6. ลางา (La-nga) 7 หมู่บ้าน 7. กระเสาะ (Kra So) 5 หมู่บ้าน

7 การปกครองส่วนภูมิภาค 8. เกาะจัน (Ko Chan) 5 หมู่บ้าน 9. ปะโด (Pado) 5 หมู่บ้าน 10. สาคอบน (Sakho Bon) 3 หมู่บ้าน 11. สาคอใต้ (Sakho Tai) 4 หมู่บ้าน 12. สะกำ (Sakam) 4 หมู่บ้าน 13. ปานัน (Panan) 2 หมู่บ้าน

8 หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน  แผนกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ มายอ

9 สาเหตุและวิธีการเลือกสถานที่ สอดคล้องกับสาขาวิชา ขนาดปาน กลาง ความสะดวกในการเดินทาง

10 การเตรียมตัว  ด้านวิชาการ ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของงานท้องถิ่น โปรแกรมคอมฯ ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ  ด้านอื่นๆ เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ต่างๆ

11 รายละเอียดงานที่ได้รับ มอบหมาย  รับหนังสือราชการจังหวัด  ลงทะเบียนเลขรับ  ลงทะเบียนเลขส่ง  ถ่ายเอกสาร  พิมพ์ปะหน้า

12 ประโยชน์ที่ได้รับจากการ ปฏิบัติงาน  ด้าน วิชาการ วิธีการและกระบวนการจัดทำแผนต่างๆ และอื่น หลักการจัดทำหนังสือราชการ เป็นต้น ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมทั้ง ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็น อย่างดี  ด้านอื่นๆ ได้สัมผัสถึงระบบในสายงานตามสาขาวิชา ประสบการณ์ต่างๆ

13 ปัญหาและอุปสรรค์ - ขาดสมาธิ - ไม่รอบคอบเท่าที่ควร - ขาดทักษะการใช้คอมฯ - ระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้อง

14 ข้อเสนอแนะ  สร้างความพร้อมในทุกๆด้าน  คณะควรสร้างความชัดเจนในแนวทางต่างๆ  อื่นๆ

15 ประมวลภาพกิจกรรมการ ปฏิบัติงาน

16 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอโดย นางสาวรอฮานี วาเตะ รหัส 5120710165 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ไฟซอล ดาโอ๊ะ รายงานการปฏิบัติงาน ( สหกิจศึกษา )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google