งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างหัวข้อการเปิดเผยข้อมูลตามที่ ป. ป. ช. กำหนด ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างหัวข้อการเปิดเผยข้อมูลตามที่ ป. ป. ช. กำหนด ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างหัวข้อการเปิดเผยข้อมูลตามที่ ป. ป. ช. กำหนด ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง สำหรับ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ( ราคา อ้างอิง ) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง Download ได้ที่ http://www.nacc.go.th/main.php?filename=index_parties หรือ ที่ http://www.logis.navy.mi.th/index.htmlhttp://www.nacc.go.th/main.php?filename=index_parties

2 แบบฟอร์มข้อมูล ตามที่ ป. ป. ช. กำหนด ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ๑. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้าง

3 แบบฟอร์มข้อมูล ตามที่ ป. ป. ช. กำหนด ๒. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจ้างควบคุมงาน ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และ การคำนวณราคากลาง

4 แบบฟอร์มข้อมูล ตามที่ ป. ป. ช. กำหนด ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ๓. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้าง ออกแบบ

5 แบบฟอร์มข้อมูล ตามที่ ป. ป. ช. กำหนด ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการ คำนวณราคากลาง ๔. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจ้างที่ปรึกษา

6 แบบฟอร์มข้อมูล ตามที่ ป. ป. ช. กำหนด ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคา กลาง และการคำนวณราคากลาง ๕. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้าง งานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

7 แบบฟอร์มข้อมูล ตามที่ ป. ป. ช. กำหนด ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคา กลาง และการคำนวณราคากลาง ๖. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้าง พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

8 แบบฟอร์มข้อมูล ตามที่ ป. ป. ช. กำหนด ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการ คำนวณราคากลาง ๗. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

9

10 ตัวอย่าง ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน )

11 ตัวอย่าง ป. ป. ช. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง ( ราคาอางอิง ) ในการ จัดซื้อจัดจางที่มิใช่งานก่อสร้าง 1. ชื่อโครงการ ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องประชุม / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน ป. ป. ช. ประจำจังหวัดยะลา 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามคำขอตั้งงบประมาณประจำปี พ. ศ. 2557 เป็นเงิน 150,000 บาท ( หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) 3. วันที่กำหนดราคากลาง 31 ตุลาคม 2556 เป็นเงิน 150,000 บาท ( หนึ่งแสนห้าหมื่น บาทถ้วน ) 4. แหล งที่มาของราคากลาง ( ราคาอางอิง ) 4.1 บริษัท เทอรมินอล โซลูชั่น จำกัด 4.2 บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็ม จำกัด 5. รายชื่อเจ้าหนาที่ผู้กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างอิง ) 5.1 นายยุทธนา วิมลเมือง 5.2 นางสาวพิชญาภา เสือบุญทอง รายละเอียดแต่ละรายการ 1. ไมโครโฟนสำหรับหองประชุม จำนวน 7 ชุด 2. ระบบควบคุมเสียง จำนวน 1 ชุด 3. ลำโพงขยายเสียง จำนวน 1 ชุด 4. ระบบขยายเสียง จำนวน 1 ชุด 5. ไมโครโฟนไรสาย จำนวน 1 ชุด


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างหัวข้อการเปิดเผยข้อมูลตามที่ ป. ป. ช. กำหนด ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google