งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO Case study www.themegallery.com. LOGO www.themegallery.com ผู้หญิงถึง ผู้หญิง ( แหล )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO Case study www.themegallery.com. LOGO www.themegallery.com ผู้หญิงถึง ผู้หญิง ( แหล )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO Case study www.themegallery.com

2 LOGO www.themegallery.com ผู้หญิงถึง ผู้หญิง ( แหล )

3 LOGO www.themegallery.com Case study เจมี่ โอลิเวอร์ใช้กลยุทธ์ใดในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 1 สามารถนำมาใช้กับบริบทของประเทศไทยได้หรือไม่ อย่างไร 2

4 LOGO www.themegallery.com แนวคิด การตลาดเพื่อสังคมคือ การนำหลักการตลาด และ เทคนิคทางการตลาดมาใช้ เพื่อให้ ผู้รับสารเป้าหมาย (target audience) ยอมรับที่จะเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ของกลุ่มหรือของสังคม 1. เจมี่ โอลิเวอร์ใช้กลยุทธ์ใดในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

5 LOGO www.themegallery.com เครื่องมือการตลาด (4Ps) สินค้า Product Feed Me Better สิ่งที่กลุ่มเป้าหมายคิดว่าเป็นประโยชน์ - อาหารกลางวันเดิมมีลักษณะหวาน มัน เค็มสูง การ ทดแทนด้วยอาหารปรุงสด อาหารสดมีคุณค่าทาง โภชนาการ และมาจากธรรมชาติทั้งผักสดและผลไม้ - ลดปัญหาเด็กอ้วน

6 LOGO www.themegallery.com ราคา Price สิ่งที่ต้องเสียไป เพื่อเกิดพฤติกรรมใหม่ Social Marketing > แรงกาย แรงใจ และทุนทรัพย์บางส่วนเพื่อเกิด ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของสังคม เครื่องมือการตลาด (4Ps)

7 LOGO www.themegallery.com สถานที่ Place เห็นข่าวสารที่ไหน Social Marketing - ทางหนังสือพิมพ์ - การสื่อสารทาง internet - รายการโทรทัศน์ - วารสารทางการแพทย์ เครื่องมือการตลาด (4Ps)

8 LOGO www.themegallery.com การส่งเสริมการตลาด Promotion สื่อสารกระตุ้นให้เกิด พฤติกรรมใหม่ - การใช้สื่อหลาย ๆประเภท สื่อมวลชน สิ่งพิมพ์ กิจกรรม เว็บไซต์ - โรงเรียนต้นแบบ - แต่งตัวเป็นข้าวโพดยักษ์ ร้องเพลงโปรโมทการกินผัก - แจกสติกเกอร์ - เปรียบเทียบการย่อยอาหารของกระเพาะ - คู่มือการเริ่มทำแคมเปญ - การชี้นำให้เกิดการผลักดันระดับนโยบาย - สูตรอาหาร เครื่องมือการตลาด (4Ps) Integrated promotion al strategy

9 LOGO www.themegallery.com  เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์จะถูกเปลี่ยนแปลงได้ด้วย การเปลี่ยนแปลง โครงสร้างทางสังคม และทางนโยบาย  หาวิธีที่จะเพิ่มอำนาจต่อรองของประชาชนและกลุ่มผู้ ได้รับผลกระทบ เพื่อทำให้ผู้กำหนดนโยบายรับรู้ถึง ความรับผิดชอบต่อความต้องการของประชาชนเพิ่ม มากขึ้น การวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อมวลชนเป็นวิธีหนึ่งซึ่งจะทำ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตื่นตัว และนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขโครงสร้าง แนวคิด Media advocacy การเรียกร้องผ่าน สื่อ

10 LOGO www.themegallery.com วิธีการ  ทำตัวเป็นแหล่งข้อมูลในประเด็นที่ตนเรียกร้อง การจัดทำเว็บ Feed Me Better การลงชื่อเรียกร้อง สร้างกิจกรรมที่ทำให้สื่อสนใจนำไปเป็นวาระหนึ่งในข่าว ประจำวัน แต่งตัวเป็นข้าวโพดยักษ์ ร้องเพลงโป รโมทการกินผัก การหาข้อเท็จจริง การนำเสนอโรงเรียนต้นแบบ Media advocacy การเรียกร้องผ่านสื่อ

11 LOGO www.themegallery.com แนวคิด Entertainment Education สาระ – บันเทิง การสอดแทรกเนื้อหาด้วย Pop culture เช่น การแต่งตัว เป็นข้าวโพด การร้องเพลง การแจกสติกเกอร์ เพื่อ – สร้างการตระหนัก – เพิ่มความรู้ – สร้างทัศนคติเชิงบวก – จูงใจให้ผู้คนในสังคมรับผิดชอบการกระทำของ ตนเอง โดยอาศัยการเรียนรู้จากต้นแบบในสาระ - บันเทิง

12 LOGO www.themegallery.com เป็นการติดต่อสื่อสารหลายเครื่องมือ เพื่อให้เกิดข่าวสารและ ภาพลักษณ์ที่สอดคล้องกัน และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การสื่อสารทางการตลาดแบบประสมประสาน (Integrated Marketing Communications= IMC)

13 LOGO www.themegallery.com การวางแผน IMC ถือเกณฑ์แนวความคิด 5 ประการ 1. IMC จะใช้การติดต่อสื่อสารหลายรูปแบบกับลูกค้า 2. IMC จะเริ่มต้นที่ผู้รับสารเป้าหมาย ไม่ใช่เริ่มต้นที่ผลิตภัณฑ์ 3. IMC พยายามค้นหาการติดต่อสื่อสารทั้งที่ใช้คนและใช้สื่อ 4. IMC จะสร้างการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทางกับผู้รับสารเป้าหมาย 5. IMC และเครื่องมือการตลาด (4Ps) สอดคล้องกันภายใต้แผน เดียวกันและบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน

14 LOGO www.themegallery.com ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด 1. การโฆษณา 2. การขายโดยใช้พนักงานขาย 3.การส่งเสริมการขาย

15 LOGO www.themegallery.com ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด 4. การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ เช่น เพื่อสร้างเครือข่าย 5. การตลาดทางตรง

16 LOGO www.themegallery.com IMC เน้นการสื่อสารสองทาง ต้องเน้นการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ คุณสมบัติของการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ 1. สร้างความเชื่อถือได้สูง 2. เป็นข้อมูลที่ปลอดภัย 3. การแสดงความจริงใจ IMC

17 LOGO www.themegallery.com 2. สามารถนำมาใช้กับบริบทของประเทศไทย ได้หรือไม่ อย่างไร  หลักการคิด - ใช้ SWOT Analysis ระหว่างประเทศ อังกฤษ กับประเทศไทย - ค้นหากลยุทธในการแก้ปัญหาของ Jamie Oliver - ค้นหากลยุทธที่สามารถนำมาใช้กับบริบท ของไทย

18 LOGO www.themegallery.com จุดแข็งและโอกาสของประเทศอังกฤษ  เป็นประเทศที่พัฒนาทุกด้าน  มีทรัพยากรบุคคลที่มีความพร้อม * ความรู้ * เศรษฐานะดี * จิตใจที่เป็นสาธารณะ ( จิตอาสา )  ประชากรโดยรวมมีการศึกษาดี มีความตระหนัก  ผู้นำ มี วิสัยทัศน์ เข้าใจ ยอมรับ และสนับสนุน  มีระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ ทันสมัย  ประชาชนสามารถเข้าถึงสื่อ / เทคโนโลยี  ระบบการเมืองการปกครอง

19 LOGO www.themegallery.com จุดอ่อนและภาวะคุกคามของประเทศ อังกฤษ  เป็นประเทศที่พัฒนามีความเจริญทุกด้าน  ทำให้ลีลาชีวิต (Lifestyle)

20 LOGO www.themegallery.com จุดแข็ง / โอกาสของประเทศไทย Life style  1. มีวัฒนธรรมและประเพณีที่ดี  2. คนไทยมีจิตใจดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเห็นอกเห็น ใจ  3. ความเป็นสังคมเกษตร  4. คนไทยมีความคิดสร้างสรรค์

21 LOGO www.themegallery.com จุดอ่อนและภาวะคุกคามของประเทศ ไทย  เป็นประเทศกำลังพัฒนา  การศึกษาของประชากร  ความไม่มั่นคงทางการเมือง สังคมและ เศรษฐกิจ  ขาดคนต้นคิด  การเข้าถึงสื่อของคนไทย

22 LOGO www.themegallery.com  ระหว่างประเทศอังกฤษกับประเทศไทย * สภาพสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ * ความเข้มแข็งของสังคม ( บุคคล กลุ่มคน ชุมชน ) * สังคมไทยเป็นระบบอุปถัมภ์ที่ยากจะแก้ การ ขับเคลื่อนทำได้ยาก * ความตระหนักของคนในสังคม บทวิเคราะห์ : ความต่าง ที่แสนต่าง

23 LOGO www.themegallery.com  ทุกวิธีการสามารถนำมาใช้กับบริบทของประเทศ ไทยได้ แต่ต้องมีการปรับใช้เช่น @ มีการปรับการใช้สื่อที่เหมาะสมกับบริบทของ ไทย เนื่องจากคนไทยมีการเข้าถึงสื่อและ เทคโนโลยีได้น้อย @ ต้องมีการหาแนวร่วมในการขับเคลื่อน @ การขับเคลื่อนหรือความเปลี่ยนแปลงต้องใช้ เวลาพอควร และอาจเกิดขึ้นเพียงบางพื้นที่ @ รัฐบาลต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาคนทุก ระดับและสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมที่มีคุณค่า อย่างจริงจังและจริงใจ สิ่งที่สามารถนำมาใช้กับบริบทของไทย

24 LOGO www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt LOGO Case study www.themegallery.com. LOGO www.themegallery.com ผู้หญิงถึง ผู้หญิง ( แหล )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google