งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Case study www.themegallery.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Case study www.themegallery.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Case study

2 ผู้หญิงถึงผู้หญิง (แหล)

3 Case study เจมี่ โอลิเวอร์ใช้กลยุทธ์ใดในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
1 สามารถนำมาใช้กับบริบทของประเทศไทยได้หรือไม่ อย่างไร 2

4 แนวคิด การตลาดเพื่อสังคมคือ
1. เจมี่ โอลิเวอร์ใช้กลยุทธ์ใดในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แนวคิด การตลาดเพื่อสังคมคือ การนำหลักการตลาด และ เทคนิคทางการตลาดมาใช้ เพื่อให้ ผู้รับสารเป้าหมาย (target audience) ยอมรับที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ของกลุ่มหรือของสังคม

5 เครื่องมือการตลาด (4Ps)
สินค้า Product Feed Me Better สิ่งที่กลุ่มเป้าหมายคิดว่าเป็นประโยชน์ อาหารกลางวันเดิมมีลักษณะหวาน มัน เค็มสูง การทดแทนด้วยอาหารปรุงสด อาหารสดมีคุณค่าทางโภชนาการ และมาจากธรรมชาติทั้งผักสดและผลไม้ ลดปัญหาเด็กอ้วน

6 > เครื่องมือการตลาด (4Ps) ราคา Price สิ่งที่ต้องเสียไป
เพื่อเกิดพฤติกรรมใหม่ > แรงกาย แรงใจ และทุนทรัพย์บางส่วนเพื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของสังคม Social Marketing

7 เครื่องมือการตลาด (4Ps)
สถานที่ Place เห็นข่าวสารที่ไหน ทางหนังสือพิมพ์ การสื่อสารทาง internet รายการโทรทัศน์ วารสารทางการแพทย์ Social Marketing

8 การส่งเสริมการตลาด Promotion
เครื่องมือการตลาด (4Ps) สื่อสารกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมใหม่ การส่งเสริมการตลาด Promotion การใช้สื่อหลาย ๆประเภท สื่อมวลชน สิ่งพิมพ์ กิจกรรม เว็บไซต์ โรงเรียนต้นแบบ แต่งตัวเป็นข้าวโพดยักษ์ ร้องเพลงโปรโมทการกินผัก แจกสติกเกอร์ เปรียบเทียบการย่อยอาหารของกระเพาะ คู่มือการเริ่มทำแคมเปญ การชี้นำให้เกิดการผลักดันระดับนโยบาย สูตรอาหาร Integrated promotional strategy

9 แนวคิด Media advocacy การเรียกร้องผ่านสื่อ
เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์จะถูกเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างทางสังคม และทางนโยบาย หาวิธีที่จะเพิ่มอำนาจต่อรองของประชาชนและกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อทำให้ผู้กำหนดนโยบายรับรู้ถึงความรับผิดชอบต่อความต้องการของประชาชนเพิ่มมากขึ้น • การวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อมวลชนเป็นวิธีหนึ่งซึ่งจะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตื่นตัว และนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขโครงสร้าง

10 Media advocacy การเรียกร้องผ่านสื่อ
วิธีการ ทำตัวเป็นแหล่งข้อมูลในประเด็นที่ตนเรียกร้อง การจัดทำเว็บ Feed Me Better การลงชื่อเรียกร้อง • สร้างกิจกรรมที่ทำให้สื่อสนใจนำไปเป็นวาระหนึ่งในข่าวประจำวัน แต่งตัวเป็นข้าวโพดยักษ์ ร้องเพลงโปรโมทการกินผัก การหาข้อเท็จจริง การนำเสนอโรงเรียนต้นแบบ

11 แนวคิด Entertainment Education
• สาระ – บันเทิง • การสอดแทรกเนื้อหาด้วย Pop culture เช่น การแต่งตัวเป็นข้าวโพด การร้องเพลง การแจกสติกเกอร์ เพื่อ – สร้างการตระหนัก – เพิ่มความรู้ – สร้างทัศนคติเชิงบวก – จูงใจให้ผู้คนในสังคมรับผิดชอบการกระทำของตนเอง • โดยอาศัยการเรียนรู้จากต้นแบบในสาระ-บันเทิง

12 เพื่อให้เกิดข่าวสารและ ภาพลักษณ์ที่สอดคล้องกัน
การสื่อสารทางการตลาดแบบประสมประสาน (Integrated Marketing Communications= IMC) เป็นการติดต่อสื่อสารหลายเครื่องมือ เพื่อให้เกิดข่าวสารและ ภาพลักษณ์ที่สอดคล้องกัน และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

13 การวางแผน IMC ถือเกณฑ์แนวความคิด 5 ประการ
5. IMC และเครื่องมือการตลาด (4Ps) สอดคล้องกันภายใต้แผนเดียวกันและบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน

14 ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด
1.การโฆษณา 2.การขายโดยใช้พนักงานขาย 3.การส่งเสริมการขาย

15 ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด
4.การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ เช่น เพื่อสร้างเครือข่าย 5. การตลาดทางตรง

16 IMC เน้นการสื่อสารสองทาง ต้องเน้นการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์
คุณสมบัติของการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ 1. สร้างความเชื่อถือได้สูง 2. เป็นข้อมูลที่ปลอดภัย 3. การแสดงความจริงใจ

17 2. สามารถนำมาใช้กับบริบทของประเทศไทยได้หรือไม่ อย่างไร
หลักการคิด -ใช้ SWOT Analysis ระหว่างประเทศอังกฤษ กับประเทศไทย - ค้นหากลยุทธในการแก้ปัญหาของ Jamie Oliver - ค้นหากลยุทธที่สามารถนำมาใช้กับบริบทของไทย

18 จุดแข็งและโอกาสของประเทศอังกฤษ
เป็นประเทศที่พัฒนาทุกด้าน มีทรัพยากรบุคคลที่มีความพร้อม *ความรู้ *เศรษฐานะดี *จิตใจที่เป็นสาธารณะ(จิตอาสา) ประชากรโดยรวมมีการศึกษาดี มีความตระหนัก ผู้นำมีวิสัยทัศน์ เข้าใจ ยอมรับ และสนับสนุน มีระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประชาชนสามารถเข้าถึงสื่อ/เทคโนโลยี ระบบการเมืองการปกครอง

19 จุดอ่อนและภาวะคุกคามของประเทศอังกฤษ
เป็นประเทศที่พัฒนามีความเจริญทุกด้าน ทำให้ลีลาชีวิต (Lifestyle)

20 จุดแข็ง/โอกาสของประเทศไทย
Life style 1.มีวัฒนธรรมและประเพณีที่ดี 2.คนไทยมีจิตใจดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเห็นอกเห็นใจ 3.ความเป็นสังคมเกษตร 4.คนไทยมีความคิดสร้างสรรค์

21 จุดอ่อนและภาวะคุกคามของประเทศไทย
เป็นประเทศกำลังพัฒนา การศึกษาของประชากร ความไม่มั่นคงทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ ขาดคนต้นคิด การเข้าถึงสื่อของคนไทย

22 บทวิเคราะห์ : ความต่าง ที่แสนต่าง
ระหว่างประเทศอังกฤษกับประเทศไทย * สภาพสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ * ความเข้มแข็งของสังคม(บุคคล กลุ่มคน ชุมชน) * สังคมไทยเป็นระบบอุปถัมภ์ที่ยากจะแก้ การขับเคลื่อนทำได้ยาก * ความตระหนักของคนในสังคม

23 สิ่งที่สามารถนำมาใช้กับบริบทของไทย
ทุกวิธีการสามารถนำมาใช้กับบริบทของประเทศไทยได้ แต่ต้องมีการปรับใช้เช่น @ มีการปรับการใช้สื่อที่เหมาะสมกับบริบทของไทย เนื่องจากคนไทยมีการเข้าถึงสื่อและเทคโนโลยีได้น้อย @ ต้องมีการหาแนวร่วมในการขับเคลื่อน @ การขับเคลื่อนหรือความเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาพอควร และอาจเกิดขึ้นเพียงบางพื้นที่ @รัฐบาลต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาคนทุกระดับและสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมที่มีคุณค่าอย่างจริงจังและจริงใจ

24 Thank You


ดาวน์โหลด ppt Case study www.themegallery.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google