งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุม รสส. 28-05-2550 นพ.พงษ์พิสุทธิ์ สังคม สับสน สื่อสาร นพ. พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุม รสส. 28-05-2550 นพ.พงษ์พิสุทธิ์ สังคม สับสน สื่อสาร นพ. พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุม รสส. 28-05-2550 นพ.พงษ์พิสุทธิ์ สังคม สับสน สื่อสาร นพ. พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

2 ประชุม รสส. 28-05-2550 นพ.พงษ์พิสุทธิ์ ธรรมชาติการสื่อสาร • การสื่อสารเป็นความสามารถพื้นฐาน ของมนุษย์ที่ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม / ชุมชน / สังคม • เครื่องมือในการสื่อสารพื้นฐาน – การพูด การเขียน การใช้ท่าทางหรือ สัญลักษณ์อื่น – ตัวอักษร ( หนังสือ ) รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ แบบอื่นๆ • ช่องทางการสื่อสาร – บุคคล ต่อ บุคคล – บุคคล ต่อ กลุ่มบุคคล ( ผ่านการประชุม และ สื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อ อิเลคทรอนิกส์ ฯลฯ )

3 ประชุม รสส. 28-05-2550 นพ.พงษ์พิสุทธิ์ 2 รูปแบบการสื่อสาร 2 ข้อจำกัด / ปัญหา

4 ประชุม รสส. 28-05-2550 นพ.พงษ์พิสุทธิ์ ที่มาความล้มเหลวการ สื่อสาร ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารหรือได้รับ เพียงคนบางกลุ่มหรือได้รับเนื้อหา เพียงบางส่วน / ไม่เข้าใจ / เข้าใจผิด • ปัญหาทางด้านเทคนิคการสื่อสาร – พูดไม่เก่ง เขียนไม่เป็น ( ผู้รับสารไม่รู้เรื่อง เนื้อหาและรูปแบบไม่น่าสนใจ ไม่ถูกกับ กาลเทศะ ) – ไม่รู้ ( ไม่มีข้อมูล ) ไม่เข้าใจ ( มีข้อมูลแต่ไม่ เข้าใจหรือตีความไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ) ประเด็นเนื้อหาทางด้านสุขภาพ • ปัญหาความแตกต่างกระบวน ความคิด – ความแตกต่างของโลกในมุมมองของนัก สาธารณสุขและประชาชนทั่วไป (biomedical view vs. holistic view)

5 ประชุม รสส. 28-05-2550 นพ.พงษ์พิสุทธิ์ ที่มาความล้มเหลวการ สื่อสาร • ปัญหาขาดช่องทางและกลไกการ สื่อสาร – ช่องทางและกลไกสื่อสารหลัก ( ที่สามารถ เข้าถึงประชาชนส่วนใหญ่ ) ถูกยึดพื้นที่โดย ภาคธุรกิจ ซึ่งมุ่งเน้นกระตุ้นอุปสงค์ของ ประชาชนในการบริโภคสินค้าที่ – ช่องทางใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น หอกระจาย ข่าวประจำหมู่บ้าน วิทยุชุมชน องค์กรชุมชน และเครือข่าย อาสาสมัครต่างๆ

6 ประชุม รสส. 28-05-2550 นพ.พงษ์พิสุทธิ์ แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด • แก้ไขปัญหากระบวนความคิด vs. ปัญหาทักษะเทคนิคการสื่อสาร ( ประเด็นเน้นหนัก ) • การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การฝึกอบรม – เป้าหมายการเรียนการสอน การฝึกอบรม : การพัฒนาทักษะ เทคนิคการสื่อสารหรือ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจความแตกต่าง ความคิด – กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรสาธารณสุข vs. นัก สื่อสารมวลชน vs. อาสาสมัคร vs. ประชาชนทั่วไป – กระบวนการ : การสอน การฝึกอบรม (conventional approach) vs. การจัด กระบวนการเรียนรู้ผ่านการขับเคลื่อนทาง สังคม

7 ประชุม รสส. 28-05-2550 นพ.พงษ์พิสุทธิ์ แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด • การแย่งพื้นที่ช่องทางการสื่อสารใน ระบบ – การปกป้องสื่อที่ยังไม่ถูกครอบงำโดยภาค ธุรกิจ ( วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน องค์กรชุมชนและเครือข่าย อาสาสมัครเพื่อชุมชนต่างๆ ) – การขยายแนวร่วมสื่อกระแสหลักผ่าน ช่องว่างของระบบที่มีอยู่ ( นักสื่อสารมวลชน ที่เห็นความสำคัญ ธุรกิจที่ไม่ได้หากำไรจาก ปัญหาสุขภาพของประชาชน ) – ความจำเป็นในการมี นสส. ( นักสื่อสาร สุขภาพ ): การทำให้เป็นวิชาชีพ ? การ กำหนดเป้าหมายเพื่อการจัดทำเครือข่าย ? การสร้างแรงจูงใจ ( ความภาคภูมิใจ )?

8 ประชุม รสส. 28-05-2550 นพ.พงษ์พิสุทธิ์ แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด • การปกป้องประชาชนจากการบริโภค ข้อมูลทางด้านสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง – การจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังข้อมูลสุขภาพที่ ไม่ถูกต้อง ( ผ่านสื่อกระแสหลัก ) และให้ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่สาธารณะ – ความเป็นไปได้ในการดำเนินคดีทาง กฎหมายกับบุคคล / องค์กรที่พยายามให้ ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแก่ประชาชน


ดาวน์โหลด ppt ประชุม รสส. 28-05-2550 นพ.พงษ์พิสุทธิ์ สังคม สับสน สื่อสาร นพ. พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google