งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพลักษณ์และกระบวนการ สื่อสารภาพลักษณ์. สาระแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ความหมายของภาพลักษณ์  องค์ประกอบของภาพลักษณ์  ธรรมชาติสำคัญของภาพลักษณ์  ความสำคัญของภาพลักษณ์ต่อองค์การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพลักษณ์และกระบวนการ สื่อสารภาพลักษณ์. สาระแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ความหมายของภาพลักษณ์  องค์ประกอบของภาพลักษณ์  ธรรมชาติสำคัญของภาพลักษณ์  ความสำคัญของภาพลักษณ์ต่อองค์การ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพลักษณ์และกระบวนการ สื่อสารภาพลักษณ์

2 สาระแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ความหมายของภาพลักษณ์  องค์ประกอบของภาพลักษณ์  ธรรมชาติสำคัญของภาพลักษณ์  ความสำคัญของภาพลักษณ์ต่อองค์การ  กระบวนการสื่อสารภาพลักษณ์  กรณีศึกษาการสื่อสารภาพลักษณ์

3 การประชาสัมพันธ์  ในมิติการสื่อสาร องค์การ เป็นกลไกสำคัญของ องค์การที่ใช้หลักการ สื่อสารสองทางเพื่อ เป้าหมาย การสร้าง ความสัมพันธ์ ความ เข้าใจร่วมหรือ ประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างองค์การกับ กลุ่มต่าง ๆเพื่อให้ องค์การมีภาพลักษณ์ ที่ดีในสายตา กลุ่มเป้าหมาย  ในมิติการสื่อสารสุขภาพ คือ กลไกในการ ดำเนินการของนัก สื่อสารสุขภาพที่มี ลักษณะการสื่อสารแบบ สองทาง เป้าหมายคือ การเชื่อมโยงเปิดโอกาส ให้ประชาชนสามารถ แสดงปัญหาและความ ต้องการตลอดจนเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตที่ดีทั้งในระดับ ปัจเจกและสังคม

4 ภาพลักษณ์คืออะไร ความคิดรวบยอดที่ก่อตัวเกิดขึ้นในจิตใจ ของบุคคลแต่ละคนอันเป็นผลจากการได้รับ ประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์อ้อมที่ได้ รับรู้มาเกี่ยวกับสิ่งนั้น ๆซึ่งจะมีผลต่อ ทัศนคติและการกระทำใด ๆที่บุคคลจะมี ต่อไป สำหรับภาพลักษณ์ขององค์การ จึงหมายถึงการรับรู้ที่บุคคลมีในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์การ (A corporate image refers to how a corporation is perceived.) corporation

5 ระดับการรับรู้ที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ Becoming Known 1 st Step Favorable Image 2 nd Step Differential 3 rd Step

6 องค์ประกอบ ของภาพลักษณ์ ( หรือความคิด รวบยอดที่มีต่อ สิ่งใด ๆนั้น ) อาคาร สถานที่ สีสัน รูปทรง สถาปัตยก รรม ตัว ผู้บริหาร พนักงาน / เครื่องแบ บ โลโก ประเภท สินค้า บริการที่ ได้รับ วัสดุ / อุปกรณ์ / เทคโนโลยี จับต้องได้หรือมองเห็นเป็นรูปธรรมจับต้องไม่ได้เป็นนามธรรมแต่เป็นชื่อเสียงที่รับรู้ได้ โปร่งใส / ซื่อสัตย์ ความสามา รถความ รับผิดชอบ ความ มั่นคง / ความ ศรัทธา การให้ คุณค่าต่อ สิ่งต่าง ๆ

7 ธรรมชาติของภาพลักษณ์ ภาพลัก ษณ์ที่ องค์การ ต้องการ จะให้ ผู้อื่นรับรู้ ภาพลัก ษณ์ที่ ผู้อื่นรับรู้ • ภาพลักษณ์ที่รับรู้เกิดจากทั้งประสบการณ์ตรงและ ประสบการณ์อ้อม • ภาพลักษณ์ขององค์การมีอยู่ในใจแล้วตามธรรมชาติถึงจะ ไม่สร้างก็มีอยู่ • ภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงได้ไม่ยั่งยืนและสร้างขึ้นได้ด้วย การประชาสัมพันธ์

8 ความสำคัญของการมีภาพลักษณ์ที่ ดี องค์ก าร สร้าง มูลค่าเพิ่ม สร้างความ ร่วมมือ สร้างแนวร่วมเกราะ ป้องกัน จากคนใน และนอก องค์การเพื่อ การทำงาน ตามพันธกิจ ทำให้ องค์การมี คุณค่าใน สังคม ในภาวะวิกฤติ

9 ภาพลักษณ์ ไม่ใช่ การสร้างภาพ ภาพลักษณ์ใช้การประชาสัมพันธ์เป็น เครื่องมือที่ยึดข้อเท็จจริงบนพื้นฐานการ สื่อสารสองทาง แต่การสร้างภาพใช้การโฆษณาชวนเชื่อที่ ไม่คำนึงข้อเท็จจริง การสร้างภาพลักษณ์มีกระบวนการ ทำงานชัดเจน เกิดจากการวางแผนที่ชัดเจนล่วงหน้า โดยการกำหนดภาพลักษณ์ที่พึง ประสงค์ มีการใช้กระบวนการทางการ ประชาสัมพันธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้าง หรือธำรงรักษาอย่างเป็น ขั้นตอนด้วยหลักการสื่อสารสองทาง และมีการติดตามประเมินผลเพื่อการ ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงตามความ เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

10 กระบวนการสื่อสารภาพลักษณ์ กำหนด ภาพลักษ ณ์ที่พึง ประสงค์ ของ องค์การ โดย พิจาณา จากผล การ ประเมิน วางแผน และ ดำเนินการ ด้วยการบูร ณาการสื่อ ประเมินผ ล ภาพลักษ ณ์องค์การ ตามดัชนี ชี้วัด ภาพลักษ ณ์ที่พึง ประสงค์ รักษา สิ่งดี แก้ไข สร้างใ หม่

11 ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์มาจากที่ไหน Wish Image 2. หน่วยงาน รับผิดชอบ กำหนดโดย กลั่นกรอง จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ การให้คุณค่า ต่อสิ่งต่างๆ ของคนใน องค์การ 3. สำรวจการ รับรู้ของกลุ่ม ต่างๆ ที่มีต่อ องค์การเพื่อ ใช้เป็น ข้อพิจารณา กำหนด 4. พนักงาน ทุกคนมีส่วน กำหนด ทิศทาง 1. ผู้บริหาร กำหนด

12 กระบวนการสื่อสารภาพลักษณ์ องค์ก าร กลุ่มเป้าห มาย แสวงห ากำไร / ไม่ แสวงห ากำไร ผู้มี ส่วน ได้ ส่วน เสีย กลุ่ม ต่าง ๆ ปฏิกิริยาป้อนกลับ / การรับรู้ที่ ประเมินได้ เข้ารหัส ภาพลักษณ์ ที่พึงประสงค์ ถอดรหัส ภาพลักษณ์ที่ เกิดขึ้นจากการ รับรู้ บูรณา การ สื่อ เครื่อง มือ การ สื่อสา ร ความสัมพันธ์ทางตรงที่กลุ่มมี ต่อองค์การ

13 กรณีศึกษา การสื่อสารภาพลักษณ์ องค์การ

14 Corporate Image Building

15

16

17

18

19

20

21

22


ดาวน์โหลด ppt ภาพลักษณ์และกระบวนการ สื่อสารภาพลักษณ์. สาระแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ความหมายของภาพลักษณ์  องค์ประกอบของภาพลักษณ์  ธรรมชาติสำคัญของภาพลักษณ์  ความสำคัญของภาพลักษณ์ต่อองค์การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google