งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แรงผลักดัน ความท้าทายและเส้นทางสู่ความสำเร็จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แรงผลักดัน ความท้าทายและเส้นทางสู่ความสำเร็จ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แรงผลักดัน ความท้าทายและเส้นทางสู่ความสำเร็จ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตราภา กุณฑลบุตร

2 มองโลกอนาคต ในเวลาอีกไม่ถึง 10 ปีจะเกิดอะไรขึ้น (VDO 1)
เราควรเตรียมตัวตั้งรับอย่างไร ใกล้ๆ ... การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ประเมินตนเอง) งาน วิชาชีพ เป็นเรื่องที่ต้องคิด ต้องเตรียมหรือไม่ ท่านวางแผนชีวิตแล้วหรือยัง ?

3 มองโลกจากคนทำงานวิจัย
ปัจจุบัน .... สถานภาพ การทำงานวิชาการ งานวิจัย ... ความพร้อมในการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน แถมเรื่องของอาเซียน เราจะรู้จักตัวเองอย่างเดียวไม่พอ งานวิจัยของท่านมีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องจากประเทศสมาชิกอาเซียน ? ก้าวต่อไป... การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การใช้ประโยชน์จากงานที่ทำ ความสำเร็จ ความท้าทาย แรงผลักดัน

4 ความท้าทาย แรงผลักดัน ความสำเร็จ
ตัวตน ความท้าทาย แรงผลักดัน

5 ความท้าทาย ความทะเยอทะยาน อยากได้งานที่มีคุณภาพ
ความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ผลงาน ความต้องการให้งานของเราเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ความกล้าหาญที่จะฟังคำวิพากษ์ผลงาน ความเชื่อมั่นในผลงาน

6 แรงผลักดัน แรงผลักดันภายใน แรงผลักดันภายนอก ภายในตัวตน ภายในหน่วยงาน
ภายนอกตัวตน ภายนอกหน่วยงาน

7 ความสำเร็จ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ความรัก ความสุขในสิ่งที่กำลังทำ
การมีเป้าหมายที่ชัดเจน .... และเพื่อส่วนรวม โยงมาถึงส่วนตน ความอดทน มุ่งมั่น ความรับผิดชอบต่องาน ต่อสังคม ความอยากเรียนรู้ ... ความรอบรู้ รู้จริงในเรื่องที่ทำ ความเป็นคนเปิดกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น การยึดมั่นในหลักธรรม

8 ความสำเร็จ ขั้นตอนสู่ความสำเร็จของการได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ มีงานวิจัยที่มีคุณภาพ มี internal validity มีวารสารเป้าหมาย (อาจมากกว่า 1 รายการ) มีการวางแผนที่ดีในการนำผลงานวิจัยมาเขียนบทความเพื่อลงวารสารเป้าหมาย มีการเริ่มต้นลงมือทำ มีหัวใจที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลที่หลากหลาย เรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลาย มีความเป็นวิทยาศาสตร์ในหัวใจ

9 ความสำเร็จ ขั้นตอนสู่ความสำเร็จของการได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ มีความอดทนต่อผลการวิพากษ์ในเชิงลบ มีกำลังใจจากผลการวิพากษ์ในเชิงบวก มีวิจารณญาณต่อการนำผลวิพากษ์ไปใช้ประโยชน์ในการปรับแก้ ไม่เบื่อหน่ายต่อการปรับแก้บทความ การถูกปฏิเสธจากวารสาร มีกัลยาณมิตรและผู้ให้การสนับสนุนที่จริงใจ เชื่อมั่นในสัญชาติญาณของตนเอง ...เชิงบวก

10 ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการผลิตบทความวิจัยลงวารสารคุณภาพ
ขอบคุณสำหรับการติดตาม ...จิตราภา กุณฑลบุตร


ดาวน์โหลด ppt แรงผลักดัน ความท้าทายและเส้นทางสู่ความสำเร็จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google