งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตราภา กุณฑล บุตร 1. มองโลกอนาคต ในเวลาอีกไม่ถึง 10 ปีจะเกิดอะไรขึ้น (VDO 1) การรับ – ส่งความรู้จะมีลักษณะเป็นอย่างไร (VDO 2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตราภา กุณฑล บุตร 1. มองโลกอนาคต ในเวลาอีกไม่ถึง 10 ปีจะเกิดอะไรขึ้น (VDO 1) การรับ – ส่งความรู้จะมีลักษณะเป็นอย่างไร (VDO 2)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตราภา กุณฑล บุตร 1

2 มองโลกอนาคต ในเวลาอีกไม่ถึง 10 ปีจะเกิดอะไรขึ้น (VDO 1) การรับ – ส่งความรู้จะมีลักษณะเป็นอย่างไร (VDO 2) มนุษย์จะมีชีวิตอย่างไร (VDO 5) เราควรเตรียมตัวตั้งรับอย่างไร ใกล้ๆ... การเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ( ประเมินตนเอง ) งาน วิชาชีพ เป็นเรื่องที่ต้องคิด ต้องเตรียมหรือไม่ ท่านวางแผนชีวิตแล้วหรือยัง ? 2 http://www.chittrapa.net

3 มองโลกจากคนทำงานวิจัย ปัจจุบัน.... สถานภาพ การทำงานวิชาการ งานวิจัย... ความพร้อมในการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน แถมเรื่องของอาเซียน เราจะรู้จักตัวเองอย่างเดียวไม่ พอ งานวิจัยของท่านมีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากประเทศสมาชิกอาเซียน ? ก้าวต่อไป... การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การใช้ ประโยชน์จากงานที่ทำ ความสำเร็จ ความท้าทาย แรงผลักดัน 3 http://www.chittrapa.net

4 ความท้าทาย แรงผลักดัน ความสำเร็จ ความสำเร็จ ตัวตน ความ ท้า ทาย แรงผ ลักดั น 4 http://www.chittrapa.net

5 ความท้าทาย ความทะเยอทะยาน อยากได้งานที่มีคุณภาพ ความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ผลงาน ความต้องการให้งานของเราเป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่วนรวม ความกล้าหาญที่จะฟังคำวิพากษ์ผลงาน ความเชื่อมั่นในผลงาน 5 http://www.chittrapa.net

6 แรงผลักดัน แรงผลักดันภายใน ภายในตัวตน ภายในหน่วยงาน แรงผลักดันภายนอก ภายนอกตัวตน ภายนอกหน่วยงาน 6 http://www.chittrapa.net

7 ความสำเร็จ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ความรัก ความสุขในสิ่งที่กำลังทำ การมีเป้าหมายที่ชัดเจน.... และเพื่อส่วนรวม โยงมาถึง ส่วนตน ความอดทน มุ่งมั่น ความรับผิดชอบต่องาน ต่อสังคม ความอยากเรียนรู้... ความรอบรู้ รู้จริงในเรื่องที่ทำ ความเป็นคนเปิดกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของคน อื่น การยึดมั่นในหลักธรรม 7 http://www.chittrapa.net

8 ความสำเร็จ ขั้นตอนสู่ความสำเร็จของการได้รับการตีพิมพ์ บทความวิจัยในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ มีงานวิจัยที่มีคุณภาพ มี internal validity มีวารสารเป้าหมาย ( อาจมากกว่า 1 รายการ ) มีการวางแผนที่ดีในการนำผลงานวิจัยมาเขียนบทความ เพื่อลงวารสารเป้าหมาย มีการเริ่มต้นลงมือทำ มีหัวใจที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลที่ หลากหลาย เรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลาย มีความ เป็นวิทยาศาสตร์ในหัวใจ 8 http://www.chittrapa.net

9 ความสำเร็จ ขั้นตอนสู่ความสำเร็จของการได้รับการตีพิมพ์ บทความวิจัยในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ มีความอดทนต่อผลการวิพากษ์ในเชิงลบ มีกำลังใจจาก ผลการวิพากษ์ในเชิงบวก มีวิจารณญาณต่อการนำผลวิพากษ์ไปใช้ประโยชน์ใน การปรับแก้ ไม่เบื่อหน่ายต่อการปรับแก้บทความ การถูกปฏิเสธจาก วารสาร มีกัลยาณมิตรและผู้ให้การสนับสนุนที่จริงใจ เชื่อมั่นในสัญชาติญาณของตนเอง... เชิงบวก 9 http://www.chittrapa.net

10 ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการผลิตบทความ วิจัยลงวารสารคุณภาพ ขอบคุณสำหรับการติดตาม... จิตราภา กุณฑลบุตร 10 http://www.chittrapa.net


ดาวน์โหลด ppt ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตราภา กุณฑล บุตร 1. มองโลกอนาคต ในเวลาอีกไม่ถึง 10 ปีจะเกิดอะไรขึ้น (VDO 1) การรับ – ส่งความรู้จะมีลักษณะเป็นอย่างไร (VDO 2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google