งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุญ ๑๐ วิธี ๑. ให้ทาน แบ่งปัน ผู้อื่นด้วยสิ่งของไม่ ว่าจะให้ใครก็เป็น บุญสิ่งของที่เรา แบ่งปันจะเป็น ประโยชน์กับบุคคล หรือชุมชนโดย ส่วนรวม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุญ ๑๐ วิธี ๑. ให้ทาน แบ่งปัน ผู้อื่นด้วยสิ่งของไม่ ว่าจะให้ใครก็เป็น บุญสิ่งของที่เรา แบ่งปันจะเป็น ประโยชน์กับบุคคล หรือชุมชนโดย ส่วนรวม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุญ ๑๐ วิธี ๑. ให้ทาน แบ่งปัน ผู้อื่นด้วยสิ่งของไม่ ว่าจะให้ใครก็เป็น บุญสิ่งของที่เรา แบ่งปันจะเป็น ประโยชน์กับบุคคล หรือชุมชนโดย ส่วนรวม

2 บุญ ๑๐ วิธี ๒. รักษาศีล ไม่ไป เบียดเบียนใคร มุ่ง ที่จะทำความดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ผู้อื่นเป็นการหล่อ เลี้ยงบ่มเพาะให้ เกิดความดีงามและ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตไม่ให้ตกต่ำ

3 บุญ ๑๐ วิธี ๓. เจริญภาวนา ก็ เป็นบุญ การ ภาวนาเป็นการ พัฒนาจิตใจและ ปัญญา ทำให้จิต สงบ ไม่มีกิเลส ไม่ มีเรื่องเศร้าหมอง เห็นคุณค่าสิ่งต่างๆ ผู้ที่ภาวนาอยู่เสมอ จิตจะมีความสงบ ชีวิตมีความสุข คุณภาพชีวิตดีขึ้น สูงขึ้น

4 บุญ ๑๐ วิธี ๔. อ่อนน้อมถ่อมตน ผู้น้อยอ่อนน้อม ถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็แสดงออก ในความมีเมตตา ต่อผู้น้อย และต่าง ก็อ่อนน้อมต่อผู้มี คุณธรรม รวมถึง การให้เกียรติ ให้ ความเคารพ ก็เป็น บุญ

5 บุญ ๑๐ วิธี ๕. ช่วยเหลือสังคม รอบข้าง ช่วยเหลือ สละแรงกาย เพื่อ งานส่วนรวม หรือ ช่วยเหลืองาน เพื่อนบ้านที่ ต้องการความ ช่วยเหลือ ก็เป็น บุญ

6 บุญ ๑๐ วิธี ๖. เปิดโอกาสให้คน อื่นมาร่วมทำบุญ กับเรา หรือในการ ทำงานก็เปิด โอกาสให้คนอื่นมี ส่วนร่วมทำ ร่วม แสดงความคิดเห็น รวมไปถึงการอุทิศ ส่วนบุญให้แก่ผู้ที่ ล่วงลับไปแล้วด้วย ก็เป็นบุญ

7 บุญ ๑๐ วิธี ๗. ยอมรับและยินดี ในการทำความดี หรือทำบุญของ ผู้อื่น การชื่นชม ยินดีหรืออนุโมทนา ไม่อิจฉาหรือระแวง สงสัยในการกระทำ ความดีของผู้อื่ ก็ เป็นบุญ

8 บุญ ๑๐ วิธี ๘. ฟังธรรม บ่อเพาะ สติปัญญาให้สว่าง ไสว ฟังธรรมะ ฟัง เรื่องที่ดีมีประโยชน์ ต่อสติปัญญา หรือ มีประโยชน์ต่อการ ดำเนินชีวิตที่ดี เป็น ความจริง ความดี ความงาม ก็เป็นบุญ

9 บุญ ๑๐ วิธี ๙. แสดงธรรม ให้ ธรรมะและข้อคิดที่ ดีกับผู้อื่น แสดง ธรรมนำธรรมะไป บอกกล่าว เผื่อแผ่ ให้คนอื่นได้รับฟัง ให้เขาได้รู้จัก วิธีการดำเนินชีวิตที่ ดี เป็นเรื่องของ ความจริง ความดี ความงาม ก็เป็น บุญ

10 บุญ ๑๐ วิธี ๑๐. ทำความเห็นให้ ถูกต้องและ เหมาะสม มีการ ปรับทิฏฐิ แก้ไข ปรับปรุงพัฒนา ความคิดเห็น ความ เข้าใจให้ถูกต้อง ตามธรรม ให้เป็น สัมมาทัศนะอยู่ เสมอ เป็นการ พัฒนาปัญญาอย่าง สำคัญ ถือเป็นบุญ ด้วยเช่นกัน


ดาวน์โหลด ppt บุญ ๑๐ วิธี ๑. ให้ทาน แบ่งปัน ผู้อื่นด้วยสิ่งของไม่ ว่าจะให้ใครก็เป็น บุญสิ่งของที่เรา แบ่งปันจะเป็น ประโยชน์กับบุคคล หรือชุมชนโดย ส่วนรวม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google