งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3. เป้าหมายสูงสุด คือ นิพพาน เป้าหมายสูงสุด คือ นิพพาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3. เป้าหมายสูงสุด คือ นิพพาน เป้าหมายสูงสุด คือ นิพพาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 3. เป้าหมายสูงสุด คือ นิพพาน

3 เป้าหมายสูงสุด คือ นิพพาน

4 นิพานคือ สภาวะที่จิตว่างเปล่าปราศจาก กิเลสคือ โลภะ ความอยากได้, โทสะ ความ โกรธ, โมหะ ความหลง ( นิพพานํ ปรมํ สุญญํ ) นิพพานคือ สภาวะที่จิตเต็มไปด้วย ความสุขที่แท้จริง อันเป็นสุขไม่แปรเปลี่ยนไป เป็นทุกข์ ( นิพพานํ ปรมํ สุขํ ) นิพพานคือ สภาวะที่จิตมีอิสรภาพอย่าง สมบูรณ์ เพราะหลุดพ้นจากความชั่วคือกิเลส ทั้งปวง จึงเป็นจิตที่หมดความเห็นแก่ตัว ชีวิต ที่เหลืออยู่จึงเป็นชีวิตที่เป็นประโยชน์แก่ มหาชน ในจิตจึงมีแต่กุศลความดี ที่จะทำ ประโยชน์แก่ผู้อื่น โดยที่ไม่ต้องคำนึงถึง ตนเอง เพราะการถึงนิพพานชื่อว่าทำ ประโยชน์ของตนให้บริบูรณ์ได้แล้ว

5

6 นิพพานแบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ 1. สอุปาทิเสสนิพพาน ดับกิเลสในใจได้แล้วแต่ ยังมีชีวิตอยู่ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากิเลสนิพพาน ตัวอย่าง พระพุทธเจ้าดับกิเลสในพระทัย ของพระองค์ได้ที่ใต้โคนต้นศรีมหา โพธิ์ เมื่อพระชนมายุได้ 35 พรรษา

7

8

9 ตัวอย่าง พระพุทธเจ้าปรินิพพานใต้ต้นนาง รังทั้งคู่ ที่เมืองกุสินารา เมื่อ พระชนมายุ 80 พรรษา 2. อนุปาทิเสสนิพพาน คือ ความตายของพระ อรหันต์ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขันธนิพพาน

10

11


ดาวน์โหลด ppt 3. เป้าหมายสูงสุด คือ นิพพาน เป้าหมายสูงสุด คือ นิพพาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google