งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่าย การออกกำลังกายสุขภาพ โดย ดร. จรวยพร ธรณินทร์ กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ( ก. พ. ค.) วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2553 เวลา 10.00-11.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่าย การออกกำลังกายสุขภาพ โดย ดร. จรวยพร ธรณินทร์ กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ( ก. พ. ค.) วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2553 เวลา 10.00-11.00."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่าย การออกกำลังกายสุขภาพ โดย ดร. จรวยพร ธรณินทร์ กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ( ก. พ. ค.) วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2553 เวลา 10.00-11.00 น. การประชุมวิชาการแห่งชาติ ของสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช เมืองพัทยา ชลบุรี

2 ประเด็นที่ ๑. หลักการเบื้องต้นของเครือข่าย ความหมาย ความหมาย ประโยชน์ ประโยชน์ ระดับของความร่วมมือ ระดับของความร่วมมือ

3 พูดถึง “ เครือข่าย ” นึกถึง ปฏิสัมพันธ์ ปฏิสัมพันธ์ ความร่วมมือ ความร่วมมือ การประสานงาน การประสานงาน ความสามัคคี ความสามัคคี ความกว้างใหญ่ ความกว้างใหญ่ การเชื่อมโยงกัน การเชื่อมโยงกัน เป้าหมาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ร่วม วัตถุประสงค์ร่วม จุดประสงค์ร่วมกัน จุดประสงค์ร่วมกัน ผลประโยชน์ร่วม ผลประโยชน์ร่วม การสื่อสาร การสื่อสาร ขายตรงขายตรง UBCUBC AIS/TrueAIS/True InternetInternet กิจกรรมกิจกรรม แชร์แชร์ หวยใต้ดินหวยใต้ดิน ค่ายเทปค่ายเทป การสื่อสารไร้สายการสื่อสารไร้สาย การศึกษาไร้ พรมแดนการศึกษาไร้ พรมแดน 7 eleven7 eleven เครือญาติเครือญาติ เครดิตบูโรเครดิตบูโร ฐานข้อมูลฐานข้อมูล ความสามารถ/ ถนัดของคนใน เครือข่ายความสามารถ/ ถนัดของคนใน เครือข่าย ความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่ดี การทำงานเป็น กลุ่มการทำงานเป็น กลุ่ม การเรียนรู้ร่วมกันการเรียนรู้ร่วมกัน ขอบข่าย กว้างขวางขอบข่าย กว้างขวาง CRMการบริหาร ลูกค้าสัมพันธ์CRMการบริหาร ลูกค้าสัมพันธ์ กติกา/ข้อตกลง ร่วมกันกติกา/ข้อตกลง ร่วมกัน ที่มา : นิพัทธ์ กานตอัมพร ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคพื้นเอเซียและ แปซิฟิก

4 ความหมายของ เครือข่าย (Network) ความหมายของ เครือข่าย (Network) คือขบวนการทางสังคมอันเกิดจากการสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบัน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม โดยมี เป้าหมายร่วมกัน โดยที่สมาชิก ยังคงความเป็นเอกเทศไม่ขึ้นต่อกัน คือขบวนการทางสังคมอันเกิดจากการสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบัน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม โดยมี เป้าหมายร่วมกัน โดยที่สมาชิก สมัครใจ แลกเปลี่ยน มีการจัดระเบียบโครงสร้าง ยังคงความเป็นเอกเทศไม่ขึ้นต่อกัน ( ที่มา : เสรี พงศ์พิศ, 2548)

5 องค์การอนามัยโลกแนะใช้เครือข่าย เป็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ 1. ต้องจัดทำแผน และยุทธศาสตร์ในระดับชาติ 1. ต้องจัดทำแผน และยุทธศาสตร์ในระดับชาติ 2. ใช้ข้อมูลและประสบการณ์จากองค์กรระหว่าง ประเทศ เพื่อใช้เป็นตัวเปรียบเทียบมาตรฐานและ ผลักดันให้เร่งพัฒนา 2. ใช้ข้อมูลและประสบการณ์จากองค์กรระหว่าง ประเทศ เพื่อใช้เป็นตัวเปรียบเทียบมาตรฐานและ ผลักดันให้เร่งพัฒนา 3. สร้างพลังเครือข่ายจากชุมชน 3. สร้างพลังเครือข่ายจากชุมชน องค์กรเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ 4. ส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้สุขภาพ และมีโอกาส ได้ฝึกปฏิบัติจริง 4. ส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้สุขภาพ และมีโอกาส ได้ฝึกปฏิบัติจริง 5. เผยแพร่ความรู้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งใช้ สื่อสารมวลชนในเชิงสร้างสรรค์ 5. เผยแพร่ความรู้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งใช้ สื่อสารมวลชนในเชิงสร้างสรรค์

6 ออสเตรเลียใช้ยุทธศาสตร์เครือข่าย เป็นมาตรฐานการสร้างเสริมสุขภาพ 1. การอุดหนุนที่เพียงพอจากรัฐทั้งเงินและนโยบาย 2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 3. การพัฒนายุทธศาสตร์แผนงานและกิจกรรม 4. หลักความเสมอภาคและความหลากหลาย 5. ทีมงาน 6. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 7. การวิจัยและพัฒนาจัดการความรู้ใหม่ 8. การติดตามและประเมินผล

7 รัฐไอโอวา สหรัฐ ใช้ยุทธศาสตร์ No Child Left Behind โดยสร้างสุขภาพเพื่อให้เรียนได้ดีขึ้น8 มาตรการ มาตรการที่ 1. สร้างความเข้มแข็งหน่วยงานรัฐที่รับผิด ชอบสุขภาพโดยให้ชุมชนสนับสนุนงานสุขภาพ มาตรการที่ 2. กำหนดยุทธศาสตร์หลัก 1) ให้บริการแก่เด็กทุกคนไม่ทอดทิ้งใคร 2) จัดองค์ประกอบ 3 ด้าน สุขศึกษา/บริการสุขภาพ/ จัดสิ่งแวดล้อม มาตรการที่ 3. จัดต้นแบบที่ดีของการดำเนินงาน 8 ด้าน 1 ) การสอนสุขศึกษา 2 ) ทีมงานสุขภาพของโรงเรียน 3 ) บริการแนะแนว 4 ) จัดสิ่งแวดล้อมปลอดภัย 5 ) สร้างเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน 6 ) การสอนพลศึกษา 7 ) การบริการสุขภาพ 8 ) การบริการอาหารโภชนาการ

8 รัฐไอโอวา สหรัฐใช้ยุทธศาสตร์ No Child Left Behind มาตรการที่ 4. มีเจ้าหน้าที่ทำงานเต็มเวลา/ให้บริการเต็มที่ ด้านสุขศึกษา/บริการสุขภาพ / สุขภาพจิต/สงเคราะห์ ครอบครัวยากจน มาตรการที่ 5.กำหนดกิจกรรม - เลือกได้หลากหลายจากรูปแบบ ที่แนะนำไว้ - สร้างความตระหนักว่าความสามารถทางการเรียนกับสุขภาพ เป็นปัจจัยเกื้อกูลกัน - มีระบบฐานข้อมูล - สร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากร สุขภาพ/การศึกษา/การ บริการชุมชน มาตรการที่ 6. สร้างศักยภาพทีมงานพัฒนาสุขภาพชุมชน และโรงเรียน มาตรการที่ 7. จัดแหล่งบริการสุขภาพให้ทั่วถึง มาตรการที่ 8. วิจัยและพัฒนาการจัดการความรู้

9 ต่ำเครือข่าย(Networking) แลกข้อมูลตามอัธยาศัย มีแหล่งข้อมูล ใช้เวลาและความไว้ใจกันในความ ร่วมมือน้อย ประสานงาน(Coordination) แลกข้อมูลจัดกิจกรรมตามเป้าหมายร่วมกัน มี กิจกรรมที่ต้องประสานตกลงกัน มีข้อจำกัดใน การทำงานและบริการไม่ซ้ำซ้อน ความ ร่วมมือ (Cooperation) แลกข้อมูล ใช้ทรัพยากรร่วมกัน ต้องใช้ เวลา และมีความไว้วางใจกันมาก สูง ทำงาน ร่วมกัน ( Collaboration) ทำทุกอย่างตามทุกข้อ แต่มีการสร้างศักยภาพผู้ทำงาน สองฝ่ายเพื่อให้บรรลุป้าหมาย มีระบบบริหารที่ต้องพึ่งพา กันเพื่อให้งานสำเร็จ มีการใช้ทรัพยากรและมีเงื่อนไข ผูกพันเท่ากันทั้งสองฝ่าย ระดับของความร่วมมือ ระดับของความร่วมมือ ( Source : Health Canada 1996 in Torjman, S. (1998). Partnerships: the good, the bad and the uncertain. Caledon Institute of Social Policy )

10 ประเด็นที่ ๒. การบริหารจัดการเครือข่าย - รูปแบบความร่วมมือ - ลักษณะเฉพาะการทำงาน เครือข่าย - กระบวนการทำงานแบบเครือข่าย

11 รูปแบบการรวมตัวของเครือข่าย รูปแบบการรวมตัวของเครือข่าย 1. รวมกลุ่มสนใจ 1. รวมกลุ่มสนใจ (Community of Practice) (Community of Practice) 2. รวมกลุ่มหน่วยงาน 2. รวมกลุ่มหน่วยงาน (Networked Organization) (Networked Organization) 3. รวมกลุ่มทางอินเตอร์เน็ตไม่เห็น ตัวกัน (Virtual Community) 3. รวมกลุ่มทางอินเตอร์เน็ตไม่เห็น ตัวกัน (Virtual Community) 45

12 รูปแบบเครือข่ายตามวัตถุประสงค์ 4. เครือข่ายธรรมชาติ กับ เครือข่าย จัดตั้ง 4. เครือข่ายธรรมชาติ กับ เครือข่าย จัดตั้ง 5. เครือข่ายพื้นที่ (Area Network) กับ เครือข่าย กิจกรรม (Issue Network) 5. เครือข่ายพื้นที่ (Area Network) กับ เครือข่าย กิจกรรม (Issue Network) 6. เครือข่ายทางการ กับ เครือข่ายไม่ เป็นทางการ 6. เครือข่ายทางการ กับ เครือข่ายไม่ เป็นทางการ 7. เครือข่ายภาครัฐ กับ เครือข่าย ภาคเอกชน 7. เครือข่ายภาครัฐ กับ เครือข่าย ภาคเอกชน 8. เครือข่ายการเรียนรู้ 8. เครือข่ายการเรียนรู้ 9. เครือข่าย ผู้ผลิตกับลูกค้า 9. เครือข่าย ผู้ผลิตกับลูกค้า

13 ลักษณะธรรมชาติของ กระบวนการทำงานเครือข่าย ลักษณะธรรมชาติของ กระบวนการทำงานเครือข่าย เครือข่ายไม่ได้เกิดขึ้นเอง ต้องมีผู้ทำให้เกิด เครือข่ายไม่ได้เกิดขึ้นเอง ต้องมีผู้ทำให้เกิด เครือข่ายมีเกิดขึ้นแล้วเลิกไป เครือข่ายมีเกิดขึ้นแล้วเลิกไป เครือข่ายมีการสื่อสารสองทาง เครือข่ายมีการสื่อสารสองทาง เครือข่ายทำงานไประยะหนึ่งอาจติดยึดไม่อยาก ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เครือข่ายทำงานไประยะหนึ่งอาจติดยึดไม่อยาก ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เครือข่ายขนาดใหญ่จะทำให้ยั่งยืน ต้องมีความ เป็นเจ้าของ มีข้อผูกพันและได้รับผลตอบแทนที่ คุ้มค่า เครือข่ายขนาดใหญ่จะทำให้ยั่งยืน ต้องมีความ เป็นเจ้าของ มีข้อผูกพันและได้รับผลตอบแทนที่ คุ้มค่า 46

14 ลักษณะธรรมชาติของกระบวนการ ทำงานเครือข่าย ลักษณะธรรมชาติของกระบวนการ ทำงานเครือข่าย เครือข่ายอาจเริ่มเบี่ยงเบนไม่เป็นที่สนใจ เครือข่ายอาจเริ่มเบี่ยงเบนไม่เป็นที่สนใจ ของสมาชิก ของสมาชิก เครือข่ายอาจเริ่มก่อตั้งโดยไม่มีวิสัยทัศน์ ต้องการไม่ตรงกัน ทำให้ภารกิจไม่ชัดเจน เครือข่ายอาจเริ่มก่อตั้งโดยไม่มีวิสัยทัศน์ ต้องการไม่ตรงกัน ทำให้ภารกิจไม่ชัดเจน เครือข่ายอาจยุ่งยากภายหลัง หากไม่ได้ กำหนดบทบาททุกฝ่ายไว้ชัดเจน เครือข่ายอาจยุ่งยากภายหลัง หากไม่ได้ กำหนดบทบาททุกฝ่ายไว้ชัดเจน กลุ่มผู้รู้บางคนหรือบางหน่วยอาจเข้มแข็งมี อิทธิพลเหนือผู้อื่น ซึ่งอาจทำลายบรรยากาศ ความร่วมมือ กลุ่มผู้รู้บางคนหรือบางหน่วยอาจเข้มแข็งมี อิทธิพลเหนือผู้อื่น ซึ่งอาจทำลายบรรยากาศ ความร่วมมือ 47

15 กระบวนการร่วมมือกันจะเป็นไป อย่างสร้างสรรค์ 1. ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ตั้งแต่เริ่มต้น 1. ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ตั้งแต่เริ่มต้น 2. ทำให้ “ เห็น ” ข้อมูลข่าวสาร 2. ทำให้ “ เห็น ” ข้อมูลข่าวสาร 3. ข้อมูลข่าวสารต้องเคลื่อนย้ายได้ 3. ข้อมูลข่าวสารต้องเคลื่อนย้ายได้ 4. เพลินและสนุกกับการคิดและทำ ร่วมกัน 4. เพลินและสนุกกับการคิดและทำ ร่วมกัน

16 กระบวนการร่วมมือกันจะเป็นไป อย่างสร้างสรรค์ 4. มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน 4. มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน 5. สมาชิกเครือข่ายมีอิสระ 5. สมาชิกเครือข่ายมีอิสระ 6. เชื่อมโยงกันตามความสมัครใจ 6. เชื่อมโยงกันตามความสมัครใจ 7. มีผู้นำหลายคน 7. มีผู้นำหลายคน 8. มีความสัมพันธ์ติดต่อกันทุก ระดับ 8. มีความสัมพันธ์ติดต่อกันทุก ระดับ

17 ลักษณะหน่วยงานที่มีความร่วมมือที่ดี กับหน่วยงานอื่น แม้ว่าขนาดใหญ่แต่ก็ทำอะไรรวดเร็ว แม้ว่าขนาดใหญ่แต่ก็ทำอะไรรวดเร็ว มีการพูดคุยถกแถลงที่เปิดเผย ซื่อตรงเพื่อขจัดความคิดเห็นที่ไม่ เข้าท่า มีการพูดคุยถกแถลงที่เปิดเผย ซื่อตรงเพื่อขจัดความคิดเห็นที่ไม่ เข้าท่า มีการคิดร่วมกันและยอมรับนับถือการ ทำดี ของบุคคลแก่หน่วยงาน มีการคิดร่วมกันและยอมรับนับถือการ ทำดี ของบุคคลแก่หน่วยงาน

18 ประเด็นที่ ๓. ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่าย เท็คนิคการสร้างความร่วมมือ เท็คนิคการสร้างความร่วมมือ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การจัดทำข้อตกลง กติกา มารยาท การจัดทำข้อตกลง กติกา มารยาท

19 8 เท็คนิคของการจัดการสร้างความร่วมมือ 1. ทำให้รู้สึกถึงความเร่งด่วนที่ จำเป็นต้องมีเครือข่าย 1. ทำให้รู้สึกถึงความเร่งด่วนที่ จำเป็นต้องมีเครือข่าย - ประเมินสถานการณ์ด้านต่างๆที่มีผลกระทบต่อ ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของเครือข่ายความ ร่วมมือ - ประเมินสถานการณ์ด้านต่างๆที่มีผลกระทบต่อ ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของเครือข่ายความ ร่วมมือ - ชี้ให้เห็นวิกฤตและโอกาสทางเลือกของ ความสำเร็จ - ชี้ให้เห็นวิกฤตและโอกาสทางเลือกของ ความสำเร็จ 2. ก่อรูปกลุ่มแกนนำเครือข่าย - การรวมตัวกันของคนและกลุ่มที่มีพลังพอที่จะ ขับเคลื่อนความร่วมมือ - การรวมตัวกันของคนและกลุ่มที่มีพลังพอที่จะ ขับเคลื่อนความร่วมมือ - ทำกิจกรรมร่วมกันของแกนนำในลักษณะทีม - ทำกิจกรรมร่วมกันของแกนนำในลักษณะทีม

20 8 เท็คนิคของการสร้างความร่วมมือ 3. สร้างวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ 3. สร้างวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ - เขียนเป็นข้อกำหนดไปสู่ความสำเร็จ - เขียนเป็นข้อกำหนดไปสู่ความสำเร็จ 4. สื่อสารขยายการรับรู้และยอมรับในวิสัยทัศน์ใหม่ 4. สื่อสารขยายการรับรู้และยอมรับในวิสัยทัศน์ใหม่ - ใช้ทุกช่องทางในการสื่อวิสัยทัศน์ใหม่ - ใช้ทุกช่องทางในการสื่อวิสัยทัศน์ใหม่ - ใช้กลยุทธ์กลุ่มแกนนำทำเป็นตัวอย่าง - ใช้กลยุทธ์กลุ่มแกนนำทำเป็นตัวอย่าง 5. ขับเคลื่อนการกระทำระหว่างหน่วยงาน 5. ขับเคลื่อนการกระทำระหว่างหน่วยงาน - ลดอุปสรรค - ลดอุปสรรค - เปลี่ยนระบบและโครงสร้างที่บั่นทอนการเปลี่ยนแปลง - เปลี่ยนระบบและโครงสร้างที่บั่นทอนการเปลี่ยนแปลง - ส่งเสริม “ ความคิดใหม่ การกระทำใหม่ที่ดี ” - ส่งเสริม “ ความคิดใหม่ การกระทำใหม่ที่ดี ” 6. ชื่นชมความสำเร็จทีละเล็กละน้อย 6. ชื่นชมความสำเร็จทีละเล็กละน้อย - ชื่นชมการปรับปรุงผลงานที่เริ่มเกิดขึ้น - ชื่นชมการปรับปรุงผลงานที่เริ่มเกิดขึ้น - สรรเสริญคนที่ปรับปรุงตนเอง - สรรเสริญคนที่ปรับปรุงตนเอง - สร้างกระแสเชื่อมั่นในความสำเร็จแม้เป็นเรื่องเล็ก - สร้างกระแสเชื่อมั่นในความสำเร็จแม้เป็นเรื่องเล็ก

21 8 เท็คนิคของการสร้างความร่วมมือ 7. ผนึกกำลังผลความสำเร็จ 7. ผนึกกำลังผลความสำเร็จ - ก่อตัวเป็นคลื่นของการเปลี่ยนแปลง - ก่อตัวเป็นคลื่นของการเปลี่ยนแปลง - รีบปรับระบบโครงสร้างและนโยบายให้คล้อยตาม - รีบปรับระบบโครงสร้างและนโยบายให้คล้อยตาม - ตอกย้ำความเชื่อมั่นด้วยโครงการใหม่ - ตอกย้ำความเชื่อมั่นด้วยโครงการใหม่ - ใช้แกนนำใหม่ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ - ใช้แกนนำใหม่ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ 8. ปลูกฝังวัฒนธรรมทำงานแบบเครือข่าย 8. ปลูกฝังวัฒนธรรมทำงานแบบเครือข่าย - ให้ระบุ ผลงานที่ดีมาจากความร่วมมือที่ดี - ให้ระบุ ผลงานที่ดีมาจากความร่วมมือที่ดี - มีภาวะผู้นำที่ดีและการจัดการที่ดี - มีภาวะผู้นำที่ดีและการจัดการที่ดี - ให้เห็นว่าพฤติกรรมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน นำไปสู่ความสำเร็จของวัตถุประสงค์ - ให้เห็นว่าพฤติกรรมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน นำไปสู่ความสำเร็จของวัตถุประสงค์ - ร่วมกันคิดค้นหนทางที่พัฒนาภาวะผู้นำ - ร่วมกันคิดค้นหนทางที่พัฒนาภาวะผู้นำ - สร้างผู้นำ เครือข่ายความร่วมมือรุ่นใหม่ - สร้างผู้นำ เครือข่ายความร่วมมือรุ่นใหม่

22 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน บริหารงานแบบทุกคนมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารมีหน้าที่ในการเป็นผู้อำนวยความสะดวก สร้างวิสัยทัศน์ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมแข็งขันในกระบวนการ ทำงาน ทุกคนเป็นกำลังสำคัญของกลุ่ม ผู้ปฏิบัติงานเห็นและเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง งาน

23 การสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ควรจัดทำข้อตกลงให้เป็นลายลักษณ์อักษร I. ข้อมูลพื้นฐาน : ใคร, ทำอะไร, ช่วงเวลาใด II. หน้าที่ของเครือข่าย III. เงิน / ทรัพยากรที่ใช้ IV. ระบบบริหารจัดการ A. การวางแผนและตัดสินใจ B. การติดต่อสื่อสาร C. การกำกับติดตาม D. การจัดทำรายงานและการจัดทำฐานข้อมูล V. งานบริหารทั่วไป 48

24 ๔. การประเมินความสำเร็จของ เครือข่าย อุปสรรคอยู่ที่ไหน อุปสรรคอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่ไหน ทำอย่างไรให้เครือข่ายยั่งยืน ทำอย่างไรให้เครือข่ายยั่งยืน

25 อุปสรรคของการจัดการ ความร่วมมือ 1. ผู้คนรู้สึกว่าเป็นเรื่องยาก ขาดพลังพอที่จะทำ ให้เครือข่ายความร่วมมือเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 1. ผู้คนรู้สึกว่าเป็นเรื่องยาก ขาดพลังพอที่จะทำ ให้เครือข่ายความร่วมมือเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 2. ไม่เห็นความก้าวหน้า ไม่ได้กำหนดการ ทำงานและความสำเร็จทีละขั้นตอน 2. ไม่เห็นความก้าวหน้า ไม่ได้กำหนดการ ทำงานและความสำเร็จทีละขั้นตอน 3. ขาดความวิริยะในการผลักดันให้มีความ ร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 3. ขาดความวิริยะในการผลักดันให้มีความ ร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 4. ไม่ได้ปลูกฝัง “ ความร่วมมือกัน ” ให้เป็น วัฒนธรรมของหน่วยงาน 4. ไม่ได้ปลูกฝัง “ ความร่วมมือกัน ” ให้เป็น วัฒนธรรมของหน่วยงาน 5. แย่งผลงานกัน หรือรู้สึกถูกชุบมือ เปิบ 5. แย่งผลงานกัน หรือรู้สึกถูกชุบมือ เปิบ

26 อุปสรรคของการจัดการ ความร่วมมือ 6. ผู้คนนิ่งนอนใจ เห็นว่าเครือข่ายความ ร่วมมือเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นเร่งด่วน 6. ผู้คนนิ่งนอนใจ เห็นว่าเครือข่ายความ ร่วมมือเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นเร่งด่วน 7. ขาดแรงผลักดันที่มากพอจากกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูง 7. ขาดแรงผลักดันที่มากพอจากกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูง 8. ขาดวิสัยทัศน์ที่มีพลังชี้นำการ เปลี่ยนแปลง 8. ขาดวิสัยทัศน์ที่มีพลังชี้นำการ เปลี่ยนแปลง 9. ไม่สามารถสื่อสารวิสัยทัศน์ให้รู้และ ยอมรับร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 9. ไม่สามารถสื่อสารวิสัยทัศน์ให้รู้และ ยอมรับร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

27 หัวใจสำคัญของความสำเร็จของ เครือข่ายคือการถอดบทเรียน ๑. การสรุปบทเรียน (Lesson learned) ๑. การสรุปบทเรียน (Lesson learned) ๒. การถอดบทเรียน (Lesson distilled) ๒. การถอดบทเรียน (Lesson distilled) ๓. การถอดรหัสการพัฒนา (Development decoded) ๓. การถอดรหัสการพัฒนา (Development decoded)

28 ๑. การสรุปบทเรียน (Lesson learned) ที่มา : ประชาสรรค์ แสนภักดี (www.prachasan.com) สรุปข้อมูลที่ได้ทำงานทั้งหมดออกมา สรุปข้อมูลที่ได้ทำงานทั้งหมดออกมา อาจสรุปเป็นเอกสาร หรือสื่ออื่นๆ อาจสรุปเป็นเอกสาร หรือสื่ออื่นๆ โดยผู้ร่วมโครงการร่วมกันสรุป โดยผู้ร่วมโครงการร่วมกันสรุป หัวใจสำคัญของการสรุปบทเรียนอยู่ที่ ผู้เข้าร่วมการสรุปบทเรียนจะต้องตก ผลึกความคิดจึงจะได้บทเรียนที่ สมบูรณ์ หัวใจสำคัญของการสรุปบทเรียนอยู่ที่ ผู้เข้าร่วมการสรุปบทเรียนจะต้องตก ผลึกความคิดจึงจะได้บทเรียนที่ สมบูรณ์

29 ๒. การถอดบทเรียน (Lesson distilled) เกิดขึ้นต่อจากการสรุปบทเรียน เกิดขึ้นต่อจากการสรุปบทเรียน โดยดึงเอาบางสิ่งออกมาจากบทเรียน ให้ได้งานหรือความสำเร็จ (Best Practice) โดยดึงเอาบางสิ่งออกมาจากบทเรียน ให้ได้งานหรือความสำเร็จ (Best Practice) รวมทั้งความล้มเหลวที่เกิดขึ้น (Bad Practice) รวมทั้งความล้มเหลวที่เกิดขึ้น (Bad Practice) หลักในการถอดบทเรียนอยู่ที่กรอบแนวคิดที่ใช้จับ ประเด็น หลักในการถอดบทเรียนอยู่ที่กรอบแนวคิดที่ใช้จับ ประเด็น เช่น บทเรียนการบริหารการพัฒนาองค์กร จะเลือก ทำ เช่น บทเรียนการบริหารการพัฒนาองค์กร จะเลือก ทำ SWOT ANALYSIS หรือบทเรียนในการทำงานของทีม จะสรุปเป็นคู่มือ ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน หรือบทเรียนในการทำงานของทีม จะสรุปเป็นคู่มือ ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน

30 FORD BEST PRACTICE REPLICATION PROCESS ( http://www.ikmagazine.com/) คณะทำงานเสนอแนวปฏิบัติ ต่อผู้ประสานงานกลาง ตัดสินใจเลือกแนว ปฏิบัติ / เพชร จัดทำเกณฑ์คัดเลือก เสนอทุกหน่วยเกี่ยวข้อง 1. สะสมแผนปฏิบัติที่พิสูจน์ดีแล้ว 2. สื่อสารสิ่งที่ต้องปฏิบัติ คณะทำงานแต่ละจุด วิเคราะห์ สิ่งที่ต้องปฏิบัติ คณะตัดสินใจ หากตกลงจะ ทำเมื่อไร หากไม่เพราะเหตุใด 3. จัดการกระบวนการทำงาน TO DO 30 Days! JAN FEB MAR ผู้ประสานงานแจ้งกลับการดัด สินใจผ่านอีเมล์และเว็บ ตัด ข้อด้อยทิ้งไป คณะทำงานสรุปข้อมูลให้คณะ ผู้บริหารเพื่อสรุปภาพรวมและลง มือปฏิบัติ ทุกคนยอมรับ ผลงาน IN RECOGNITION OF REPLICATING HIGH VALUE IDEAS แจ้งสิ่งที่เลือกปฏิบัติให้ทุกหน่วยโดย มีผู้ประสานและใช้อีเมล์และเว็บ

31 ๓. การถอดรหัสการพัฒนา (Development decoded) คือ การเปิดกุญแจรหัสที่หากไม่ตรงก็ไม่สามารถจะ เปิดได้ คือ การเปิดกุญแจรหัสที่หากไม่ตรงก็ไม่สามารถจะ เปิดได้ หลักการถอดรหัส อยู่ที่นำ Best หรือ Bad Practice ที่ ได้จากการถอดบทเรียนมาวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อหา คำ (word) หรือประเด็น (issue) หลัก ที่ใช้แทนหรือ อธิบายสิ่งนั้น หลักการถอดรหัส อยู่ที่นำ Best หรือ Bad Practice ที่ ได้จากการถอดบทเรียนมาวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อหา คำ (word) หรือประเด็น (issue) หลัก ที่ใช้แทนหรือ อธิบายสิ่งนั้น เช่น ศ. นพ. ประเวศ วะสี ได้ถอดรหัสการพัฒนาของ เช่น ศ. นพ. ประเวศ วะสี ได้ถอดรหัสการพัฒนาของ ในหลวง ในหลวง - ความดี (Goodness) - ความดี (Goodness) - วัฒนธรรมชุมชน (Community) และ - วัฒนธรรมชุมชน (Community) และ - ความรู้ (Knowledge) - ความรู้ (Knowledge) นำรหัสการพัฒนาไปใส่ในกระบวนการ (coding) เช่น หากจะ ทำโครงการ หรือการบริหารองค์กร ก็ใส่รหัส ความดี (G) ชุมชน (C ) และ ความรู้ (K) เข้าไปด้วย นำรหัสการพัฒนาไปใส่ในกระบวนการ (coding) เช่น หากจะ ทำโครงการ หรือการบริหารองค์กร ก็ใส่รหัส ความดี (G) ชุมชน (C ) และ ความรู้ (K) เข้าไปด้วย

32 รหัสการพัฒนาคนยุคใหม่แบบ เศรษฐกิจพอพียงของในหลวง รหัสการพัฒนาคนยุคใหม่แบบ เศรษฐกิจพอพียงของในหลวง ( ที่มา : ศ. นพ. ประเวศ วะสี ) ( ที่มา : ศ. นพ. ประเวศ วะสี ) รหัสการ พัฒนาคนตาม เศรษฐกิจ กระแส เศรษฐกิจพอพียง ๑. พลังความดี / นโยบาย ๑. พลังความดี / นโยบาย ๓. พลัง ชุมชน ๒. พลัง ความรู้ ๒. พลัง ความรู้ 54

33 ถอดรหัส 7 บริษัท กลุ่ม ปตท. The Code to Growth การถอดรหัสสู่ การเติบโตอย่างยั่งยืน

34 คำถามคำตอบที่ใช้ประเมินผล การทำงานของเครือข่าย 1. การร่วมมือกัน อยู่ในรูปแบบใด 2. ความร่วมมือ อยู่ในระดับใด 3. ความคิดของทั้งสองฝ่ายตรงกับสภาพและปัญหา ของหน่วยงานหรือไม่ 4. การทำงานในรูปแบบความร่วมมือมีความสำคัญ ต่อองค์กรในระดับสูงเพียงใด 5. นอกจากร่วมมือกันแล้วทั้งสองฝ่ายยังไปทำ ข้อตกลงกับหน่วยอื่นๆอีกหรือไม่ 6. มีบทบาทในการตัดสินใจในกระบวนการทำงาน ของเครือข่ายหรือไม่

35 คำถามคำตอบที่ใช้ประเมินผล การทำงานของเครือข่าย 7. มีพันธะหรือแสดงความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกัน หรือไม่ 8. มีความรู้สึกเป็นเจ้าของเข้าไปแก้ไขช่วยให้ งานสำเร็จบ้างหรือไม่ 9. มีการแสดงความรับผิดชอบในการระบุและแก้ไข ปัญหาที่เกิดจากความไม่เท่าเทียมกันในปัญหาสุขภาพ จากหน่วยที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 10. มีกระบวนการให้บุคคลได้รับความสนใจเข้าไปร่วม แก้ปัญหาด้วยหรือไม่

36 คำถามคำตอบที่ใช้ประเมินผลการ ทำงานของเครือข่าย 11. มีหน่วยงานอาสาสมัครเข้าไปร่วมทำงานด้วย หรือไม่ 12. จะให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้ามามีบทบาทมาก ขึ้นได้อย่างไร 13. ทำอย่างไรจะช่วยให้ทุกฝ่ายรับผิดชอบร่วมทำงาน เพื่อช่วยผู้ด้อยโอกาส 14. ทำอย่างไรให้หน่วยงานในพื้นที่ได้รับอุปกรณ์การ สนับสนุนให้ทำงานช่วยผู้ด้อยโอกาสได้มากขึ้น 15. ทำอย่างไรให้นักวิชาชีพ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีบทบาทช่วยแก้ปัญหา 27

37 คำถามคำตอบที่ใช้ประเมินผลการ ทำงานของเครือข่าย 16. ทำอย่างไรการผลักดันให้เป็นวาระ แห่งชาติเป็นปัญหาที่แท้จริงและได้รับการ สนับสนุนแก้ไขได้จริง 17. จะร่วมมือกันจัดทำโครงการสู่การปฏิบัติ จริงได้อย่างไร 18. จะช่วยแก้ไขความไม่เท่าเทียมขอ เครือข่ายได้อย่างไร 29

38 ประเด็นที่ ๕. ตัวอย่างการสร้างเครือข่าย - ตัวอย่างเครือข่ายทางแนวคิด - ตัวอย่างเครือข่ายระดับกระทรวง / กรม - ตัวอย่างหน่วยงานกับชุมชน

39 ตัวอย่างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่าง แนวคิดการศึกษากับสุขภาพ ( ที่มา Jack T. Jones, WHO, Geneva) - การศึกษาเป็นรากฐานในการสร้างสุขภาพ - เด็กสุขภาพดีทำให้เรียนดี - การเข้าชั้นเรียนเป็นผลจากภาวะสุขภาพ หากป่วยทำ ให้ขาดเรียน - - ภาวะที่เกิดจากตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ถูกทำร้าย รุนแรง ถูกกระทำละเมิดทางเพศ ป่วยจากโรคติดต่อมี ผลกระทบต่อการเรียนรู้ - - สภาพการจัดการศึกษาและนโยบายของสถานศึกษามี ผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของนักเรียน 4

40 มุมมองด้านการศึกษาต่อ การสร้างเสริมสุขภาพนักเรียน 1. ครูส่วนใหญ่มีทักษะการสอน รู้วิธีสอน แต่มัก สอนสุขภาพภาคทฤษฎี การเรียนการสอนทักษะชีวิตเป็นนวัตกรรมที่ดี ที่สุด แต่ใช้มานานกว่า 10 ปีแล้ว ครูอยากได้วิธีปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนจะมี อะไรใหม่ๆอีกหรือไม่ ครูเองก็มีสุขภาพไม่ดี ควรได้รับการดูแลจาก ผู้บริหารด้วย 10

41 มุมมองด้านการศึกษาต่อ การสร้างเสริมสุขภาพนักเรียน 2. โรงเรียนต้องการการสนับสนุนจากกระทรวง สาธารณสุขในการจัดกิจกรรมบริการ สุขภาพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้าง สุขนิสัย ปัญหาคือใครควรริเริ่ม ระหว่างกระทรวง ศึกษาธิการหรือกระทรวงสาธารณสุข ทำอย่างไรโครงการร่วมข้ามกระทรวงจะอยู่ ยืดยั่งยืน 11

42 มุมมองด้านการศึกษาต่อ การสร้างเสริมสุขภาพนักเรียน 3. นโยบายสุขภาพของกระทรวงศึกษาจะต้อง มาจากนโยบายของรัฐมนตรีและรัฐบาล ต้องขับเคลื่อนให้เป็นวาระชาติจึงจะได้รับ ความสนใจและเงินอุดหนุนจากรัฐ นักการเมืองมักอยู่สั้น สนใจโครงการที่ ได้รับผลเร็วดีในสายตาคนทั่วไป ทำให้ งานไม่ยั่งยืน 12

43 มุมมองด้านการศึกษาต่อ การสร้างเสริมสุขภาพนักเรียน 4. ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานการศึกษากับหน่วยสาธารณสุข ต้องการทีมทำงานมืออาชีพ ทีมควรประกอบด้วยผู้ประสานงาน ผู้อำนวยการหรือผู้จัดการโครงการ ผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ ต่างประเทศ จึงจะทำให้โครงการเดินหน้า ปัญหาคือจะหาทีมดีทั้งสองฝ่ายได้จากที่ ไหน 14

44 มุมมองด้านการศึกษาต่อ การสร้างเสริมสุขภาพนักเรียน 5. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจาก ชุมชนขึ้นกับฝีมือของผู้บริหาร สถานศึกษาและทีมงาน จำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้ทำงานได้ ผู้บริหารต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และมีทักษะมนุษยสัมพันธ์ 15

45 การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ตัวอย่างเช่นหน่วยการศึกษา กับหน่วยงานสาธารณสุข 1. พัฒนาความร่วมมือในกลุ่มผู้กำหนดนโยบาย สุขภาพกับนโยบายการศึกษา 1. พัฒนาความร่วมมือในกลุ่มผู้กำหนดนโยบาย สุขภาพกับนโยบายการศึกษา 2. กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานประจำเพื่อ ติดตามการทำงานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับกระทรวงสาธารณสุข 2. กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานประจำเพื่อ ติดตามการทำงานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับกระทรวงสาธารณสุข 3. แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน หรือ กรรมการระดับชาติรับผิดชอบการทำงานร่วมกัน 3. แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน หรือ กรรมการระดับชาติรับผิดชอบการทำงานร่วมกัน 21

46 การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การศึกษากับหน่วยงานสาธารณสุข การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การศึกษากับหน่วยงานสาธารณสุข 4. กำหนดเป็นวาระแห่งชาติให้เกิดการผลักดันจาก 4. กำหนดเป็นวาระแห่งชาติให้เกิดการผลักดันจาก ฝ่ายการเมืองและทีมวิชาชีพจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง ฝ่ายการเมืองและทีมวิชาชีพจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง 5. หากเป็นไปได้ในกฎหมายของหน่วยงานด้านสุขภาพ ให้กำหนดมีผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการร่วมเป็น กรรมการบริหารด้วย 5. หากเป็นไปได้ในกฎหมายของหน่วยงานด้านสุขภาพ ให้กำหนดมีผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการร่วมเป็น กรรมการบริหารด้วย 6. ให้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง หน่วยงานและมีระบบกำกับติดตามให้ทำงาน 6. ให้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง หน่วยงานและมีระบบกำกับติดตามให้ทำงาน ก้าวหน้าตามข้อตกลง ก้าวหน้าตามข้อตกลง 22

47 การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การศึกษากับหน่วยงานสาธารณสุข 7. ค้นหาและเชิญหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้า มาร่วมมือ เช่น การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การศึกษากับหน่วยงานสาธารณสุข 7. ค้นหาและเชิญหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้า มาร่วมมือ เช่น - ทุกหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข - องค์กรเอกชนด้านสุขภาพ - หน่วยงานทางการศึกษา เช่น : สมาคม ผู้ปกครอง, สมาคมวิชาการ, มหาวิทยาลัย 23

48 การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การศึกษากับหน่วยงานสาธารณสุข การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การศึกษากับหน่วยงานสาธารณสุข 8. ความร่วมมือกันควรให้เครดิตเป็น ผลงานและมีคุณค่าต่อองค์กร เป้าหมายบรรลุได้จริง เป้าหมายบรรลุได้จริง มีรูปแบบการทำงานร่วมกันเชิง ทางการ มีรูปแบบการทำงานร่วมกันเชิง ทางการ มีผู้รับผิดชอบและบริหารที่เป็นมือ อาชีพ มีผู้รับผิดชอบและบริหารที่เป็นมือ อาชีพ 24

49 กรณีตัวอย่างการสร้างเครือข่าย การทำงานระหว่างศธ กับสธ ริเริ่มโดยศธ. ริเริ่มโดยศธ. ศธ. ตระหนักเป็นปัญหา ของกระทรวง ศธ. ตระหนักเป็นปัญหา ของกระทรวง มองหาความช่วยเหลือ จากภายนอก มองหาความช่วยเหลือ จากภายนอก ใช้งบทั้งหมดหรือ บางส่วนจากศธ. ใช้งบทั้งหมดหรือ บางส่วนจากศธ. มีหน่วยงานและ ผู้รับผิดชอบของศธ. ดำเนินการ มีหน่วยงานและ ผู้รับผิดชอบของศธ. ดำเนินการ เป็นผู้ยกร่างข้อบันทึก เป็นผู้ยกร่างข้อบันทึก ริเริ่มโดยสธ. ตระหนักปัญหาแก้ไขได้จาก คนในวิชาชีพสาธารณสุข บางครั้งเข้ามาช่วยโดยไม่ ถามหรือไม่มีการร้องขอ ใช้งบของสธ. ทั้งหมดหรือ บางส่วน กำหนดประเด็นให้เป็นวาระ ชาติเพื่อได้เงินจากรัฐ เจ้าหน้าที่สธ. เป็นผู้รับผิดชอบ โครงการ 37

50 1. พัฒนาโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร โดยกรมอนามัย เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ 36 แห่ง ระดับเพชร โดยกรมอนามัย เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ 36 แห่ง 2. สพฐ. ขยายสู่โรงเรียนในฝัน ให้ครอบคลุม 185 เขตๆ ละ 1 แห่ง 3. เฝ้าระวังเด็กวัยเรียน ไม่ให้มี เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เพื่อลดปัญหาคลอดบุตรก่อนอายุ 20 ปี 50 ความร่วมมือระหว่าง สพฐ. กับกรม อนามัย ปี 2553 4. ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมแปรง ฟันหลังอาหาร กลางวันทุกวัน เพื่อให้นักเรียนอายุ 12 ปี มีฟันผุ ไม่เกินร้อยละ 45

51 6. ส้วมได้มาตรฐาน ร้อยละ 60 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กอายุ 6-18 ปี มีภาวะโภชนาการดี มีส่วนสูงตาม เกณฑ์ ( ไม่เตี้ย ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 83 และ รูปร่างสมส่วน ( ไม่อ้วนไม่ผอม ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 76 51 ความร่วมมือระหว่าง สพฐ. กับกรม อนามัย ปี 2553

52 ปัญหาการทำงานร่วมกันข้ามกระทรวง ปัญหาการทำงานร่วมกันข้ามกระทรวง 1. สธ. ติดต่อโรงเรียนโดยตรงไม่ผ่านศธ ทำให้ ไม่รับรู้และไม่ได้รับการสนับสนุนจากต้นสังกัด 1. สธ. ติดต่อโรงเรียนโดยตรงไม่ผ่านศธ ทำให้ ไม่รับรู้และไม่ได้รับการสนับสนุนจากต้นสังกัด 2. หลายหน่วยงานสั่งตรงไปที่สถานศึกษาทำให้ สถานศึกษาต้องทำงานหนัก บางครั้งซ้ำซ้อน 2. หลายหน่วยงานสั่งตรงไปที่สถานศึกษาทำให้ สถานศึกษาต้องทำงานหนัก บางครั้งซ้ำซ้อน 3. งานบางโครงการขึ้นกับความสนใจของ หน่วยงานผู้สนับสนุน เมื่อหมดเงินจบโครงการ โดยไม่ตรงความต้องการของสถานศึกษา 3. งานบางโครงการขึ้นกับความสนใจของ หน่วยงานผู้สนับสนุน เมื่อหมดเงินจบโครงการ โดยไม่ตรงความต้องการของสถานศึกษา 4. หน่วยงานใช้เป็นผลงานของตนโดยไม่คำนึง ว่าเป็นผลงานร่วมกัน 4. หน่วยงานใช้เป็นผลงานของตนโดยไม่คำนึง ว่าเป็นผลงานร่วมกัน

53 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานกับชุมชน 1. ค้นหาความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในพื้นที่ใน ชุมชน : ผู้มีอิทธิพลทางความคิด / นักการเมืองท้องถิ่น / ผู้นำศาสนา / ภูมิปัญญาชาวบ้านผู้นำชนกลุ่มน้อย / ผู้นำ เชิงวัฒนธรรม ฯลฯ 1. ค้นหาความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในพื้นที่ใน ชุมชน : ผู้มีอิทธิพลทางความคิด / นักการเมืองท้องถิ่น / ผู้นำศาสนา / ภูมิปัญญาชาวบ้านผู้นำชนกลุ่มน้อย / ผู้นำ เชิงวัฒนธรรม ฯลฯ 2. หาความร่วมมือจากหน่วยเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเช่น อาสาสมัคร หน่วยเอกชน มูลนิธิจัดกิจกรรมร่วมกันเช่น - โรงเรียนจัดหลักสูตรพิเศษให้บริการบุคคลภายนอกเข้ามาเรียนรู้ เรื่องสุขภาพ - สำรวจความต้องการของนักเรียนและบุคลากร - ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร - ทำงานร่วมกับผู้ปกครอง - ร่วมกันดูแลสภาพแวดล้อมรอบโรงเรียน - ร่วมกันดูแลสภาพแวดล้อมรอบโรงเรียน 25

54 ข้อเสนอการสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับชุมชน 3. สำรวจประเด็นเนื้องานที่เป็นที่สนใจของ หน่วยงานและชุมชน 4. จัดกิจกรรมที่เน้นการร่วมมือกันทั้งหน่วยงาน 5. พัฒนาให้ทีมและบุคลากรมีความรู้ทักษะใหม่ๆ 6. หน่วยงานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและเป็น ที่ยอมรับของชุมชน 7. มีการทำงานที่เป็นระบบเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย กับกลุ่มชุมชน 8. มีทิศทางและเป้าหมายการทำงานร่วมกันที่ ชัดเจนและให้รายงานความก้าวหน้าเพื่อให้มี การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร 28

55 9. ค้นหาแหล่งสนับสนุนทรัพยากรให้ ได้มาเพื่อการทำงานให้เกิดผล 10. สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมใน แบบประชาธิปไตยระหว่าง หน่วยงานกับชุมชน ข้อเสนอการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานกับชุมชน 30

56 ประเด็นที่ ๖. กรณีศึกษาเครือข่าย การออกกำลังกายที่มีอยู่จริง - สสส. แม่ข่ายผู้อุดหนุนทางการ เงินผ่านโครงการกับภาคีเครือข่าย - สปสช. แม่ข่ายกับภาคีผู้ ให้บริการ (Service Providers) - สช. แม่ข่ายทางนโยบาย กับภาคี การเรียนรู้, ภาคีข้อมูล - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - กระทรวงสาธารณสุข

57 ตัวอย่างการใช้ยุทธศาสตร์การทำงานขององค์กร ที่ประสบความสำเร็จในการสร้างเครือข่าย สำนักงานกองทุนสนับสนุนและ สำนักงานกองทุนสนับสนุนและ สร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.) - ยุทธศาสตร์สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากทุกภาค - ไม่ทำเอง ให้เงินคนอื่นมาช่วยทำ - กำหนดประเด็นงานสุขภาพชัดเจน เพื่อให้มาทำตรง ความต้องการ - ใช้กฎหมายมี พ. ร. บ. ทำให้ได้เงิน 2% จากภาษีการ จำหน่ายสุรา - มีระบบคณะกรรมการ 2 ชุด ถ่วงดุลกันคือ คณะกรรมการบริหาร + คณะประเมิน และมีการ ประเมินโครงการที่อุดหนุนไป

58 สสส. กับภาคีเครือข่ายสุขภาพ http://www.accident.or.th/ http://www.accident.or.th/ http://www.familynetwork.or.th/ http://www.familynetwork.or.th/ http://www.rdh.psu.ac.th/ http://www.rdh.psu.ac.th/ http://www.sponsorship-thaihealth.com/ http://www.sponsorship-thaihealth.com/ http://www.hiso.or.th/ http://www.hiso.or.th/ http://www.trc.or.th/th/index.php http://www.trc.or.th/th/index.php http://www.inetfoundation.or.th/ http://www.inetfoundation.or.th/ http://www.dekthaidoodee.com/ http://www.dekthaidoodee.com/ http://www.thainhf.org/ http://www.thainhf.org/ http://www.thaigreenmarket.com/ http://www.thaigreenmarket.com/ http://www.noviolenceinschools.net/ http://www.noviolenceinschools.net/

59 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ แห่งชาติ http://www.nationalhealth.or.th ๑ ) สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ : ใช้อาณาบริเวณที่ แสดงขอบเขตเป็นตัวตั้งในการดำเนินการ ๒ ) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น : ใช้ประเด็นเป็น ตัวตั้งในการดำเนินการ ๓ ) สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ : เป็นกระบวนการใน ระดับชาติ ( ต้องจัดอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ) http://www.hmusic.org/ โครงการดนตรีสร้างปัญญา http://www.hmusic.org/ โครงการดนตรีสร้างปัญญา http://www.hmusic.org/ โครงการดนตรีสร้างปัญญา http://www.hmusic.org/ โครงการดนตรีสร้างปัญญา http://healthnet.md.chula.ac.th http://healthnet.md.chula.ac.th http://healthnet.md.chula.ac.th http://www.hpp-hia.or.th/ เวปไซต์เพื่อสุขภาพที่ดีของ คนไทย http://www.hpp-hia.or.th/ เวปไซต์เพื่อสุขภาพที่ดีของ คนไทย http://www.hpp-hia.or.th/ http://www.hpp-hia.or.th/ http://www.thaihealth.info/ http://www.thaihealth.info/ http://www.thaihealth.info/

60 สมัชชาสุขภาพ

61 เครือข่ายการออกกำลังกายที่มีอยู่ จริงในประเทศไทย 1. เครือข่ายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจังหวัด นครสวรรค์ http://www.nsm.go.th/ 1. เครือข่ายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจังหวัด นครสวรรค์ http://www.nsm.go.th/http://www.nsm.go.th/ 2. เครือข่ายชมรมจักรยานเชียงใหม่ 2. เครือข่ายชมรมจักรยานเชียงใหม่ http://www.cmcycling.org 3. เครือข่ายชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ๒๕๓ ชมรม กรมพลศึกษา http://www.osrd.go.th/ 3. เครือข่ายชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ๒๕๓ ชมรม กรมพลศึกษา http://www.osrd.go.th/

62 โครงการนำกีฬาไทเก็กสร้างเครือข่ายในกลุ่มเยาวชน http://www.pcuinnovation.com/pcu/546 โครงการนำกีฬาไทเก็กสร้างเครือข่ายในกลุ่มเยาวชน http://www.pcuinnovation.com/pcu/546 กลุ่มเกิดแนวคิดในการช่วยดูแลและสร้างเสริม สุขภาพใกล้บ้าน ซึ่งกันและกัน จากชมรมสู่ ชมรม สู่ชุมชน สู่ตำบล และสู่อำเภอ จึงเกิด โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแบบไทเก็ก กลุ่มเกิดแนวคิดในการช่วยดูแลและสร้างเสริม สุขภาพใกล้บ้าน ซึ่งกันและกัน จากชมรมสู่ ชมรม สู่ชุมชน สู่ตำบล และสู่อำเภอ จึงเกิด โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแบบไทเก็ก ชมรมกีฬาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพไทเก็กจังหวัด สตูล ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล และจังหวัด ตลอดจนองค์กรเอกชนอื่นๆ อย่าง สม่ำเสมอ ได้รับรางวัลชมรมออกกำลังกาย ดีเด่น ระดับเขต ชมรมกีฬาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพไทเก็กจังหวัด สตูล ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล และจังหวัด ตลอดจนองค์กรเอกชนอื่นๆ อย่าง สม่ำเสมอ ได้รับรางวัลชมรมออกกำลังกาย ดีเด่น ระดับเขต ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางช่อมาลี นาตบรรพต ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางช่อมาลี นาตบรรพต ชุมชน : 150/1 ถ. สถิตยุติธรรม อ. เมือง จ. สตูล ชุมชน : 150/1 ถ. สถิตยุติธรรม อ. เมือง จ. สตูล

63 โครงการที่ดำเนินงานปีงบประมาณ 2553 ชื่อหน่วยงาน : กองออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ กรมอนามัย http://doc.anamai.moph.go.th/project จัด ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้กับ จนท.ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสำนักงาน สาธารณสุข 75 จังหวัด ที่รับผิดชอบงาน ออกกำลังกาย

64 บทส่งท้าย : ข้อเสนอสมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและ นันทนาการแห่งประเทศไทย สวมบทบาทแม่ข่าย 1. แม่ข่ายบูรณาการ CONCEPTS สุขภาพ + กีฬา + นันทนาการ 1. แม่ข่ายบูรณาการ CONCEPTS สุขภาพ + กีฬา + นันทนาการ สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ โลก, ทวีป, ประเทศ ในการบูรณาการ สุขภาพ + กีฬา + นันทนาการ สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ โลก, ทวีป, ประเทศ ในการบูรณาการ สุขภาพ + กีฬา + นันทนาการ แม่ข่ายจัดการองค์ความรู้เรื่องที่ได้บูรณาการสุขภาพ + กีฬา + นันทนาการ แม่ข่ายจัดการองค์ความรู้เรื่องที่ได้บูรณาการสุขภาพ + กีฬา + นันทนาการ สร้างเครือข่ายผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งทำงานได้เร็ว ประหยัด ทันสมัย ทั่วถึง สร้างเครือข่ายผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งทำงานได้เร็ว ประหยัด ทันสมัย ทั่วถึง ถอดบทเรียนจากการเรียนรู้จากภาคีเครือข่าย ถอดบทเรียนจากการเรียนรู้จากภาคีเครือข่าย

65 บทส่งท้าย : ข้อเสนอ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการแห่งประเทศไทย สวมบทบาทแม่ ข่าย ๒. เป็นผู้เสนอแนะให้บรรจุเรื่องการออก กำลังกายให้อยู่ในใส่ไว้ในแผนอื่นๆ ๒. เป็นผู้เสนอแนะให้บรรจุเรื่องการออก กำลังกายให้อยู่ในใส่ไว้ในแผนอื่นๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนสุขภาพแห่งชาติ, แผนสุขภาพแห่งชาติ, แผนปฎิรูปการศึกษา, แผนปฎิรูปการศึกษา, แผนท่องเที่ยวแห่งชาติ, แผนท่องเที่ยวแห่งชาติ, แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด, เทศบาล, อบจ, อบต. แผนพัฒนาจังหวัด, เทศบาล, อบจ, อบต.

66 บทส่งท้าย : ข้อเสนอการสร้างเครือข่าย สายสัมพันธ์ส่วนบุคคล เข้าไปสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมทางวิชาชีพเพื่อ ได้รับข่าวสารทางอีเมลฟรี http://www.vichealth.vic.gov.au/ Vic health http://www.vichealth.vic.gov.au/ http://www.healthway.wa.gov.au/ The Western Australian Health Promotion Foundation http://www.healthway.wa.gov.au/ http://www.dsr.wa.gov.au/ Department of Sport and Recreation, Australia http://www.dsr.wa.gov.au/ http://www.aahperd.org/ American Alliance for Health, Physical education, Recreation http://www.aahperd.org/ http://www.ichpersd.org/ International Council for Health, Physical education, Recreation, Sport and Dance http://www.ichpersd.org/

67 การสร้างเครือข่าย สายสัมพันธ์ส่วนบุคคล http://www.worldleisure.org/ World Leisure Organization http://www.worldleisure.org/ http://www.who.int/ World Health Origination http://www.who.int/ http://www.olympic.org The International Olympic Committee (IOC) http://www.olympic.org http://www.unesco.org/cigeps Intergovernmental Committee for Physical Education and Sport (CIGEPS) http://www.unesco.org/cigeps http://hivaidsclearinghouse.unesco.org/ HIVAIDS Clearinghouse http://hivaidsclearinghouse.unesco.org/

68 บทส่งท้าย : ข้อเสนอการสร้างเครือข่าย สายสัมพันธ์ส่วนบุคคล เข้าร่วมกิจกรรมชมรม สมาคมสายวิชาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมชมรม สมาคมสายวิชาชีพ เข้าร่วมเป็นกรรมการ คณะทำงาน เข้าร่วมเป็นกรรมการ คณะทำงาน รักษากิจกรรมกับกลุ่มเพื่อนอย่างน้อยปีละครั้ง รักษากิจกรรมกับกลุ่มเพื่อนอย่างน้อยปีละครั้ง เมื่อเปลี่ยนงานหรือที่อยู่ควรบอกกล่าวไปให้ทั่ว เมื่อเปลี่ยนงานหรือที่อยู่ควรบอกกล่าวไปให้ทั่ว สะสมนามบัตร, บันทึกข้อมูลหลังนามบัตรทุก ใบ และแจกนามบัตรของเรา สะสมนามบัตร, บันทึกข้อมูลหลังนามบัตรทุก ใบ และแจกนามบัตรของเรา ฝึกใช้ Internet, Twitter, Face Book เพื่อการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกใช้ Internet, Twitter, Face Book เพื่อการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ทักษะมนุษยสัมพันธ์ การเป็นผู้รับและผู้ให้ ใช้ทักษะมนุษยสัมพันธ์ การเป็นผู้รับและผู้ให้

69 ตัวอย่างฝึกบูรณาการแนวคิด(Concepts) ปรัชญาด้านกีฬาของข้าพเจ้า คือ ________________ ปรัชญาด้านสุขภาพของข้าพเจ้า คือ ________________ ปรัชญาด้านนันทนาการของข้าพเจ้า คือ ________________ ปรัชญาด้านการท่องเที่ยวของข้าพเจ้า คือ ________________ ปรัชญาด้านกีฬา สุขภาพ นันทนาการและการ ท่องเที่ยวของข้าพเจ้าคือ ______________

70 สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่าย การออกกำลังกายสุขภาพ โดย ดร. จรวยพร ธรณินทร์ กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ( ก. พ. ค.) วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2553 เวลา 10.00-11.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google