งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการ ออกแบบพัฒนา เว็บไซต์. กระบวนการออกแบบและ พัฒนาเว็บไซต์ เตรียมงานก่อนการ ออกแบบ วางโครงสร้าง เว็บไซต์ ปฏิบัติการผลิต เว็บไซต์ พัฒนาเนื้อหาพัฒนาเนื้อหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการ ออกแบบพัฒนา เว็บไซต์. กระบวนการออกแบบและ พัฒนาเว็บไซต์ เตรียมงานก่อนการ ออกแบบ วางโครงสร้าง เว็บไซต์ ปฏิบัติการผลิต เว็บไซต์ พัฒนาเนื้อหาพัฒนาเนื้อหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการ ออกแบบพัฒนา เว็บไซต์

2 กระบวนการออกแบบและ พัฒนาเว็บไซต์ เตรียมงานก่อนการ ออกแบบ วางโครงสร้าง เว็บไซต์ ปฏิบัติการผลิต เว็บไซต์ พัฒนาเนื้อหาพัฒนาเนื้อหา ดำเนินการและดูแล เว็บไซต์

3 4) วิเคราะห์ SWOT 3) รู้จักคู่แข่ง 1) รู้จักตัวเอง 2) รู้จัก กลุ่มเป้าหมา ย การเตรียม งานก่อนการ ออกแบบ

4 TTOO SSWW การ วิเคราะห์ SWOT SWOT

5 SWOT ของเว็บไซต์ “ สุนันทานิวส์ ”

6 โจทย์ของการออกแบบโจทย์ของการออกแบบ 1. ชื่อเว็บไซต์.............................................................. 2. วัตถุประสงค์............................................................ 3. กลุ่มเป้าหมาย.......................................................... 4. ปัญหา / คู่แข่ง.......................................................... 5. นโยบาย / ลักษณะเนื้อหา / อัต ลักษณ์............................................................................................................................................................................................... 1. ชื่อเว็บไซต์.............................................................. 2. วัตถุประสงค์............................................................ 3. กลุ่มเป้าหมาย.......................................................... 4. ปัญหา / คู่แข่ง.......................................................... 5. นโยบาย / ลักษณะเนื้อหา / อัต ลักษณ์...............................................................................................................................................................................................

7 กำหนด แผนผัง โครงสร้าง ข้อมูล กำหนด ขอบเขตของ เนื้อหาในเว็บ วาง โครงสร้าง เว็บไซต์

8 ContentContent Section 1 UncategorizedUncategorized Section 2 Categor y 2 Categor y 1 Categor y 2 Categor y 1 Article 2 Article 1 Article 2 Article 1 Article 2 Article 1

9 ตัวอย่างโครงสร้าง เว็บไซต์ ข่าวข่าว ไม่มีหมวดหมู่ไม่มีหมวดหมู่ คอลัมน์คอลัมน์ ข่าว ประชาค ม ข่าว การศึกษ า ในแสง ไฟ คำตอบ ชีวิต ประชาค ม 2 ประชาค ม 1 การศึกษ า 1 การศึกษ า 2 ในแสง ไฟ 2 ในแสง ไฟ 1 คำตอบ ชีวิต 1 คำตอบ ชีวิต 2 เกี่ยวกับ เรา

10 การประเมินผลงานการประเมินผลงาน การเลือก องค์ประกอบ และจัดวาง และจัดวาง ปฏิบัติการ ผลิต เว็บไซต์

11 องค์ประกอ บ ที่เป็น ตัวอักษร องค์ประกอ บ ที่เป็น ตัวอักษร

12 องค์ประกอบ ที่เป็นรูปภาพ องค์ประกอบ ที่เป็นรูปภาพ

13 องค์ประกอบ พื้นฐาน และ องค์ประกอบ อื่นๆ องค์ประกอบ พื้นฐาน และ องค์ประกอบ อื่นๆ

14 จัดระเบียบ ข้อมูลอย่าง เป็นระบบ พัฒนา เนื้อหา

15 ปรับปรุงและ อัพเดต ประชาสัมพัน ธ์เว็บไซต์ ดำเนินการ และดูแล เว็บไซต์

16 งานส่งใน คาบ ลงจูมล่าในเซิร์ฟเวอร์ จำลอง และสร้างบทความ ขึ้นมาอย่างน้อย 5 บทความ (Uncategorized) ให้โชว์ใน หน้าแรก ทุกบทความจะต้องใส่ ภาพและเครื่องมือ Read More และต้องมีอย่างน้อย 1 บทความที่ใช้เครื่องมือ Page Break


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการ ออกแบบพัฒนา เว็บไซต์. กระบวนการออกแบบและ พัฒนาเว็บไซต์ เตรียมงานก่อนการ ออกแบบ วางโครงสร้าง เว็บไซต์ ปฏิบัติการผลิต เว็บไซต์ พัฒนาเนื้อหาพัฒนาเนื้อหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google