งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อักษรไขว้สำหรับการจดจำ คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับการ เรียนรู้ชั้นที่ 3 C ROSSWORD FOR BETTER VOCABULARY นายเกียรติศักดิ์ โพธิดอกไม้รหัส 483040091-1 นายปุณณวิช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อักษรไขว้สำหรับการจดจำ คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับการ เรียนรู้ชั้นที่ 3 C ROSSWORD FOR BETTER VOCABULARY นายเกียรติศักดิ์ โพธิดอกไม้รหัส 483040091-1 นายปุณณวิช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อักษรไขว้สำหรับการจดจำ คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับการ เรียนรู้ชั้นที่ 3 C ROSSWORD FOR BETTER VOCABULARY นายเกียรติศักดิ์ โพธิดอกไม้รหัส 483040091-1 นายปุณณวิช บุษปวนิชรหัส 483040127- 6

2 หัวข้อในการนำเสนอ ลักษณะของโครงการ แผนการดำเนินงาน สิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อการออกแบบ การออกแบบระบบ ปัญหาและแนวทางแก้ไข

3 ลักษณะของโครงการ วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่ช่วยในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  เพื่อให้ผู้ใช้ระบบรู้จักคำศัพท์มากขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ผู้ใช้ระบบมีความสามารถในการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ดี ขึ้น  สามารถนำผลที่ได้จากการใช้ระบบเพื่อการศึกษาและวิจัยต่อไป ได้

4 แผนการดำเนินงาน ลำดั บ แผนการ ดำเนินงาน 25512552 มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. 1 ศึกษาข้อมูล 2 ออกแบบระบบ 3 พัฒนาระบบ 4 ทดสอบและ ปรับปรุง 5 จัดทำรายงาน ส่วนที่กำลัง ดำเนินการต่อไป ส่วนที่ดำเนินการ เสร็จแล้ว

5 สิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อการออกแบบ การจัดหมวดหมู่คำศัพท์สำหรับช่วงชั้นการเรียนรู้ที่ 3  Myself  Interest / Opinions  Health  Places  People  Culture  Foreign Culture  Social Issues

6 สิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อการออกแบบ การออกแบบหน้าจอ  ความละเอียดของจอภาพ  การใช้สี  รูปแบบของการจัดหน้าจอ  การนำเสนอเนื้อหาที่เป็นข้อความ  รูปแบบการนำเสนอ

7 การออกแบบระบบ โครงสร้างระบบ  ระบบบัญชีผู้ใช้  การสร้างและแก้ไขตารางครอสเวิร์ด  การตรวจสอบความถูกต้องและการคิดคะแนน  ระบบฐานข้อมูล

8 ระบบบัญชีผู้ใช้ ผู้ใช้ทั่วไป  สร้างตารางครอสเวิร์ดได้  เลือกเล่นเกมได้  ดูสถิติของตนเองได้ อาจารย์  ให้การบ้านแก่นักเรียนของตนได้ นักเรียน  ตรวจสอบคะแนนการบ้านที่ส่งไปได้

9 ระบบการสร้างและแก้ไขตารางครอสเวิร์ด การสร้างตารางแบบสุ่ม การสร้างแบบเลือกเอง  กำหนดตำแหน่งที่จะใส่คำศัพท์ลงในตารางครอสเวิร์ด  ค้นหาและแสดงคำศัพท์ที่สามารถใส่ลงในช่องที่กำหนดได้  เพิ่มคำศัพท์ที่ผู้ใช้เลือกลงในตารางครอสเวิร์ด  เพิ่มคำอธิบายเพิ่มเติม ( ถ้ามี )  ทำซ้ำจนกว่าผู้ใช้จะยืนยันการสิ้นสุดการสร้างหรือแก้ไขตารางค รอสเวิร์ด  บันทึกลงฐานข้อมูล

10 การตรวจสอบความถูกต้องและการคิดคะแนน ตรวจสอบตำแหน่งของคำศัพท์ในตารางนั้นจากฐานข้อมูล ตรวจสอบคำศัพท์จากตารางและฐานข้อมูล คำนวณคะแนนที่ได้ แล้วแสดงผล บันทึกเป็นสถิติลงฐานข้อมูล

11 ระบบฐานข้อมูล

12 ปัญหาและแนวทางแก้ไข ปัญหา  ยังไม่ได้ทดสอบการดึงข้อมูลจากดิกชั่นนารี  ยังไม่ได้ทำการทดสอบระบบฐานข้อมูลที่ทำการออกแบบมา แนวทางแก้ไข  ทดสอบระบบต่างๆ ที่ได้ออกแบบมา  ออกแบบระบบอื่นๆ เพิ่มเติม


ดาวน์โหลด ppt อักษรไขว้สำหรับการจดจำ คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับการ เรียนรู้ชั้นที่ 3 C ROSSWORD FOR BETTER VOCABULARY นายเกียรติศักดิ์ โพธิดอกไม้รหัส 483040091-1 นายปุณณวิช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google