งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 รายละเอียดของการ ทำ Logbook โดย ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ประสานงานวิชาโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 รายละเอียดของการ ทำ Logbook โดย ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ประสานงานวิชาโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 รายละเอียดของการ ทำ Logbook โดย ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ประสานงานวิชาโครงการ

2 2 วัตถุประสงค์ของการ ชี้แจง รายละเอียด logbook รายละเอียด logbook การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา การเตรียมตัวสำหรับการเขียนรายงาน การเตรียมตัวสำหรับการเขียนรายงาน

3 3 รายละเอียด Logbook ใบปะหน้า logbook ใบปะหน้า logbook เนื้อหาที่ค้นคว้า, ที่ได้คิดเอง, ที่ถามผู้รู้, ที่ ออกแบบ, ที่ทดสอบ, ฯลฯ เนื้อหาที่ค้นคว้า, ที่ได้คิดเอง, ที่ถามผู้รู้, ที่ ออกแบบ, ที่ทดสอบ, ฯลฯ เปรียบเทียบการดำเนินการในปัจจุบันเทียบ กับแผนที่วางไว้ เปรียบเทียบการดำเนินการในปัจจุบันเทียบ กับแผนที่วางไว้ ใบประเมินความก้าวหน้า ใบประเมินความก้าวหน้า

4 4 ใบปะหน้า Logbook รหัสโครงการ + ชื่อโครงการ รหัสโครงการ + ชื่อโครงการ ชื่อนักศึกษาทุกคน ชื่อนักศึกษาทุกคน ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา + ชื่ออาจารย์ร่วม ประเมิน ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา + ชื่ออาจารย์ร่วม ประเมิน ช่วงวันที่บันทึกข้อมูลลง logbook ช่วงวันที่บันทึกข้อมูลลง logbook จัดขนาดตัวอักษร และระยะระหว่างบรรทัด ให้อ่านง่าย และสวยงาม ( ถ้าต้องแก้ไขใบปะหน้า ให้แก้ไขในครั้ง ถัดไป ) จัดขนาดตัวอักษร และระยะระหว่างบรรทัด ให้อ่านง่าย และสวยงาม ( ถ้าต้องแก้ไขใบปะหน้า ให้แก้ไขในครั้ง ถัดไป )

5 5 เนื้อหาใน Logbook ข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ idea ของตัวเองที่จะแก้ปัญหาโจทย์ ( ไม่ จำเป็นที่จะต้องสมบูรณ์ ) idea ของตัวเองที่จะแก้ปัญหาโจทย์ ( ไม่ จำเป็นที่จะต้องสมบูรณ์ ) สิ่งที่ได้ออกแบบ, สร้าง, ทดสอบ, ข้อเสนอแนะ, ฯลฯ สิ่งที่ได้ออกแบบ, สร้าง, ทดสอบ, ข้อเสนอแนะ, ฯลฯ บันทึกแหล่งที่มา วันที่บันทึก และผู้บันทึก ด้วย บันทึกแหล่งที่มา วันที่บันทึก และผู้บันทึก ด้วย จัดหมวดหมู่ และเรียงลำดับ เพื่อสะดวกใน การนำเสนอต่ออาจารย์ที่เกี่ยวข้อง และใช้ อ้างอิงในการสร้าง web และเขียนรายงาน จัดหมวดหมู่ และเรียงลำดับ เพื่อสะดวกใน การนำเสนอต่ออาจารย์ที่เกี่ยวข้อง และใช้ อ้างอิงในการสร้าง web และเขียนรายงาน

6 6 ข้อมูลจาก Logbook สู่ รายงาน ข้อมูลดิบ ( ไม่มี การดัดแปลง ) ข้อมูลดิบ ( ไม่มี การดัดแปลง ) ย่อความ โดย ใช้ข้อความของ ตัวเอง ย่อความ โดย ใช้ข้อความของ ตัวเอง สรุปความ โดย ใช้ข้อความของ ตัวเอง สรุปความ โดย ใช้ข้อความของ ตัวเอง รูป, โปรแกรม รูป, โปรแกรม “ ข้อมูลดิบ ” ( ไม่ควรใช้ เพราะจะต้องอ้าง แหล่งที่มา ) “ ข้อมูลดิบ ” ( ไม่ควรใช้ เพราะจะต้องอ้าง แหล่งที่มา ) ย่อความ ( โดยใช้ ข้อความของตัวเอง ) ย่อความ ( โดยใช้ ข้อความของตัวเอง ) สรุปความ ( โดยใช้ ข้อความของตัวเอง ) สรุปความ ( โดยใช้ ข้อความของตัวเอง ) ทุกอย่างต้องบอก แหล่งที่มาด้วย ทุกอย่างต้องบอก แหล่งที่มาด้วย รายงานLogbook

7 7 การเข้าพบอาจารย์ที่ เกี่ยวข้อง เตรียมข้อมูล (logbook, รายงาน, อื่นๆ ) ให้พร้อม เตรียมข้อมูล (logbook, รายงาน, อื่นๆ ) ให้พร้อม นัดเวลา ( และสถานที่ ) กับอาจารย์ที่จะเข้า พบ ( ก่อนหมดกำหนดส่ง logbook ในแต่ละ ช่วง ) นัดเวลา ( และสถานที่ ) กับอาจารย์ที่จะเข้า พบ ( ก่อนหมดกำหนดส่ง logbook ในแต่ละ ช่วง ) สมาชิกทุกคนของกลุ่มพร้อมกันเข้าพบ อาจารย์ สมาชิกทุกคนของกลุ่มพร้อมกันเข้าพบ อาจารย์ บรรยายสิ่งที่แต่ละคนได้ทำในช่วงเวลาที่ ผ่านมา บรรยายสิ่งที่แต่ละคนได้ทำในช่วงเวลาที่ ผ่านมา บันทึกคำแนะนำของอาจารย์ ( ถ้ามี ) ลงใน logbook ครั้งถัดไป บันทึกคำแนะนำของอาจารย์ ( ถ้ามี ) ลงใน logbook ครั้งถัดไป ให้อาจารย์บันทึกของเสนอแนะลงในใบ ประเมินความก้าวหน้า ให้อาจารย์บันทึกของเสนอแนะลงในใบ ประเมินความก้าวหน้า เฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาต้องให้เกรดด้วย เฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาต้องให้เกรดด้วย

8 8 พบอาจารย์ผู้ ประสานงานวิชา หลังจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้เกรด แล้ว ให้ไปหาอาจารย์ผู้ประสานงาน วิชานี้ ( อ. วรินทร์ ) เพื่อบันทึกเกรดใน ส่วนของ logbook ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากครบกำหนดส่ง logbook


ดาวน์โหลด ppt 1 รายละเอียดของการ ทำ Logbook โดย ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ประสานงานวิชาโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google