งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อธิบายแนวคิดการจัดทำโครงงานใน ประเด็นต่อไปนี้ วัตถุประสงค์ 1. เขียนเค้าโครงโครงงานการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ได้ 2. นำเสนอเค้าโครงโครงงานการ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อธิบายแนวคิดการจัดทำโครงงานใน ประเด็นต่อไปนี้ วัตถุประสงค์ 1. เขียนเค้าโครงโครงงานการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ได้ 2. นำเสนอเค้าโครงโครงงานการ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อธิบายแนวคิดการจัดทำโครงงานใน ประเด็นต่อไปนี้ วัตถุประสงค์ 1. เขียนเค้าโครงโครงงานการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ได้ 2. นำเสนอเค้าโครงโครงงานการ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ได้ 3. สร้างชิ้นงานเกี่ยวกับการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ตามจินตนาการ ได้ 4. นำเสนอชิ้นงานเกี่ยวกับการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ได้

3  เป้าหมาย : เว็บไซต์กลุ่มสาระ การเรียนรู้  บทบาท : นักเรียนเป็น ศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้  บุคคลที่เกี่ยวข้อง : ครู นักเรียน ครูประจำกลุ่มสาระ  ชุดกิจกรรม : การสร้างและ ออกแบบเว็บไซต์  ผลงาน : เว็บไซต์กลุ่มสาระการ เรียนรู้

4  คำถามสร้างพลังคิด อยากให้คนทั่วโลกรู้จักโรงเรียนเรา จะทำอย่างไร  คำถามประจำหน่วย การสร้างและออกแบบเว็บไซต์ คือ  คำถามประจำบท หลักการสร้างเว็บไซต์ หลักการออกแบบเว็บไซต์

5  เครื่องมือ  แบบประเมินผลสอบโครงงานการสร้างและออกแบบ เว็บไซต์  แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม  แบบประเมินความคืบหน้าโครงงาน  สังเกต  สอบถาม  วิธีการ  นำเสนอโครงงานการสร้างและออกแบบเว็บไซต์  สอบถาม / ซักถาม

6 เว็บไซต์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระฯ พร้อม ต่อยอด ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ และประยุกต์ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ อื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt อธิบายแนวคิดการจัดทำโครงงานใน ประเด็นต่อไปนี้ วัตถุประสงค์ 1. เขียนเค้าโครงโครงงานการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ได้ 2. นำเสนอเค้าโครงโครงงานการ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google