งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ กลุ่มที่ 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ กลุ่มที่ 5"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ กลุ่มที่ 5
เว็บเซอร์วิส บริการข่าวสาร ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ กลุ่มที่ 5 ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒

2 สมาชิก ชื่อ หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ นายไพรัช ทับทิม
นายไพรัช ทับทิม สำนักข่าวกรองแห่งชาติ นายอนุกูล วงศ์ใหญ่ กรมทรัพยากรธรณี ร.ท.บุญเกียรติ ทองน้อย กรมราชองครักษ์ นายพิสิษฐ์ ล้วนแก้ว สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จ.อ.หญิงศศิตา จ้าวสันเทียะ

3 ความเป็นมา เว็บเซอร์วิสบริการข่าวสาร จัดทำขึ้นเพื่อต้องการให้หน่วยงานรัฐได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ และการนำข่าวสารต่าง ๆ ที่มีความสำคัญเร่งด่วน นำออกมาใช้ได้ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งระบบดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางของข้อมูลทุกด้าน เช่น เศรษฐกิจการเมืองและสังคมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

4 วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแหล่งค้นหาข้อมูลด้านการข่าวที่ทันต่อเหตุการณ์ เป็นแหล่งสนับสนุนข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของ ประเทศ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

5 แนวทางการดำเนินงาน เว็บเซอร์วิสบริการข่าวสารจะเป็นการรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากทุกภูมิภาคของประเทศ มารวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูล ซึ่งในฐานข้อมูลจะมีการแบ่งประเภทของข้อมูลข่าวสาร แต่ละประเภท ว่าเป็นข้อมูลข่าวทางด้านใด เช่น ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการเมือง ข่าวสังคม โดยแต่ละประเภทจะแบ่งเป็นชั้นความลับของหน่วยงานที่จะนำไปใช้ เพื่อความปลอดภัย ของหน่วยงานนั้น ๆ

6 ภาพรวมระบบงาน

7 กลุ่มเป้าหมาย เว็บเซอร์วิสบริการข่าวสาร ให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน

8 แหล่งข้อมูล เว็บไซต์ต่าง ๆ ผู้สื่อข่าวประจำท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำจังหวัดทั่วประเทศ

9 การใช้งาน http://gdi.thailocal.org/g5 การใช้งาน
ให้บริการหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการขอรับข้อมูลข่าวสารได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อขอรับ userpassword เพื่อเข้ามาค้นหาบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆไปใช้ได้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆจะมีการแบ่งประเภทอย่างชัดเจนและง่ายต่อการค้นหาสามรถนำไปใช้แก้ไขปัญหาในกรณีต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ กลุ่มที่ 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google