งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ กลุ่มที่ 5 ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ กลุ่มที่ 5 ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ กลุ่มที่ 5 ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒

2 สมาชิก ชื่อหน่วยงานโทรศั พท์ อีเมล์ นายไพรัช ทับทิมสำนักข่าวกรอง แห่งชาติ 087-987-9994 phairas@nia.go.th นายอนุกูล วงศ์ใหญ่กรมทรัพยากรธรณี 081-640-1541anukoon@dmr.go.th ร. ท. บุญเกียรติ ทอง น้อย กรมราชองครักษ์ 081-642-7975boonyakeat@hotmail.com นายพิสิษฐ์ ล้วนแก้วสำนักงานสภาความ มั่นคงแห่งชาติ 089-106-4012xblve@hotmail.com จ. อ. หญิงศศิตา จ้าว สันเทียะ กรมราชองครักษ์ 086-565-1540sasita_m@hotmail.com

3 ความเป็นมา เว็บเซอร์วิสบริการข่าวสาร จัดทำขึ้นเพื่อต้องการให้ หน่วยงานรัฐได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันอย่าง เป็นระบบ และการนำข่าวสารต่าง ๆ ที่มีความสำคัญเร่งด่วน นำออกมาใช้ได้ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งระบบดังกล่าวจะเป็น ศูนย์กลางของข้อมูลทุกด้าน เช่น เศรษฐกิจการเมืองและสังคมทั่ว ทุกภูมิภาคของประเทศ

4 วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแหล่งค้นหาข้อมูลด้านการข่าวที่ทันต่อเหตุการณ์ เป็นแหล่งสนับสนุนข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของ ประเทศ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

5 แนวทางการดำเนินงาน เว็บเซอร์วิสบริการข่าวสารจะเป็นการรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากทุกภูมิภาคของประเทศ มารวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูล ซึ่งในฐานข้อมูลจะมีการแบ่งประเภทของข้อมูลข่าวสาร แต่ละประเภท ว่าเป็นข้อมูลข่าวทางด้านใด เช่น ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการเมือง ข่าวสังคม โดยแต่ละประเภทจะแบ่งเป็นชั้นความลับของหน่วยงานที่จะนำไปใช้ เพื่อความปลอดภัย ของหน่วยงานนั้น ๆ

6 ภาพรวมระบบงาน

7 กลุ่มเป้าหมาย เว็บเซอร์วิสบริการข่าวสาร ให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน

8 แหล่งข้อมูล เว็บไซต์ต่าง ๆ ผู้สื่อข่าวประจำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำจังหวัดทั่วประเทศ

9 การใช้งาน http://gdi.thailocal.org/g5 การใช้งาน ให้บริการหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานสามารถที่จะเข้ามาใช้ บริการขอรับข้อมูลข่าวสารได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อขอรับ userpassword เพื่อเข้ามาค้นหาบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆไป ใช้ได้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆจะมีการแบ่งประเภทอย่างชัดเจนและ ง่ายต่อการค้นหาสามรถนำไปใช้แก้ไขปัญหาในกรณีต่างๆได้อย่าง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ กลุ่มที่ 5 ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google