งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี ( ศสท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เสนอโดย ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์ น. ส. ประดิษฐา ศิริพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี ( ศสท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เสนอโดย ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์ น. ส. ประดิษฐา ศิริพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี ( ศสท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เสนอโดย ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์ น. ส. ประดิษฐา ศิริพันธ์

2 วัตถุประ สงค์ 1. บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยีแก่นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักอุตสาหกรรม นักการศึกษา นักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 2. จัดเก็บและสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. ส่งเสริมและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ 4. บริการเชื่อมโยงกับศูนย์บริการสารสนเทศอื่นๆทั่วโลก เพื่อให้ประเทศไทยมีแหล่งสารสนเทศครบสมบูรณ์

3 เป้าหมาย / ภารกิจ • ผู้นำบริการด้านสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ • เป็นแหล่งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี • เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่ก้าวหน้าทันสมัยที่สุด

4 โครงสร้างการบริหารศสท.

5

6

7 ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ศสท. บอกรับ 1. Dialog Corporation 2. STN International 3. Lexis-Nexis 4. Science Direct

8

9

10

11 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยปี 3 / ฐานข้อมูลสารบัญวารสารบนเว็บ • โปรแกรมห้องสมุดขนาดเล็ก / กลาง (SML 1.0) • โครงการจัดทำข้อมูลข่าวสารของสวทช. • โครงการเครือข่ายดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี • สิ่งพิมพ์ศสท. หนังสือ ครรชิต มาลัยวงศ์, เล่มนี้มีคำถาม, กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2543. อติพร หวังวัชรกุล, เครือข่ายโรงเรียนและเว็บไซต์สำหรับเด็ก, กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ, 2543. วารสารปัญญาวุธ รายสองเดือน จำนวน 6 ฉบับ ผลผลิตศสท. ปี 2543

12 งานที่จะทำใน ปี 2544 1. บริการสืบค้นสารสนเทศ / ห้องสมุด เสมือน / วิทยานิพนธ์ดิจิทัล 2. ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทำ Web site ST-Net 3. สิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้เทคโนโลยี สารสนเทศและวิทยาศาสตร์ 4. คู่มือดัชนีหัวเรื่อง อรรถาภิธาน มาตรฐาน การทำฐานข้อมูล 5. ข้อมูลข่าวสารของสวทช. เพื่อบริการแก่ ประชาชน 6. ปรับปรุงโปรแกรมห้องสมุดขนาดเล็ก / กลาง (SML 2.0) 7. ย้ายไปดำเนินการที่อุทยานวิทยาศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี ( ศสท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เสนอโดย ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์ น. ส. ประดิษฐา ศิริพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google