งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การส่งงานทาง E- mail การส่งงานทาง E-mail. เรื่อง การส่งงานทาง E- mail ความหมายของไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ย่อมาจาก electronic mail ( แปลว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การส่งงานทาง E- mail การส่งงานทาง E-mail. เรื่อง การส่งงานทาง E- mail ความหมายของไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ย่อมาจาก electronic mail ( แปลว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การส่งงานทาง E- mail การส่งงานทาง E-mail

2 เรื่อง การส่งงานทาง E- mail ความหมายของไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ย่อมาจาก electronic mail ( แปลว่า ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ ) หมายถึงการสื่อสารหรือการส่ง ข้อความ โน้ต หรือบันทึกออกจากคอมพิวเตอร์ เครื่องหนึ่ง ผ่านไปเข้าเครื่องปลายทาง (terminal) หรือเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่อง หนึ่งโดยส่งผ่านทางระบบเครือข่าย (network) ผู้ ส่งจะต้องมีเลขที่อยู่ (e-mail address) ของผู้รับ และผู้รับก็สามารถเปิดคอมพิวเตอร์เรียกข่าวสาร นั้นออกมาดูเมื่อใดก็ได้ โดยปกติ จะไม่มีการพิมพ์ ข้อความหรือข่าวสารนั้นลงแผ่นกระดาษ นับว่า เป็นการประหยัดกระดาษไปได้ส่วนหนึ่ง โดยทั่วไป ถือกันว่าเป็นงานส่วนหนึ่งของ สำนักงานอัตโนมัติ (office automation) ปัจจุบัน ได้รับความนิยมเป็นอันมาก

3 เรื่อง การส่งงานทาง E- mail ประโยชน์และ ความสำคัญของอีเมล์ อีเมล์จึงเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัย รูปแบบหนึ่งที่มีความสำคัญ ดังนี้ 1. ทำให้การให้การติดต่อสื่อสารทั่วโลก เป็นไปอย่างรวดเร็วทันที ระยะทางไม่เป็น อุปสรรค สำหรับอีเมล์ในทุกแห่งทั่วโลกที่มี เครือข่ายคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อถึงกันได้ สามารถ เข้าไปสถานที่เหล่านั้นได้ทุกที่ ทำให้ผู้คนทั่ว โลกติดต่อถึงกันได้ทันที 2. สามารถส่งจดหมายถึงผู้รับที่ต้องการได้ ทุกเวลา แม้ผู้รับจะไม่ได้อยู่ที่หน้าจอ คอมพิวเตอร์ก็ตาม จดหมายจะถูกเก็บไว้ใน ตู้จดหมายของคอมพิวเตอร์และเป็นส่วนตัว จนกว่าเจ้าของจดหมายที่มีรหัสผ่านจะเปิด ตู้จดหมายของตนเอง

4 เรื่อง การส่งงานทาง E- mail ประโยชน์และความสำคัญ ของอีเมล์ ( ต่อ ) 3. สามารถส่งจดหมายถึงผู้รับหลายๆ คน ได้ในเวลาเดียวกัน โดยไม่ต้องเสียเวลาส่งให้ ที ละคน กรณีนี้จะใช้กับจดหมายที่เป็นข้อความ เดียวกัน เช่น หนังสือเวียนแจ้งข่าวให้สมาชิกใน กลุ่มทราบหรือเป็นการนัดหมายระหว่างสมาชิก ในกลุ่ม เป็นต้น 4. ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางไปส่ง จดหมายถึงตู้ไปรษณีย์ หรือที่ทำการไปรษณีย์ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่ง เนื่องจากไม่ต้อง คำนึงถึงปริมาณน้ำหนัก และระยะทางของ จดหมายเหมือนกับไปรษณีย์ธรรมดา

5 เรื่อง การส่งงานทาง E- mail ประโยชน์และความสำคัญ ของอีเมล์ ( ต่อ ) 5. ผู้รับจดหมายสามารถเรียกอ่านจดหมาย ได้ทุกเวลาตามสะดวก ซึ่งจะทำให้ทราบว่าใน ตู้จดหมายของผู้รับมีจดหมายกี่ฉบับ มีจดหมายที่ อ่านแล้ว และยังไม่ได้เรียกอ่านกี่ฉบับ เมื่ออ่าน จดหมายฉบับใดแล้ว หากต้องการลบทิ้งก็ สามารถเก็บข้อความไว้ในรูปของแฟ้มข้อมูลได้ หรือจะพิมพ์ออกมาลงกระดาษก็ได้เช่นกัน 6. สามารถถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล (Transferring Files) แนบไปกับจดหมายถึงผู้รับ ได้ ทำให้การแลกเปลี่ยนข่าวสารเป็นไปได้ โดยสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา และทันเหตุการณ์

6 เรื่อง การส่งงานทาง E- mail ที่อยู่สำหรับอีเมล์ (E-mail Address) ที่อยู่ (Address) หมายถึงที่อยู่ อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการติดต่อทางอีเมล์ ซึ่งจะมี รูปแบบ ดังนี้ คือ username@domain name - Username คือ บัญชีชื่อสมาชิกหรือชื่อ อีเมล์ จะต้องเป็นอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข ประกอบด้วยตัวอักษรตั้งแต่ 3-15 ตัว ที่สำคัญใน ชื่อต้องไม่มีช่องว่าง อักขระหรือเครื่องหมายพิเศษ แทรกอยู่ - @ คือ เครื่องหมาย แอท - ซาย คั่นระหว่าง ชื่อ โฮสต์ และโดเมเนม - Domain คือโดเมนเนมหรือเว็บไซต์ที่ ให้บริการอีเมล์

7 เรื่อง การส่งงานทาง E- mail ที่อยู่สำหรับอีเมล์ (E-mail Address) ( ต่อ ) ตัวอย่าง E-mail Address เช่น ดังนั้นเวลาอ่าน จะต้องอ่านว่า “ เอสเอ็มโอ สองศูนย์ศูนย์สาม แอท ยาฮู ดอท คอม ”

8 เรื่อง การส่งงานทาง E- mail Web site ที่ให้บริการ E-mail ฟรี ได้แก่ http://www.sanook.com http://www.yahoo.com http://www.hotmail.com http://www.chaiyo.com http://www.gmail.com อื่น ๆ Web site ที่ให้บริการ E-mail ฟรี

9 เรื่อง การส่งงานทาง E- mail วิธีการสมัคร E- mail

10 เรื่อง การส่งงานทาง E- mail วิธีส่งงานทาง E-mail 1. ถึง ให้ใส่ E-mail Address ของคนที่เราจะส่งถึง เช่น tae_parichut@hotmail.com tae_parichut@hotmail.com 2. ชื่อเรื่อง ให้ใส่ชื่องานที่เราจะส่ง 3. แทรก ให้คลิกตรงที่ “ สิ่งที่แนบมา ” แล้วเลือกไฟล์ งาน ที่เราต้องการจะส่ง 4. คลิกตรงที่ ส่ง เพื่อส่งงาน

11 แบบฝึกหัดเรื่อง การส่งงานทาง E-mail 1. E-mail หมายถึงอะไร 2. E-mail มีประโยชน์อย่างไร 2. E-mail มีข้อเด่นและข้อด้อยกว่าการส่ง จดหมายธรรมดาอย่างไร 3. การสมัคร E-mail Address มีขั้นตอนการ ปฏิบัติอย่างไร 4. บอกชื่อเว็บไซต์ที่ให้บริการอีเมล์มา 5 ชื่อ 5. อธิบายถึงมารยาทการส่งอีเมล์ เรื่อง การส่งงานทาง E- mail


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การส่งงานทาง E- mail การส่งงานทาง E-mail. เรื่อง การส่งงานทาง E- mail ความหมายของไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ย่อมาจาก electronic mail ( แปลว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google