งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ แนวทางการพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศทก. สป. ศธ.

2 ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จ
สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จ และเป็นความจำเป็นเร่งด่วน ข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ สามารถนำไปใช้ในการให้บริการและการบริหารจัดการ ด้านการศึกษา มีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจเชิง มีการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น หลีกเลี่ยงการเพิ่มภาระในการปฏิบัติหน้าที่ของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

3 การรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ศูนย์สารสนเทศด้านการศึกษาแห่งชาติ (NEIS)

4 แนวทางการรวบรวมข้อมูล ศูนย์สารสนเทศด้านการศึกษาแห่งชาติ (NEIS)
การรวบรวมและจัดส่งข้อมูลการศึกษา ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดที่รับผิดชอบ การรวบรวมและจัดส่งข้อมูลการศึกษาตรงจากสถานศึกษา การรวบรวมและจัดส่งข้อมูลสนับสนุนการศึกษาผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สาธารณสุข แรงงาน เป็นต้น

5 ข้อมูลสนับสนุนการศึกษา ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6 แนวปฏิบัติของศูนย์สารสนเทศ ด้านการศึกษาแห่งชาติ (NEIS)
มุ่งเน้นที่การได้ประโยชน์ร่วมกันของทุกภาคส่วน (Stakeholders) เพื่อให้เกิดแรงผลักดันต่อการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานต่าง ๆ ของศูนย์สารสนเทศด้านการศึกษาแห่งชาติ (NEIS) ให้บรรลุตามเป้าหมายของทุกหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

7 แนวปฏิบัติของศูนย์สารสนเทศ ด้านการศึกษาแห่งชาติ (NEIS)
การร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งข้อมูลทางการศึกษา การส่งข้อมูลสถิติรายบุคคลแทนการส่งข้อมูลสถิติ การปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย (Up-to-date Information) การเพิ่มความน่าเชื่อถือ เช่น การนำมาตรฐานข้อมูลมาใช้ในกระบวนการทำงาน มาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Information Privacy) จะต้องให้นายทะเบียนเท่านั้นสามารถนำไปใช้ในงานธุรกรรมทางการศึกษาได้ หรือจะต้องให้เจ้าของข้อมูลให้อนุญาตสิทธิก่อน ความมั่นคงปลอดภัยของศูนย์สารสนเทศด้านการศึกษาแห่งชาติ (NEIS)

8 สถาปัตยกรรมของระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลหลักด้านการศึกษา

9 สถาปัตยกรรมระบบ แบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลหลัก
สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลแบบกระจายที่มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลหลัก (Clearing House) คือ มีการกำหนดมาตรฐานข้อมูลกลางที่จะแลกเปลี่ยนกันระหว่างหน่วยงานหลักโดยให้แต่ละหน่วยงานหลักส่งข้อมูลหลักของตนมาจัดเก็บไว้ที่ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลนี้และมีการฝากรหัสอ้างอิงข้อมูลที่สามารถใช้ในการอ้างอิงกลับไปยังระบบสารสนเทศฐานข้อมูลของตนเองได้

10 กลุ่มผู้ใช้ข้อมูลด้านการศึกษา
กลุ่มสถานศึกษา กลุ่มหน่วยงานภาครัฐด้านการศึกษา กลุ่มหน่วยงานภาครัฐด้านอื่น ๆ กลุ่มนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง กลุ่มหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงสาธารณชน


ดาวน์โหลด ppt ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google