งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ การศึกษา ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศทก. สป. ศธ. โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ การศึกษา ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศทก. สป. ศธ. โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ การศึกษา ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศทก. สป. ศธ. โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

2 ปัจจัยสำคัญต่อ ความสำเร็จ สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จ และเป็น ความจำเป็นเร่งด่วน  ข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ  สามารถนำไปใช้ในการให้บริการและการ บริหารจัดการ ด้านการศึกษา  มีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจเชิง  มีการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น  หลีกเลี่ยงการเพิ่มภาระในการปฏิบัติหน้าที่ ของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง www.mis.moe.go.th

3 การรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ศูนย์ สารสนเทศด้านการศึกษา แห่งชาติ (NEIS) www.mis.moe.go.th

4 แนวทางการรวบรวมข้อมูล ศูนย์สารสนเทศด้านการศึกษา แห่งชาติ (NEIS) 1. การรวบรวมและจัดส่งข้อมูล การศึกษา ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดที่ รับผิดชอบ 2. การรวบรวมและจัดส่งข้อมูล การศึกษาตรงจากสถานศึกษา 3. การรวบรวมและจัดส่งข้อมูล สนับสนุนการศึกษาผ่าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สาธารณสุข แรงงาน เป็นต้น www.mis.moe.go.th

5 ข้อมูลสนับสนุนการศึกษา ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง www.mis.moe.go.th

6 แนวปฏิบัติของศูนย์ สารสนเทศ ด้านการศึกษาแห่งชาติ (NEIS) มุ่งเน้นที่การได้ประโยชน์ร่วมกัน ของทุกภาคส่วน (Stakeholders) เพื่อให้เกิดแรงผลักดันต่อการ ขับเคลื่อนกระบวนการทำงานต่าง ๆ ของศูนย์สารสนเทศด้าน การศึกษาแห่งชาติ (NEIS) ให้ บรรลุตามเป้าหมายของทุก หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง www.mis.moe.go.th

7 แนวปฏิบัติของศูนย์ สารสนเทศ ด้านการศึกษาแห่งชาติ (NEIS)  การร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งข้อมูล ทางการศึกษา  การส่งข้อมูลสถิติรายบุคคลแทนการส่งข้อมูลสถิติ  การปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย (Up-to-date Information)  การเพิ่มความน่าเชื่อถือ เช่น การนำมาตรฐานข้อมูลมา ใช้ในกระบวนการทำงาน มาตรฐานข้อมูลและมาตรฐาน การแลกเปลี่ยนข้อมูล มาตรฐานด้านความมั่นคง ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Information Privacy) จะต้องให้นายทะเบียนเท่านั้นสามารถนำไปใช้ในงาน ธุรกรรมทางการศึกษาได้ หรือจะต้องให้เจ้าของข้อมูล ให้อนุญาตสิทธิก่อน  ความมั่นคงปลอดภัยของศูนย์สารสนเทศด้านการศึกษา แห่งชาติ (NEIS) www.mis.moe.go.th

8 สถาปัตยกรรมของระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลหลักด้านการศึกษา www.mis.moe.go.th

9 สถาปัตยกรรมระบบ แบบศูนย์แลกเปลี่ยน ข้อมูลหลัก สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศและ ฐานข้อมูลแบบกระจายที่มีศูนย์แลกเปลี่ยน ข้อมูลหลัก (Clearing House) คือ มีการ กำหนดมาตรฐานข้อมูลกลางที่จะ แลกเปลี่ยนกันระหว่างหน่วยงานหลักโดย ให้แต่ละหน่วยงานหลักส่งข้อมูลหลักของ ตนมาจัดเก็บไว้ที่ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลนี้ และมีการฝากรหัสอ้างอิงข้อมูลที่สามารถ ใช้ในการอ้างอิงกลับไปยังระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลของตนเองได้ www.mis.moe.go.th

10 กลุ่มผู้ใช้ข้อมูลด้าน การศึกษา 1. กลุ่มสถานศึกษา 2. กลุ่มหน่วยงานภาครัฐด้าน การศึกษา 3. กลุ่มหน่วยงานภาครัฐด้านอื่น ๆ 4. กลุ่มนักเรียนนักศึกษาและ ผู้ปกครอง 5. กลุ่มหน่วยงานเอกชนและ หน่วยงานอื่น ๆ รวมถึง สาธารณชน www.mis.moe.go.th


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ การศึกษา ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศทก. สป. ศธ. โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google