งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดโปรแกรมอยู่ในไฟล์ G7_Manual.pdf

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดโปรแกรมอยู่ในไฟล์ G7_Manual.pdf"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายละเอียดโปรแกรมอยู่ในไฟล์ G7_Manual.pdf
Justice for All, All for Justice ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม รายละเอียดโปรแกรมอยู่ในไฟล์ G7_Manual.pdf ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลการแจ้งเบาะแส อาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม (กลุ่มที่ ๗) ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

2 สมาชิก ชื่อ หน่วยงาน โทรศัพท์ Email น.ส.เสาวรส ยนต์โยธินกุล
สำนักงานกิจการยุติธรรม ๐ ๒๑๔๑ ๓๗๒๕ น.ส.ปิยนันท์ วงษ์กุล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ๐ ๒๕๐๒ ๘๐๕๓ นายคุณทน บุญวงศ์ ๐ ๒๕๐๒ ๘๐๕๗ นายอมร คนเที่ยง สำนักงานฯ ป้องกันและปราบปราม การ ทุจริตภาครัฐ (ปปท.) ๐ ๒๕๐๒ ๘๒๕๑

3 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
กระทรวงยุติธรรมให้มีอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรมขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม กับกระทรวงยุติธรรมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม การกระทำผิดกฎหมาย และการใช้อำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรม โดยการเข้ามาเป็นแนวร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส การทุจริตคอร์รัปชั่นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมถึงการกระทำที่เป็นภัยต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

4 แนวทางการดำเนินงาน ระบบรับเรื่องฯ อาสาฯ จนท. ปปท. คุ้มครองสิทธิ์ ปปส.
เรื่องร้องเรียน เรื่องร้องเรียน อาสาฯ จนท. สถานะดำเนินการ สถานะดำเนินการ รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบ อยู่ในกระบวนการศาล ปิดคดี ปปท. คุ้มครองสิทธิ์ ปปส. เรียกข้อมูลรับเรื่องฯ อัพเดตสถานะการดำเนินการ

5 กลุ่มเป้าหมาย อาสาสมัครฯ พิทักษ์ยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม สำนักงานป้องกันและปรามปรามการทุจริตภาครัฐ (ปปท.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ฯลฯ . . .

6 กลุ่มเป้าหมาย

7 แหล่งข้อมูล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
- สำนักงานป้องกันและปรามและปรามการทุจริตภาครัฐ (ปปท.)

8 การใช้งาน ให้สิทธิ์การใช้งานเฉพาะระบบงานที่ได้รับอนุญาต
หน่วยงานที่รับผิดชอบในกระทรวง ทราบสถานะการดำเนินการ และจัดทำรายงานได้ทันทีจากระบบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายไม่ต้องทำหนังสือแจ้ง สถานะหรือผลการดำเนินการ

9 - E n d -


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดโปรแกรมอยู่ในไฟล์ G7_Manual.pdf

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google