งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลการแจ้ง เบาะแส อาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม ( กลุ่ม ที่ ๗ ) ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ Justice for All, All for Justice ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลการแจ้ง เบาะแส อาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม ( กลุ่ม ที่ ๗ ) ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ Justice for All, All for Justice ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลการแจ้ง เบาะแส อาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม ( กลุ่ม ที่ ๗ ) ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ Justice for All, All for Justice ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม รายละเอียดโปรแกรมอยู่ในไฟล์ G7_Manual.pdf

2 สมาชิก ชื่อหน่วยงานโทรศัพท์ Email น. ส. เสาวรส ยนต์โยธินกุลสำนักงานกิจการยุติธรรม๐ ๒๑๔๑ ๓๗๒๕ lek588@hotmail.com น. ส. ปิยนันท์ วงษ์กุลสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม๐ ๒๕๐๒ ๘๐๕๓ Piyanunwon@moj.go.th นายคุณทน บุญวงศ์สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม๐ ๒๕๐๒ ๘๐๕๗ Kunthonboo@moj.go.th นายอมร คนเที่ยง สำนักงานฯ ป้องกันและปราบปราม การ ทุจริตภาครัฐ ( ปปท.) ๐ ๒๕๐๒ ๘๒๕๑ Snybao_59@hotmail.com

3 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ กระทรวงยุติธรรมให้มีอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรมขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม กับกระทรวงยุติธรรมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม การกระทำผิดกฎหมาย และการใช้อำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรม โดยการเข้ามาเป็นแนวร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส การทุจริตคอร์รัปชั่นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมถึงการกระทำที่เป็นภัยต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

4 แนวทางการดำเนินงาน อาสาฯ ระบบรับเรื่องฯ ปปท. คุ้มครองสิทธิ์ปปส. จนท. เรื่องร้องเรียน สถานะดำเนินการ เรื่องร้องเรียน สถานะดำเนินการ • รับเรื่องแล้ว • อยู่ระหว่างตรวจสอบ • อยู่ในกระบวนการศาล • ปิดคดี • เรียกข้อมูลรับเรื่องฯ • อัพเดตสถานะการดำเนินการ

5 กลุ่มเป้าหมาย 1. อาสาสมัครฯ พิทักษ์ยุติธรรม 2. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 3. หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม • สำนักงานป้องกันและปรามปรามการทุจริตภาครัฐ ( ปปท.) • สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( ปปส.) • กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ • ฯลฯ...

6 กลุ่มเป้าหมาย http://vjp.moj.go.th/index.php

7 แหล่งข้อมูล 1. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 2. หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม - สำนักงานป้องกันและปรามและปรามการทุจริตภาครัฐ ( ปปท.)

8 การใช้งาน 1. ให้สิทธิ์การใช้งานเฉพาะระบบงานที่ได้รับอนุญาต 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบในกระทรวง ทราบสถานะการดำเนินการ และจัดทำรายงานได้ทันทีจากระบบ 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายไม่ต้องทำหนังสือแจ้ง สถานะหรือผลการดำเนินการ

9 - E n d -


ดาวน์โหลด ppt ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลการแจ้ง เบาะแส อาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม ( กลุ่ม ที่ ๗ ) ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ Justice for All, All for Justice ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google