งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS:Decision Support System) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นจากระบบ MIS อีกระดับ หนึ่ง เนื่องจาก ถึงแม้ว่าผู้ที่มีหน้าที่ในการ ตัดสินใจจะสามารถใช้ประสบการณ์หรือใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS:Decision Support System) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นจากระบบ MIS อีกระดับ หนึ่ง เนื่องจาก ถึงแม้ว่าผู้ที่มีหน้าที่ในการ ตัดสินใจจะสามารถใช้ประสบการณ์หรือใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS:Decision Support System) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นจากระบบ MIS อีกระดับ หนึ่ง เนื่องจาก ถึงแม้ว่าผู้ที่มีหน้าที่ในการ ตัดสินใจจะสามารถใช้ประสบการณ์หรือใช้ ข้อมูลที่มีอยู่แล้วในระบบเอ็มไอเอส ของบริษัท สำหรับทำการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในงานปกติ แต่บ่อยครั้งที่ผู้ตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารในระดับสูงและ ระดับกลางจะเผชิญกับการตัดสินใจที่ ประกอบด้วยปัจจัยที่ซับซ้อนเกินกว่า ความสามารถของมนุษย์ที่จะประมวล เข้า ด้วยกันได้อย่างถูกต้อง จึง ทำให้เกิดระบบนี้ขึ้น ซึ่งเป็นระบบที่สนับสนุนความต้องการเฉพาะ ของผู้บริหารแต่ละคน (made by order) ใน หลายๆสถานการณ์ ระบบ นี้มีหน้าที่ช่วยให้การ ตัดสินใจเป็นไปได้อย่างสะดวก

4 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision support system) เป็นระย่อยหนึ่งในระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ โดยที่ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะช่วย ผู้บริหารในเรื่องการตัดสินใจ อาจจะใช้กับบุคคลเดียว หรือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเป็นกลุ่ม นอกจากนั้น ยังมีระบบสนับสนุนผู้บริหาร เพื่อช่วยผู้บริหารในการ ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ในบทนี้จะกล่าวถึง การสนับสนุนการตัดสินใจ คืออะไร เป้าหมายการใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) ส่วนประกอบของระบบการตัดสินใจการพัฒนา ของ DSS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจกลุ่ม [Group Decision Support System (GDSS)] เป้าหมายการ ใช้ GDSS ระบบสนับสนุนผู้บริหาร [Executive Support System (ESS)]

5 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ได้เริ่มขึ้นในช่วง ปี ค. ศ.1970 โดยมีหลายบริษัทเริ่มที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อที่จะ ช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจปัญหาที่ไม่มีโครงสารางที่ แน่นอน หรือกึ่งโครงสร้าง โดยข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง ตลอด ซึ่งระบบสารสนเทศเดิมที่ใช้ในลักษณะระบบการ ประมวลผลรายการ (Transaction processing system) ไม่ สามารถกระทำได้

6 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คืออะไร DSS เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการจัดการ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสร้างตัวแบบ ที่ซับซ้อน ภายใต้ซอฟต์แวร์เดียวกัน นอกจากนั้น DSS ยังเป็นการประสานการ ทำงานระหว่างบุคลากรกับเทคโนโลยี ทางด้านซอฟต์แวร์ โดยเป็นการกระทำ โต้ตอบกันเพื่อแก้ปัญหาแบบไม่มี โครงสร้าง และอยู่ภายใต้การควบคุมของ ผู้ใช้ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุดขั้นตอนหรือ อาจกล่าวได้ว่า DSS เป็นระบบที่โต้ตอบ กันโดยใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อหาคำตอบที่ ง่าย สะดวก รวดเร็ว จากปัญหาที่ไม่มี โครงสร้างที่แน่นอน ดังนั้นระบบการ สนับสนุนการตัดสินใจ จึงประกอบด้วย ชุดเครื่องมือ ข้อมูล ตัวแบบ (Model) และทรัพยากรอื่น ๆ ที่ผู้ใช้หรือ นักวิเคราะห์นำมาใช้ในการประเมินผล และแก้ไขปัญหา

7 ส่วนประกอบของ DSS ซึ่งเป็นระบบ สนับสนุนการตัดสินใจประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และข้อมูลโดยเริ่มจากผู้ที่ทำการ ตัดสินใจ ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่าน จอภาพ มีการติดต่อกับซอฟต์แวร์ที่ใช้ช่วยใน การตัดสินใจ ซอฟต์แวร์ดังกล่าวประกอบด้วย การจัดการฐานข้อมูล การจัดการและสร้างการ โต้ตอบตัวสร้าง DSS และการจัดการตัวแบบ ซึ่งการทำงานของซอฟต์แวร์จะต้องอาศัย ฐานข้อมูล และฐานตัวแบบในการทำงาน ร่วมกัน

8 ระบบ สารสนเทศ สนับสนุนการ ตัดสิใจ (DSS) เป็นระบบย่อยหนึ่งใน ระบบเพื่อการจัดการ ระบบ สนับสนุนการ ตัดสินใจได้ เริ่มในปี ค. ศ.1970 DSS เป็น ซอฟต์ แวร์ที่ ช่วย ในการ ตัดสิน ใจ เกี่ยวกั บการ รวบรว ม ข้อมูล การ วิเครา ะห์ ข้อมูล ส่วนประกอบการตัดสินใจ ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์และ ข้อมูลโดยเริ่มจากผู้ทำการตัดสินใจ


ดาวน์โหลด ppt 3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS:Decision Support System) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นจากระบบ MIS อีกระดับ หนึ่ง เนื่องจาก ถึงแม้ว่าผู้ที่มีหน้าที่ในการ ตัดสินใจจะสามารถใช้ประสบการณ์หรือใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google