งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 หลักการควบคุมภายใน • ความหมายของหลักการ ควบคุมภายใน • ความสำคัญขงหลักการ ควบคุมภายใน • ประเภทของการควบคุม ภายใน • ส่วนประกอบของการควบคุม ภายในทางบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 หลักการควบคุมภายใน • ความหมายของหลักการ ควบคุมภายใน • ความสำคัญขงหลักการ ควบคุมภายใน • ประเภทของการควบคุม ภายใน • ส่วนประกอบของการควบคุม ภายในทางบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 หลักการควบคุมภายใน • ความหมายของหลักการ ควบคุมภายใน • ความสำคัญขงหลักการ ควบคุมภายใน • ประเภทของการควบคุม ภายใน • ส่วนประกอบของการควบคุม ภายในทางบัญชี • ประโยชน์ของการควบคุม ภายใน

2 • หลักการควบคุมภายใน (Internal Control) หมายถึง แผนการจัดสายงาน วิธีการและมาตรการต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหาร กำหนดเพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลทาง บัญชีที่ถูกต้อง • ความสำคัญของหลักการควบคุม ภายใน 1. การดูแลรักษาทรัพย์สินให้ปลอดภัย จากการทุจริตและลดข้อผิด พลาดรวมทั้งให้มีการใช้สินทรัพย์ อย่างเหมาะสม 2. การบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่าง ถูกต้องและเชื่อถือได้ 3. การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4. การดำเนินงานตามนโยบายที่ฝ่าย บริหารกำหนดไว้

3 ประเภทของการควบคุมภายใน 1. การควบคุมภายในทางบัญชี หมายถึง แผนการจัดสายงาน วิธีการ มาตรการต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารกำหนดเพื่อให้มีการบันทึกข้อมูล ทางบัญชีอย่างถูกต้อง และมีการดูแลรักษา ทรัพย์สินให้ปลอดภัย รวมถึงการมอบอำนาจ หน้าที่การอนุมัติให้ชัดเจน 2. การควบคุมภายในทางบริหาร หมายถึง แผนการจัดสายงาน วิธีการ มาตรการต่าง ๆ ที่ ฝ่ายบริหารกำหนดขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงาน ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4 ส่วนประกอบของการควบคุม ภายในทางบัญชี  ผังการจัดสายงาน  นโยบายและวิธีปฏิบัติงาน  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  การจดบันทึกและการ รายงาน ารตรวจสอบภายใน

5 คณะกรรมการ ผู้จัดการทั่วไป ผังการจัด สายงาน

6 ประโยชน์ของการควบคุม ภายใน 1. ช่วยให้ทราบถึงความผิดพลาด 2. ช่วยให้สามารถวางแผนป้องกันหรือแก้ไข ข้อผิดพลาดได้ทันท่วงที 3. ช่วยป้องกันการทุจริต 4. ช่วยให้ทราบถึงการสูญเสียในสินทรัพย์ได้ รวดเร็ว 5. ช่วยในการควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพ 6. ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีระมัดระวังและทำงาน ด้วยความรอบคอบ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 หลักการควบคุมภายใน • ความหมายของหลักการ ควบคุมภายใน • ความสำคัญขงหลักการ ควบคุมภายใน • ประเภทของการควบคุม ภายใน • ส่วนประกอบของการควบคุม ภายในทางบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google