งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ ๒ การให้บริการข้อมูล อุตุนิยมวิทยา ในรูปแบบเว็บเซอร์วิส กลุ่มที่ ๒ การให้บริการข้อมูล อุตุนิยมวิทยา ในรูปแบบเว็บเซอร์วิส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ ๒ การให้บริการข้อมูล อุตุนิยมวิทยา ในรูปแบบเว็บเซอร์วิส กลุ่มที่ ๒ การให้บริการข้อมูล อุตุนิยมวิทยา ในรูปแบบเว็บเซอร์วิส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ ๒ การให้บริการข้อมูล อุตุนิยมวิทยา ในรูปแบบเว็บเซอร์วิส กลุ่มที่ ๒ การให้บริการข้อมูล อุตุนิยมวิทยา ในรูปแบบเว็บเซอร์วิส

2 สมา ชิก น. ส. ขวัญจิต ประทุมภักดิ์ kwanchit@tmd.go.th น. ส. เบ็ญจวรรณ สีหาบุตร benjawan@tmd.go.th ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศกรมอุตุนิยมวิทยา โทร. ๐๒ - ๓๙๘ - ๙๘๗๔

3 ความเป็นมาและ วัตถุประสงค์ กรมอุตุนิยมวิทยามีข้อมูลที่ต้อง ให้บริการกับประชาชนและ หน่วยงานต่าง ๆ อยู่เป็นจำนวนมาก การนำ Web Services เข้ามาใช้จะช่วย ให้การให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา มีความหลากหลายและสามารถ ตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

4 แนวทางการ ดำเนินงาน ติดตั้งโปรแกรม และ Config ระบบ เพื่อให้ ROR สามารถติดต่อกับ SQLServer ได้ ศึกษาคำสั่งและวิธีการเรียกใช้ข้อมูลด้วย Activerecord ของ Rails เนื่องจาก ฐานข้อมูลของ กรมอุตุนิยมวิทยาเป็น SQLServer และไม่ได้ ออกแบบตามหลักการของ Rails จัดเตรียมข้อมูลและบริการ โปรแกรมเว็บเซอร์วิสแบบ REST เพื่อให้บริการ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

5 กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ประชาชนทั่วไป

6 ฐานข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา แหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูล

7 การใช้งานการใช้งาน เป็น Web Services แบบ REST สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://119.46.126.26:4000/


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ ๒ การให้บริการข้อมูล อุตุนิยมวิทยา ในรูปแบบเว็บเซอร์วิส กลุ่มที่ ๒ การให้บริการข้อมูล อุตุนิยมวิทยา ในรูปแบบเว็บเซอร์วิส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google