งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) หรือ เทคโนโลยีชีวภาพ สมัยใหม่ (Modern Biotechnology) เพื่อผลิตหรือปรับปรุงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) หรือ เทคโนโลยีชีวภาพ สมัยใหม่ (Modern Biotechnology) เพื่อผลิตหรือปรับปรุงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) หรือ เทคโนโลยีชีวภาพ สมัยใหม่ (Modern Biotechnology) เพื่อผลิตหรือปรับปรุงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต เช่น พืช จุลินทรีย์ จำนวนมากที่ดำเนินการในระดับ ห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัยของภาคเอกชน ทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งผลงานวิจัยที่ได้จากการดัดแปลงพันธุกรรมบางชนิดได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็น ด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม เป็นต้น สิ้นสุดโครงการ คณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (Institutional Biosafety Committee – IBC) หัวหน้าโครงการวิจัย ประเมินประเภทของงาน ประเภทที่ 1 (BL1) ประเภทที่ 2 (BL1-2) ประเภทที่ 3 (BL3-4) ดำเนินการ คณะกรรมการกลางด้านความ ปลอดภัยทางชีวภาพ (NBC) แหล่งทุน รายงานความก้าวหน้าปีละ 1 ครั้ง ขั้นตอนการเสนอแบบประเมินและ พิจารณาโครงการวิจัย ทางพันธุวิศวกรรม • คณะกรรมการกลางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ เป็นองค์กร หลักที่มีหน้าที่จัดทำมาตรการสำหรับการควบคุมซึ่งเป็นที่ยอมรับใน ระดับสากล และ/หรือให้คำปรึกษา ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม เพื่อป้องกันมิให้ การศึกษาและทดลองก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของสาธารณชนโดยทั่วไป รวมถึงเป็นผู้พิจารณา อนุมัติโครงการวิจัยที่จัดอยู่ในประเภทที่ 3 • คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน เป็น องค์กรภายในแต่ละหน่วยงาน/สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชนที่มี งานวิจัยหรือทดลองเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลง พันธุกรรมทำหน้าที่สนับสนุนโครงการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินโครงการ รวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้วิจัย เพื่อให้เกิด ความคล่องตัวในการดำเนินงาน • หัวหน้าโครงการวิจัย เป็นบุคคลที่จะต้องจำแนกประเภทของ งานวิจัยว่าอยู่ในประเภทใดใน 3 ประเภท และนำเสนอโครงการวิจัยต่อ คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบันเพื่อขออนุมัติ ดำเนินการ ก่อนดำเนินการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุน นอกจากนี้จะต้องทำหน้าที่ควบคุมดูแลงานวิจัยให้ถูกต้อง และเป็นไป ตามแนวทางปฏิบัติฯ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ สาธารณชนและ สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก • แหล่งทุน/ผู้ให้ทุน เป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัย ทั้งที่เป็น แหล่งทุนภายในประเทศ และนอกประเทศ ในกรณีที่ผู้วิจัยไม่ปฏิบัติ ตามแนวทางปฏิบัติฯ ผู้ให้ทุนอาจระงับการให้ทุนอุดหนุน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดความเสี่ยงหรืออันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งใน ระยะสั้นและระยะยาว ในระดับนานาชาติ หลายประเทศได้จัดทำกฎระเบียบและ แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพันธุวิศวกรรม สำหรับประเทศไทย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะฝ่าย เลขานุการคณะกรรมการกลางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อ ความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หรือพันธุวิศวกรรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ • เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ระบุกระบวนการในการขออนุมัติดำเนินการวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม • เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้วิจัยและคณะได้ดำเนินการทดลองอย่างปลอดภัยจากความเสี่ยง และไม่ส่งผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และสุขอนามัยของมนุษย์ • เพื่อให้ทราบถึงการจัดลำดับประเภทของงานวิจัยและทดลองเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ตามระดับความเสี่ยงอันตราย อ งค์กรหรือหน่วยงานหรือบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติสำหรับการ วิจัยและทดลอง ทางพันธุวิศวกรรมใน ห้องปฏิบัติการ โปรแกรมความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โปรแกรมความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร. 0 2564 6700 โทรสาร 0 2564 6703 E-mail: biosafety@biotec.or.th URL: http://biosafety.biotec.or.th


ดาวน์โหลด ppt ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) หรือ เทคโนโลยีชีวภาพ สมัยใหม่ (Modern Biotechnology) เพื่อผลิตหรือปรับปรุงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google